Rapporten tar for seg tre perioder 2010/11, 2012/13 og 2014/15.

  • Småskoletrinnet har resultater litt under et nasjonalt gjennomsnitt, men kommunen har resultater over forventet ut i fra de indikatoren SSB bruker i sin rapport. Kommunen har bidratt til å heve resultatene noe på småskoletrinnet i perioden.
  • Mellomtrinnet har også resultater noe under nasjonalt gjennomsnitt, men kommunen bidratt i litt større grad til å heve av resultater på mellomtrinnet i samme periode.
  • På ungdomstrinnet ligger resultatene til Rakkestad kommune på et nasjonalt gjennomsnitt og bidragsindikatorene viser at skolen bidrar mye til elevenes læring. Kommunes skolebidrag har vært blant de fremste i Østfold i perioden på ungdomstrinnet.

Her kan du lese rapportene:

Fakta om indikatorene

Familiebakgrunn har stor betydning for elevenes resultater på skolen. Skoler med høy andel elever med høyt utdannede foreldre har i gjennomsnitt bedre resultater enn skoler med lav andel elever med høyt utdannede foreldre. Overordnet sett er skolebidragsindikatoren et forsøk på å korrigere elevenes resultater med deres familiebakgrunn. Fra SSB sin side blir det uttalt at en skolebidragsindikator kan tolkes som det resultatet en skole ville fått dersom elevgrunnlaget var likt for alle skoler, og at skolebidrag derfor kan brukes til å sammenligne skoler med ulik elevsammensetning. I følge SSB er det opplysninger om foreldrenes utdanning, husholdningens inntekt og elevenes innvandringsbakgrunn som er koblet sammen med data om nasjonale prøver og eksamen.

Skolebidragsindikatorene på småskole- og mellomtrinnet egner seg godt som mål på skolens bidrag til elevenes grunnleggende ferdigheter i engelsk, lesing og regning. På samme måte er skolebidragsindikatorene på ungdomstrinnet gode mål på skolens bidrag til elevenes læring i eksamensfaget eleven kommer opp i.

Rapporten gir oss kunnskap om viktige sider ved skolenes og kommunenes arbeid, men den gir ikke fullt ut et svar på om en enkelt skole er en god skole. Rapporten vil være et godt verktøy som gir kommunen ny kunnskap, som bør danne grunnlag for refleksjon og læring både på kommunenivå og på skolenivå.