En meklers oppgave er å legge til rette for dialog mellom parter i konflikt. Meklerne oppnevnes i et verv for 4 år og må være bosatt i kommunen. Det er ønskelig med meklere i alle aldersgrupper, kjønn og etnisitet. Konfliktrådet tilstreber en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som avspeiler det lokalsamfunn der tjenesten tilbys. Ut fra sammensetningen av meklergruppen oppfordrer vi spesielt menn til å søke, det samme gjelder personer med annen etnisk bakgrunn.

Det kreves ingen spesiell utdannelse. Vi legger stor vekt på personlig egnethet, og søker etter personer som har interesse for og tid til vervet. Mekleren må ha evnen til å være upartisk og ønske om å gjøre en innsats i kommunen. Vi ønsker oss engasjerte folk i alle aldere, og vårt krav til deg er at du har litt fritid tilgjengelig for oppgaven, at du er over 18 år, behersker norsk språk og har plettfri vandel.

Obligatorisk grunnopplæring (4+3 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet. 

Godtgjørelse etter fastsatt timesats kr 195.-. Meklingen foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid.

For mer informasjon, ta kontakt med Konfliktrådet i Østfold og Follo, tlf. 22 77 74 35

eller på e-post: ostfold@konfliktraadet.no  

Du finner søknadsskjema her.