Ranveig Hansen har lang fartstid i Rakkestad kommune og har i mange år jobbet opp mot ulike brukergrupper i samfunnet. Hun vil jobbe som SLT-koordinator og kombinere denne stillingen med arbeid i politisk sekretariat.

Ranveig Hansen.jpg

SLT-modellen organiseres på tre nivå:
1. SLT-arbeidet må forankres gjennom en styringsgruppe/styrende nivå som består av ledere fra kommune og politi.  SLT- koordinator møter fast i denne gruppen. Styringsgruppen har ansvar for mål og prioriteringer for rus og kriminalitetsforebygging i sin kommune og innlemme dette i planverket. I mange kommuner fungerer politirådet også styringsgruppe for SLT. Gruppen bør møtes tre – fire ganger i året.
2. Neste nivå er koordineringsgruppen/koordinerende nivå som skal bestå av personer  fra virksomhets-/enhets-/mellomledernivå. Gruppen avdekker problemer og utfordringer og setter inn ressurser for målrettet innstas i tråd med rammene fra styringsgruppen. Gruppen bør møtes en gang pr. mnd.
3. Det utførende nivå står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Her finnes alle som er i direkte kontakt med barn og unge. Denne gruppen har ansvar for å gjennomføre tiltak de tiltakene koordineringsgruppa og styringsgruppa har bestemt. 

Les mer om SLT-arbeidet i Rakkestad kommune her.