Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under og søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene.

Informasjon om tilskuddsordningen finnes på Bufdir sin nettside: www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/

Søkere må sette seg inn i rundskrivet og veileder for 2016 for tilskuddsordningen.

Det elektronisk søknadsprosedyre og alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsprosedyre på Altinn. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig på Altinn, Bufdirs og Rakkestad kommune sine nettsider snart.

Søknadsfrist: 20. november 2015