Klagen må sendes inn skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra det seneste tidspunktet av den dagen det ble kunngjort at eiendomskattelista ble utlagt eller dagen skattseddelen ble sendt i samsvar med §14.

Klage over «verdet» (skattegrunnlag/takst) kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Etter at vi har mottatt klage på eiendomsskatten, legges denne frem for sakkyndig nemnd. Dersom klager gis fullt medhold, avsluttes saken med dette vedtaket. Klager der sakkyndig nemnd ikke gir fullt eller helt medhold, oversendes til sakkyndig ankenemnd til endelig behandling.

Sakkyndig ankenemnd vil selv dra på befaring til eiendommen.

vedr. klagefrist eiendomsskatt i 2020

I Rakkestad kommune er takstgrunnlaget endret for alle som har fått benevnelsen «formuesgrunnlag bolig»  i melding om takst og skatt. Grunnlaget for eiendomsskatt inneværende år er hentet fra Skatteetaten, og dette grunnlaget kan påklages Skatteetaten også etter 6 ukers fristen.