§ 1B-1.Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1.–4. årstrinn

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1.–4. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom:

  1. foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året,

eller

  1. det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet.

For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Betaling for kost kan komme i tillegg.

Du får ikke automatisk lavere pris fra SFO dersom du har lav inntekt.

Du får ikke automatisk lavere pris fra SFO dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. Foreldrebetalingen i SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt

For å søke om redusert foreldrebetaling må inntekten være lavere enn 568 333 kroner. 
For hel SFO-plass er maksimalpris 3 100 kroner. 

Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling ved å bruke søknadsskjema på kommunens hjemmeside og legge ved siste utgitte skattemelding.

Søknadsfrist for redusert betaling er satt til 1. juni 2022.

Ved senere søknader gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadspunktet og ut skoleåret.

Det må søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett skoleår av gangen.

Det må søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett skoleår av gangen.
Skattemeldingen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon.
Søknaden kan ikke behandles uten nødvendig dokumentasjon. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Dokumentasjon

  • Kopi av siste skattemelding
  • Dokumentasjon av inntekt, lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner
  • Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn en måned