Kort om stillingen
Os skole trenger skoleåret 2021/2022 en spesialpedagog som kan jobbe spesialpedagogisk med en gruppe elever i 80% engasjement.

Arbeidsoppgaver
* undervisning og oppfølging av elever med vedtak om spesialundervisning.
* samarbeid med klasselærer, faglærere og spes.ped.-lærere
* samarbeid med foreldre, PPT og andre relevante parter
* bidra i skolens arbeid med å skape et trygt og godt læringsmiljø for elevene
* legge til rette for målretta og systematisk læring
* planlegge og lede elevenes læring og utvikling, samt evaluere egen undervisningspraksis
* å være oppdatert i forhold til gjeldende læreplaner, og bidra med å utarbeide, følge og evaluere     elevens IOP
* delta i skolens ulike samarbeidsforum
* bidra til positivt til arbeidsmiljøet på skolen

Søkere må ha godkjent pedagogisk utdanning med referanse til gjeldende opplæringslov
Ved tilsettingen vektlegges kvalifikasjonsprinsippet, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Søker bør ha gode IT -kunnskaper og spesialpedagogisk kompetanse (helst innen lese- og skriveopplæring) og det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

For alle søkere med allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning er det viktig at det framkommer hvilke fag en har fordypning i. For tilleggsutdanning må det komme fram fag og antall studiepoeng.

Vi ønsker oss en person som er dyktig i samhandlingen med barn.
* Du er positiv, fleksibel og leken.
* Du er engasjert, ansvarlig og omsorgsfull.
* Du bidrar til å skape gode opplevelser for barna.
* Du er fleksibel og har lett for å omstille deg.
* Du kan arbeide selvstendig og ta imot veiledning.
* Du behersker norsk flytende, muntlig og skriftlig.
* Du har god helse, slik at du kan følge barna i alle aktiviteter gjennom dagen.

Vi kan tilby
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
Gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår
Godt arbeidsmiljø
Gode opplærings- og utviklingsmuligheter

Arbeidsvilkår og kvalifikasjonskrav
Lønns- og arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Lærere som tilsettes i Rakkestad kommune med mindre enn 6 års ansiennitet forskutteres tilleggsansiennitet slik at de får i alt 6 års ansiennitet.

For ansettelse i grunnskole kreves at du oppfyller kompetansekravene beskrevet i opplæringsloven og forskriften til opplæringsloven.

Tillsetting i grunnskolen er betinget av at det før tiltredelse kan legges frem politiattest i tråd med § 10-9 i Opplæringsloven (vedlegges ikke søknaden).

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon
Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.
Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no