Våtmarkene ble tidligere ofte vurdert som "vassjuk og ubrukelig natur".
Kunnskapen om den viktige økologiske rolle våtmarksområdene har for samspillet i naturen, gjør at vi i dag ser på våtmarkene med andre øyne.
Alt etter lokale forhold kan våtmarkene ha forskjellige økologiske funksjoner.

Myrene er en spesiell naturtype som dannes ved at det skjer en opphopning av døde og ikke nedbrutte planterester (torv).
Forutsetningen for danning av myrtorv er et overskudd av vann som hindrer eller reduserer nedbrytningen av dødt plantemateriale.
 

 
Informasjon og forvaltning 
Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for myrreservatene. Det er satt opp informasjonstavler i mange av reservatene.