Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under og søknadene vurderes og rangeres av de respektive kommunene. Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

Frivillige organisasjoner kan også søke direkte til Bufdir uten kommunal behandling, men da må søknaden sendes av organisasjonens sentrale ledd, og tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum tre kommuner.

Informasjon om tilskuddsordningen finnes på Bufdir sin nettside:

www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/

Søkere må sette seg inn i rundskrivet og veileder for 2020 for tilskuddsordningen.