Tollnedsettelser
Som følge av underskuddssituasjonen vil mange bønder framover måtte kjøpe fôr, blant annet gjennom import.  Landbruks og matdepartementet har besluttet å innvilge en generell tollnedsettelse til nulltoll for høy under varenummer 12.14.9091 og for hel halm under varenummer 12.13.0001. Tollnedsettelsene skal gis med virkning fra 13. juli 2018 og fram til og med 30. september 2018. En forlengelse av perioden vil bli vurdert.

Tollfritaket gis som en generell tollnedsettelse, slik at all import innenfor disse to varenumrene er tollfri i denne perioden. Importen må være i tråd med Tolletatens og Mattilsynets regelverk, men det trengs ingen tillatelser eller dokumentasjon fra Landbruksdirektoratet.

Ved import av grovfôr har importøren et selvstendig ansvar for å sikre at alt fôr er trygt og i samsvar med krav i regelverket. Informasjon om import fra tredjeland og samhandel med EU-land finnes på Mattilsynets hjemmesider.

Reduserte krav til dokumentasjon i områder som er tørkerammet
Alle som i søknaden kan dokumentere klimabetinget svikt i avlingene, ut over 30 % av gjennomsnittet, vil ha krav på erstatning. I de områdene som er rammet av tørke regnes dette som god nok dokumentasjon i seg selv. Det er ikke et krav at kommunene skal kontrollere arealene for at foretakene skal være berettiget erstatning for klimabetinget avlingsskade.

I år vil det komme svært mange søknader om erstatning for avlingsskader. Det vil gi en betydelig saksbehandling hos mange kommuner og flere fylkesmenn. Fylkesmennene og kommunene anmodes om å prioritere dette arbeidet, så erstatningene kan bli betalt ut raskt.

Forskudd på erstatning
Av hensyn til de som kan få en vanskelig likviditet minner Landbruksdirektoratet på at det etter søknad kan gis et forskudd på inntil 50 prosent av antatt erstatning.

Ikke fradrag for grovfôravling ved beregning av erstatning for kornproduksjon
Omfang av skader i grovfôrproduksjon er store og det ligger an til generell fôrmangel på grovfôr. Foretak som velger å ensilere kornavlingen får erstatning som grovforproduksjon for det aktuelle arealet. Foretak som får ødelagt hele kornproduksjon får erstatning som kornproduksjon. I begge tilfeller vil ikke en eventuell etterfølgende avlingen med raigras komme til fradrag ved beregning av avlingsskadeerstatning.

Ensilering av korn og arealtilskuddet
For å avhjelpe underskuddet av grovfôr og forebygge unødig utslakting av dyr som følge av mangel på fôr, vil det være en aktuell tilpassing for noen produsenter å ensilere deler av kornavlinga nå, fremfor å treske gulmodent korn. Dette kan også være en aktuelt for produsenter som kan oppnå en rimelig kornavling. Med årets uvanlige tørkesituasjon og medfølgende grovfôrmangel, er det er viktig at regelverket ikke forhindrer en slik tilpasning. Landbruks- og matdepartementet har derfor besluttet at for i år vil de produsentene som velger å ensilere kornavlingen (også der de høster hele planten) kunne søke og få innvilget arealtilskudd til korn. Dette vil de kunne få uavhengig av om kornavlingen er tørkeskadet eller ikke.

Om beregning av avlingssvikt og erstatning

Landbruksdirektoratet har utarbeidet en generell beregningsteknisk veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes praktisk for å fastsette verdien for avlingen, og eventuell beregning av avlingssvikt.

Dersom en kornprodusent ensilerer/fôrhøster deler av kornarealet sitt nå der det er umodnet korn, er avlingen som høstes grovfôr, ikke korn.Det er fylkesmannen som behandler søknader om erstatning etter klimabetinget avlingssvikt. Dette innebærer at de fastsetter erstatning i tråd med regelverket i den enkelte saken.

Veiledning for søker og for fylkesmannens beregning av avlingssvikt og erstatning:

  • Det høstede grovfôret regnes om til korn, som del av skadeårets avling for kornarealet.
  • Fylkesmannen kan bruke vedlagte fôrprøver, bestemmelser i sats- og beregningsforskriften og erfaringstall til støtte i omregningen.
  • Eventuell avling foretaket får dersom det sår raigras som produksjon nummer 2 på dette arealet, skal ikke regnes inn som skadeårets avling.
  • Dersom foretaket skal levere søknad om erstatning etter klimabetinget avlingssvikt, kan søknaden leveres samlet for det opprinnelige kornarealet, der avling korn og eventuell avling fôrhøstet umodent korn (omregnet til korn) utgjør skadeårets avling.
  • Foretakets gjennomsnittsavling fastsettes i kg/dekar for hver enkelt vekst og basert på dokumenterte salgskvanta, som vanlig