Nedgravde oljetanker

Definisjonen på en nedgravd oljetank er at den er nedgravd til under bakkenivå og ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig

Disse oljetankene representerer alltid en fare for forurensning fordi det kan oppstå lekkasjer. Dette gjelder også dersom du har brent tanken tom tidligere. Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand.

Oljetankens størrelse

Eier er alltid ansvarlig for sin nedgravde oljetank, men det er ikke alltid eier har myndighet over tanken. For å fastslå hvem som har myndighet må man vite tankens størrelse. Er den nedgravde oljetanken større en 3200L har kommunen myndighet. Eier av tanken plikter da å melde inn endringer og vedlikehold til kommunen. Er den nedgravde oljetanken mindre en 3200L er det eier som har myndighet over tanken.

Nedgravde oljetanker større enn 3200L

Dette er ofte oljetanker som blir brukt i industri og næringsbygg. For disse oljetankene fører kommunen et register, og du som eier plikter å melde inn til kommunen når du har utført service på tanken, eller om tanken skal tas ut av bruk.

Det er fastslått at alle nedgravde oljetanker over 3200L skal ha regelmessig service. Det er eiers ansvar å sørge for at dette blir gjennomført. Hvor ofte tanken skal ha service avhenger av hvilken type tank man har. Se forurensningsforskriften for mer informasjon om hvor ofte ulike typer tanker skal ha service.

Når en nedgravd oljetank tas ut av bruk skal den miljøsaneres og graves opp av et godkjent firma. Kommunen kan bestemme at en oljetank som er tatt ut av bruk kan bli liggende i bakken (etter miljøsanering) dersom det er særskilt grunnlag for dette.

Nedgravde oljetanker mindre enn 3200L

Dette er oljetanker som ofte er brukt i private husholdninger. For disse er det er opp til den enkelte eier av olje-, eller parafintanken om hvorvidt man ønsker å

  • tømme, rense og grave opp tanken,
  • tømme, rense og fylle tanken med sand, grus e.l.,
  • tømme, rense og forsegle tanken. 

Man kan velge å utføre en del av arbeidet selv, men å tømme tanken og sanere (vaske) tanken for olje kan kun utføres av sertifiserte firmaer for å unngå spill og forurensning. Som eier av eiendom med olje- eller parafintank er du iht. forurensningsloven ansvarlig for å hindre at forurensning inntrer. Dersom noe skulle skje med tanken er eier ansvarlig for opprydding av forurensningsskadene dette vil medføre.

Forbud mot fyring av mineralolje

Regjeringen har innført forbud mot bruk av mineralolje (fyringsoljeolje og parafin) til oppvarming. Forbudet gjelder fra 1. januar 2020 og omfatter både privatpersoner og næring.
Det er gitt noen unntak, blant annet kan bygninger til landbruksformål bruke mineralolje til oppvarming fram til 2025. I forbindelse med dette forbudet vurderer Rakkestad kommune å utvide forskriften for nedgravde oljetanker, slik at bestemmelsene for oljetanker over 3200L også skal gjelde for alle mindre oljetanker i kommunen.

Denne forskriften ligger nå ute til høring, høringsfristen er 15.mars 2019.

Støtteordninger

Det finnes gode veiledere og støtteordninger for privatpersoner og bedrifter som ønsker å erstatte sin oljefyr og kvitte seg med sin nedgravde oljetank.

  • Fjerning av oljefyr og oljetank - Enova
    • Enova gir støtte til privatpersoner og bedrifter som fjerner sin nedgravde oljetank og erstatter oljefyren med et mer miljøvennlig fyringssystem. 
  • Oljefri.no 
    • Oljefri.no er Naturvernforbundets nettside for deg som har en nedgravd oljetank i hagen. Her kan du blant annet finne fremgangsmåte for hvordan man skal gå fram for å fjerne en nedgravd oljetank og godkjente firmaer i nærområdet som kan utføre jobben for deg