Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - søknad om støtte for 2019."

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under og søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene. Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

Frivillige organisasjoner kan også søke direkte til Bufdir uten kommunal behandling, men da må søknaden sendes av organisasjonens sentrale ledd, og tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum tre kommuner.

Informasjon om tilskuddsordningen finnes på Bufdir sin nettside:

www.bufetat.no/bufdir/tilskudd

Søkere må sette seg inn i rundskrivet og veileder for 2019 for tilskuddsordningen.
Det er elektronisk søknadsprosedyre og alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsprosedyre.

Lenke til søknadsskjema finnes på Bufdirs søknadsportal.

Søknadsfrist:  10. desember 2018.