TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD; 30. JANUAR – 4. FEBRUAR 2011
Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia, i Rakkestad kommune fra 31. januar til 4. februar 2011. Som tidligere vil plansmieteamet bestå av bl.a. siv.ark. Arne Sødal, Erling Okkenhaug og Audun Engh. Den britiske byplanleggeren Paul Murrain med erfaring fra plansmier (på engelsk charretter) i flere land vil også delta. Oppgaven vil være å involvere hele lokalsamfunnet i utviklingen av en plan for fortetting og bærekraftig stedsutvikling i Rakkestad sentrum.

I samarbeid med kommunen inviterer vi også norske fagfolk og andre interesserte til to kurs som vil løpe parallelt med plansmia. Deltakerne vil få teoretisk undervisning og bli tildelt konkrete oppgaver i både den deltakende prosessen og byformingen.

Om Rakkestad:
Rakkestad er en kommune i Østfold, ca 80 km. fra Oslo. Kommunen har ca. 7500 innbyggere.
Kommunens hjemmeside:
http://www.rakkestad.kommune.no/Modules/Default.aspx

Les mer om plansmia i Rakkestad og tidligere prosjekter her: http://www.allgronn.org/plansmier.html

 

Det arrangeres to kurs, og man kan delta på ett eller begge.
KURS 1: Plansmier som deltakende prosess. 30. januar- 2. februar

Tre dager åpen plansmie med deltakelse fra ulike aktører i utviklingen av forslag for stedsutviklingen. Deltakerne er med på konsultasjonsprosessen og lærer metoder for praktisk gjennomføring av plansmier. Det blir både åpent folkemøte, åpent hus for alle interesserte i plansmieverkstedet to dager og temamøter med viktige aktører fra offentlig, privat og frivillige sektorer. Man vil også delta i formidlingen av innspillene til fagfolkene i designteamet.

Kurset passer for deltakere med ulik bakgrunn, både arkitekter, planleggere, ansatte i offentlig administrasjon, folkevalgte og representanter for frivillige organisasjoner.
Kurset starter med forelesninger og befaring i Rakkestad søndag 30.1. Selve plansmia starter mandag morgen 31.1. Programmet slutter onsdag ettermiddag / kveld 2.2.

KURS 2: Byforming basert på plansmier. 3-4. februar
Designstudio to hele dager der planene for sentrumsutviklingen ferdigstilles, basert på innspillene fra de foregående tre dagene med åpen plansmie. Det blir bl.a. utviklet en 3 D-modell. Det blir lite aktiv medvirkning fra lokalsamfunnet disse to dagene. Kursdeltakerne får innsikt i prinsipper for praktisk byforming med vekt på bærekraft gjennom økt tetthet, funksjonsblanding og fotgjengervennlighet. Deltakerne tildeles konkrete oppgaver i ulike deler av planarbeidet.

 

DETALJERT KURSPROGRAM: SE NEDENFOR
Dette kurset passer for arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere og andre med designkompetanse, og studenter innen relevante fag.
Kursprogrammet starter torsdag morgen 4.2. og avsluttes med folkemøte der planene presenteres kl. 19.00 til 21.00 fredag 4.2.

 

Kursavgift: Kr. 3500 for begge kursene, kr. 2500 for kun første del og kr. 2000 for kun andre del. Betalingen dekker undervisningen og alle måltider, men ikke overnatting:

Vi har også noen plasser for studenter innen relevante fag, med stipend til å dekke kostnader.
Rimelig overnatting i Rakkestad kan tilbys deltakere som har behov for det (reisetid fra Oslo er ca. halvannen time)
For påmelding og informasjon, kontakt Audun Engh, tlf. 92622626, e-post audun.engh@gmail.com

Les mer om plansmia i Rakkestad og tidligere prosjekter her: http://www.allgronn.org/plansmier.html

 

PROGRAM

Program for to kurs under plansmia i Rakkestad kommune, Østfold, 30.1. til 4.2. 2011
Plansmieprogrammet består av tre dager åpen plansmie etterfulgt av to lukkede arbeidsdager, slik at teamet får nok tid til å fullføre planer og illustrasjoner for presentasjon på folkemøte ved avslutningen 4.2.
Det arrangeres derfor også to kurs, og man kan delta på ett eller begge.
Kursdeltakerne tilbys rimelig innkvartering i Rakkestad hvis de bor for langt unna til å kunne pendle. Tidspunkter for oppstart og avslutning hver dag er angitt nedenfor.

Det blir forelesninger om prinsipper for bærekraftig byforming ved leder av designteamet siv.ark. Arne Sødal og den britiske byplanleggeren Paul Murrain, Audun Engh og Erling Okkenhaug vil ha presentasjoner om plansmier som prosess og behovet for deltakende prosesser i norsk stedsutvikling. Detaljert program for forelesningene kommer senere.

