Utslipp av klimagasser bidrar til å forsterke drivhuseffekten som gir en oppvarming av jordkloden.
Viktige klimagassene er karbondioksid, metan og lystgass. Mobile kilder (f.eks. veitrafikk), olje- og gassutvinning, industriprosesser og forbrenning er de viktigste kildene til utslipp av klimagasser.

Indre Østfold-kommunene tar tak i klimautfordringen

De 10 Indre Østfold-kommunene samarbeider om et interkommunalt prosjekt for å lage lokale klima- og energiplaner for kommunene. Målsettingen er at alle kommunene gjennom egne kommunedelplaner skal være med å gjøre vår del for å oppfylle de nasjonale og internasjonale forpliktelsene ved å engasjere lokalpolitikere og befolkningen i Indre Østfold til felles klimaløft. Energi- og klimaplanen vil ta for seg temaene bygninger, areal- og transportbruk, landbruk og øvrig næring, avfall og energiforsyning. Klima- og energiplanen skal være ferdig i løpet av første halvdel 2010 og innspill kan gis til prosjektleder Lars Tore Martinsen eller be om din kommunes kontaktperson for dette planarbeidet. Du kan lese planprogrammet og få mer informasjon på de regionale sidene. Se forøvrig dokumenter for de enkelte kommunene i menyen til høyre.
Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål om det lokale klimaarbeidet.

Energi- og klimaplan for Indre Østfold finner du her:

Klimaplan Indre Østfold.pdf