Brekke og Snekkenes bruk

I sin tid et av de mest betydelige sagbruk i landet, med en årlig skur på opp imot 1 000 tylfter (1 tylft = 12 tømmerstokker) tømmer allerede i 1820. Det var ca. 300 personer som på en eller annen måte var knyttet til bruket og hadde sitt utkomme derfra.

Stedet omkring Brekkefossen og Rakkestadelvas utløp i Glomma var et økonomisk og kulturelt sentrum i bygda. Nord for elva lå gården Snekkenes som i sin tid var sorenskriverbolig, på Brekke holdt bruksadministrasjonen til, og på gården Skattabøl noe lenger sør inntil Glomma bodde fogden. Til bruket hørte mølle, og det ble drevet kullbrenning.

Blant eierne av bruket var Bernt Anker, firmaet Thomas J. Heftye & Søn og konsul Duborgh. I første halvdel av 1800-årene blomstret bruket, og i 1865 var den årlige skur oppe i 5 000 tylfter. Men nå var sagbruksprivilegiene opphevet, og det førte til en rask forandring i hele næringen. Både maskineri og mannskap ble etter hvert overflyttet til Fredrikstad. I dag er det lite som minner om den livlige virksomheten i tidligere tider, noen bolter i fjellet, en utsprengt renne og den gamle kullbrennerhytta. En blyanttegning og et maleri av personellkapellan Herman Chr. Schaft (i Rakkestad 1839-57) viser hvorledes bruket så ut. Fossen er nå utbygd som kraftverk. Hovedbygningen på Snekkenes ble revet og satt opp igjen i 1921 i nærheten av St. Nikolas kirkens ruiner i Sarpsborg, der bygningen ble begynnelsen til Borgarsyssel Museum.

Adkomst: Fra Rakkestad stasjon hovedveien mot Eidsberg kirke, etter ca 2 km til venstre (rett fram) i veikryss og videre ca 5,5 km. Sti ned fra Brekke til kullbrennerhytta på sørsiden av elva.

Rakkestad teglverk

var den siste teglprodusent i Østfold. Det ble nedlagt i 1981.

 

Kåen sag og mølle

Stedet er bevart og delvis restaurert industriminne ved elva Dørja. Gammelt møllested. Det siste anlegget ble bygd i 1850-60 med oppsag, kantsag og flishøvel for bl.a. skjæring av takspon, sammaltkvern, siktekvern og valsestol foruten en platetørke. Fra først av drevet direkte av vasshjul, som så sent som i 1927 ble byttet ut med en fallturbin.

Adkomst: Fra Rakkestad sentrum ca. 1 km nordøstover mot Lundskrysset, til venstre ved Lien og ca. 3 km videre. Kryssing av jernbanelinjen i undergang like før stedet.