Avløp

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven.
Der offentlig avløpsledning er i nærhet av eiendommen skal bygningen knyttes til denne.
I områder uten offentlig avløp må det søkes utslippstillatelse, for å legge inn vann i bygningen.
Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avledning av grunn- og overvann være sikret. Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk.

Vann

Bygning til opphold for mennesker eller dyr må ha tilgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.
Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen.

Vei

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.
Avkjørsel fra offentlig veg må være i henhold til reguleringsplan eller godkjent av Statens vegvesen.