Retten til å krepse tilhører fiskerettshaver. De som krepser må ha rettighet eller tillatelse fra denne.
I vassdrag som ikke er rammet av krepsepest er det lov å krepse fra 6. aug. kl.1800 - t.o.m. 14. sept.
Minstemål er 9,5 cm fra pannehornets spiss til ende av halen. Kreps mindre enn dette skal straks settes ut i igjen. Rettighetshaver eller Fylkesmannen kan innskjerpe regler om sesong, minstemål eller redskapsbruk.

Den som krepser, må å sette seg inn i de reglene som gjelder på stedet. Hindre spredning av krepsepest og andre sykdommer Det er viktig at du som krepser, fisker eller bruker vassdraget på andre måter, vet hvordan å forhindre spredning av sykdommer mellom vassdrag.
 

Det er forbudt å:

  • Innføre levende eller ukokt kreps til landet vårt
  • Innføre fangstutstyr som har vært brukt i utlandet
  • Sette ut/flytte kreps til til andre vassdrag eller lokaliteter
  • Kaste syk eller død kreps ut i vassdrag

Tømme vann fra et vassdrag over til et annet

Du må:

  • Desinfisere eller tørke fangstutstyr, båter, vadestøvler etc. før det brukes i nytt vassdrag
  • Benytte åtefisk fra samme vassdrag som du krepser i
  • Melde syk/død kreps til Mattilsynet

Signalkrepsen - en trussel mot vår ferskvannskreps.
Signalkrepsen er en art som ble satt ut i stort antall i Sverige for å erstatte opprinnelige krepsebestander som hadde blitt utryddet av krepsepest.
Signalkreps er motstandsdyktig mot pesten, men har vist seg å være bærer av sykdommen.
Det betyr at dersom signalkreps blir etablert i et vann, vil også krepsepest bli værende, og det vil være umulig å bygge opp en bestand av den opprinnelige krepsen, edelkrepsen. Utsetting av signalkreps er en trussel mot edelkreps og strengt forbudt.

Forskrift om fiske etter innlandsfisk og fangst av kreps i Østfold av 3.3.2011

Forskrift om ferskvannskreps - Lovdata
Forskrift om sone for å bekjempe krepsepest i Glomma, vassdragssystem 002, Hedmark, Akershus og Østfold - Lovdata
Krepsepest - Mattilsynet
Kreps - Miljøstatus i Østfold