Plan - Hva er en plan ?

Det er en beskrivelse av hvordan et område kan brukes og hva som kan tillates oppført/bygget.

Kommuneplan ( Plan- og bygningsloven § 11-1)

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som viser hvordan vi ønsker kommunen skal utvikle seg med bl.a. en arealdel for hele kommunen.
Kommuneplanens arealdel er i hovedsak et kart som viser hovedtrekk i hvordan arealene disponeres i dag, og
rammer for nye tiltak og ny arealbruk.
Kommuneplanen vedtas politisk.

Reguleringsplan ( plan- og bygningsloven §12-1)

En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.
Skal du bygge er det reguleringsplanen med bestemmelser for området du skal forholde deg til.
Reguleringsplaner vedtas politisk.