Lag og foreninger har mulighet til å søke kulturmidler fra Rakkestad kommune. Nedenfor følger en kort forklaring på noen utvalgte søknadskategorier med søknadsfrist 15. mars hvert år. Skjemaene og retningslinjene (nederst i skjemaene) finner du i kolonnen til høyre.

Lag og foreninger som ønsker støtte til kulturmidler må registrere seg på kommunens nettsider under lag og foreninger.

 

Aktivitetsstøtte

Kriterier for vurdering av søknadene:

 • Foreningens aktive medlemstall
 • Virksomhetens omfang
 • Tiltak rettet mot barn og ungdom
 • Tiltak rettet mot funksjonshemmede og andre prioriterte grupper
 • Aktivitet som er av særlig betydning for bredden og mangfoldet i kulturlivet i Rakkestad. Dette gjelder foreninger som i særlig grad konsentrerer sin virksomhet om utadrettet kulturformidling.

Se eget skjema, elektronisk.

Større utstyrsanskaffelse

 • Det kan gis inntil 50% tilskudd til utgiftene ved anskaffelser/tiltak over kr 10 000.
 • Alt utstyr i denne sammenheng skal være lagets/foreningens eiendom, og ikke tilhøre medlemmer av laget.
 • Dugnad eller bortsatt arbeid kan inngå i beregningsgrunnlaget under forutsetning av et framlagt, detaljert kostnadsoverslag eller pristilbud.

Se eget skjema,elektronisk.

Drift og vedlikehold av egne lokaler

 • Det kan søkes støtte til vedlikehold og drift av eget anlegg.
 • Med søknaden må følge regnskap og arbeidsrapport for vedlikehold for foregående driftsår, samt budsjett og arbeidsplan for vedlikehold for det år søknaden gjelder.
 • Utbetaling av evt. tilskudd skjer etter avlagt regnskap og arbeidsrapport for foregående driftsår.

Se eget skjema, elektronisk.

Nærmiljøtiltak

Eksempler på nærmiljøtiltak (utemiljø) er planting av trerekker, alleer, utforming av grøntanlegg, etablering av møteplasser og planlegging av slike tiltak. Forhold som støtter opp om å skape et estetisk sett vakrere nærmiljø blir vektlagt.

Søknaden kan gjerne knyttes opp mot statlige/fylkeskommunale naturforvaltnings- eller friluftsmidler, jfr. årlige rundskriv fra Direktoratet for naturforvaltning. Totale tilskudd skal ikke overstige 75% av kostnadsoverslaget. Enkelt sluttregnskap og tiltaksrapport sendes kommunen etter at tiltaket er gjennomført.

Se eget skjema, elektronisk.

 

Islegging av baner og plasser

Følgende prinsipper legges til grunn:

 • Størrelsen på islagt bane/plass
 • Eventuelle utgifter til islegging foregående år
 • At isleggingen vedlikeholdes
 • Antall islagte baner i nærmiljøet

Se eget skjema.

Lag og foreninger må registrere seg på kommunens hjemmesider for å få utbetalt kulturmidler.