Arbeidsgiveravgift

Alle som har ansatte i sin tjeneste, plikter å betale arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn, feriepenger og evt. annen avgiftspliktig godtgjørelse. Arbeidsgiveravgiftens størrelse avhenger av hvilken sone man tilhører. Det er virksomhetens lokalisering og ikke de ansattes bostedskommune som avgjør valg av sone. Hver sone har sin egen prosentsats.

Terminoppgave
Alle som skal betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for ansatte i lønnet arbeid skal levere oppgaven (
hver annen måned)

Bompenger       
Bompenger brukes bl.a. for å finansiere vegbygging


Autopass
Autopass er det norske systemet for elektronisk betaling av tjenester på veg. Systemet er i dag primært brukt til betaling av bompenger, men det er gjennomført prøveprosjekt for både parkering og ferjebetaling. Autopass eies av statens vegvesen

Kommunale avgifter og gebyrer    

Listet til venstre, venstre meny

Kringkastingsavgift       
Lisensavgift - TV-lisens
Kringkastingsavgiften er en lovpålagt offentlig avgift, som den som har fjernsynsmottaker er pliktig å betale. Plikten til å betale kringkastingsavgift er uavhengig av hvilken fjernsynsmottaker du har, og hvilke kanaler du velger å se på.

 

Merverdiavgift - Moms - Mva.       
Merverdiavgift er en statlig avgift på omsetning av varer og tjenester. Vi har hatt merverdiavgift i sin nåværende form siden 1. januar 1970.

 

Motorvognavgifter - Bilavgifter       
Bensinavgift - Dieselavgift
offentlige avgifter, spes. drivstoffavgift og merverdiavgift, som legges på den ordinære avansen oljeselskapene beregner, og som tilsammen danner pumpe-prisen, eller det beløpet drivstoffkunden i praksis betaler i kassen på bensinstasjonen.


Engangsavgift - registreringsavgift
Engangsavgiften (ofte kalt registreringsavgiften) er sammensatt av tre elementer; vektavgift, slagvolumavgift og effektavgift (+ vrakpant, ved import), betales ved første gangs registrering av bil i Norge.


Omregistreringsavgift
Ved skifte av et kjøretøys eier må det betales omregistreringsavgift. Omregistreringsavgiftens størrelse bestemmes av årstallet for første gangs registrering og kjøretøyets vekt..

Veiavgift - Vegavgift - Årsavgift
Årsavgift faktureres for alle avgiftspliktige kjøretøy registrert i motorvognregisteret pr. 1. januar. Registrert eier av kjøretøyet ved årsskiftet er ansvarlig for at avgiften blir betalt det gjeldende året. Ny og tidligere eier vil være solidarisk ansvarlig for årsavgiften det året eierskiftet finner sted. Det betales full avgift ved registrering i løpet av første halvår og halv avgift dersom kjøretøyet først registreres i annet halvår.


Vektårsavgift
For motorkjøretøyer og kombinasjoner av kjøretøy (vogntog) skal det betales vektgradert årsavgift på bakgrunn av kjøretøyets akselantall, fjæringssystem og registrerte tillatte totalvekt.


Toll       

Fortolling - toll- og avgiftsdirektoratet

Grensepasseringsattest
Benyttes ved eksport av varer, ved passering av grense

Tolldeklarasjon - Tollerklæring - Tollkreditt - Tollkvote - Tollverdierklæring


Tollsats