Retningslinjer for registrerte politiske partiers og andre forslagsstilleres adgang til å bestille uttrekk fra manntallet og til for bruk av opplysningene (partiservice) hjemmel: valgforskriftens § 3 og forskrift om folkeregistrering.

Materiell som bygger på manntallet, kan bare brukes til politiske formål. Det er ikke adgang til å overlate manntall til utenforstående med mindre formålet er politisk bearbeiding. Med utenforstående menes de som ikke er medlem av eller har annen tilknytning til partiet/gruppen. Dette er ikke til hinder for at partiene lar ikke-medlemmer – for eksempel en datasentral – få tilgang til opplysningene i manntallet for å bearbeide opplysningene til partiets/gruppens politiske formål.

Uttrekk av manntallet skal ikke benyttes til kommersielle formål.

Manntallsopplysninger eller opplysninger som er basert på manntallet kal ikke selges eller lånes ut.

Det er ikke adgang til å koble manntallet til andre offentlige registre.
Bestillinger skal sendes til valgstyret i kommunen.
Adgang til å bestille gjelder hovedorganisasjonen, ikke ungdomsorganisasjoner.

Opplysningene skal kun gis ut i papirform.

Utlevert materiale, med unntak av klebeetiketter, skal leveres tilbake til valgstyret innen den frist valgstyret setter.