 

KURS 1: Plansmier som deltakende prosess. 30. januar- 2. februar.
Dag 0 , søndag 30.1.
Kl. 12.00: Oppmøte i Rakkestad og lunsj med informasjon.
Møte med administrasjonen, befaring av lokalitetene for plansmia.
Kjøretur i Rakkestads omegn.
Sen ettermiddag / kveldstid: Orientering for kursdeltakere. Forelesning om plansmier. Avslutning ca. kl. 19.00.

Middag.

Dag 1, mandag 31.1: Oppstart 09.00
Morgen:
Teamet som skal jobbe heltid etablerer seg i studio.
Oppstartmøte med team og kursdeltakere.
Fordeling av oppgaver

Lunsj.
Befaringer
Møte med utvalgte lokale aktører
Gjennomgang av foreliggende materiale og planer.
Forberedelse til åpent kveldsmøte.

Kveldstid:
Første møte i Styringsgruppen for plansmia. Forelesning for kursdeltakerne.
Middag

19.00 – 21.00: Folkemøte med presentasjon av prosjektets målsettinger og presentasjon av forberedt skisseprosjekt som resultat av workshop. Åpen debatt med forslag fra publikum. Avslutning ca. kl. 21.00.

Dag 2; tirsdag 1.2:
Morgen, 09.00:
Møte med fagteam og kursdeltakere med fordeling av oppgaver.
Åpent for publikum resten av dagen.
Fagteamet starter arbeidet med å systematisere og evaluere foreliggende forslag og innspill fra folkemøtet.
Møter med lokale ressurspersoner fra kommunal administrasjon, folkevalgte, grunneiere, næringsliv, foreninger m.fl.

Lunsj:
Befaringer og møter.
Faggruppen lager utkast til prinsippløsninger.

Kveldstid:
Møte i styringsgruppen med prioriteringer av løsninger. Forelesning for kursdeltakere og oppsummering av dagen.
Avslutning ca. kl. 19.00.
Middag.

Dag 3, onsdag 2.2:
Morgen, 09.00:
Møte fagteam og kursdeltakere med fordeling av oppgaver.
Åpent for publikum resten av dagen.
Fagteamet tegner første forslag til skisseplan.
Møter med spesielle aktører.

Lunsj.
Evaluering av skisseplanplan.
Presentasjon av skisseplanplan med enkle illustrasjoner.

Kveldstid:
Møte i styringsgruppen for godkjenning av skisseforslag. Utvidet deltakelse ved at man inviterer viktige aktører og andre som har kommet med forslag og innspill. Møtets formål er å få kommentarer til forslag og innspill til forbedringer og forandringer slik at teamet kan utarbeide en endelig plan.
Forelesning / diskusjon for kursdeltakerne. Avslutning ca. kl. 19.00. Middag.

KURS 2:
Byforming basert på plansmier, 3 – 4. februar.

Dag 4, torsdag 3.2: Oppmøte i Rakkestad 09.00, eller kvelden før om man overnatter.

Morgen:
Orientering for kursdeltakerne.
Møte med utvidet fagteam (med kursdeltakere som deltar i prosjekteringen)
Fagteamet arbeider med endringsforslag i henhold til styringsgruppens innspill.
Nødvendige konsultasjoner vedr. uavklarte forhold. Ellers ingen offentlig deltakelse.
Utarbeidelse av endelig skisseplan.

Lunsj.
Evaluering av endelig skisseforslag med vedtak om endelige endringer.
Uttegning av endelig plan.

Kveldstid:
Arbeid med illustrasjoner og plan. Forelesning for kursdeltakere.
Avslutning ca. kl. 20.00.

Middag.

Dag 5, fredag 4.2
Morgen, 09.00:
Møte fagteam. Fordeling av oppgaver med illustrasjoner og plan.
Utarbeiding illustrasjoner og plan.

Lunsj.
Utarbeiding av illustrasjoner og presentasjon til folkemøte.

Kveldstid:
Siste møte i styringsgruppa (17.30 – 18.30). Forelesning for kursdeltakere. Middag.
Folkemøte møte kl. 19.00 – 21.00 med presentasjon av planen og debatt. Forsamlingen inviteres til evt. å stemme om de støtter planen. (avgjøres av styringsgruppa).
Kort avslutningsmøte for kursdeltakerne rett etter folkemøtet. Avslutning ca. kl. 21.30.

Dag 6, lørdag 6.2:
Kursdeltakerne som ikke overnatter i Rakkestad behøver ikke delta.
Morgen:
Opprydding og oppsummeringsmøte med arrangør.

Kontakt: Audun Engh, audun.engh@gmail.com , tlf. 92622626

Programmet på nett: www.intbauscandinavia.no