Hva er Home-Start Familiekontakten (HSF)

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken, en gang i uken i ca 6. måneder

Hva tilbyr vi?

Ideen bak Home-Start er at familien har behov for en likeverdig person, som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger med familien. Familiene definerer selv hva de trenger støtte til. De frivillige (familiekontaktene) må delta på forberedelseskurs og levere politiattest før de kan besøke en familie.

Organisering av Home-Start i Norge

Home-Start Familiekontakten (HSF) er en nettverksorganisasjon, hvor Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN) representerer det nasjonale kontoret til organisasjonen. Vi er en del av det verdensomspennende nettverket Home Start Worldwide (HSW). Per i dag består HSF i Norge av 38 avdelinger med tilsammen 51 koordinatorer. Avdelingene får enten driftsmidler fra kommunen de er tilknyttet, eller en organisasjon, som således har arbeidsgiveransvaret for koordinatorene. HSFN har det overordnede ansvaret for konseptet Home-Start i Norge, og har ansvaret for å ivareta og videreutvikle nettverket av koordinatorene fra alle de ulike HSF-avdelingene. Fra og med januar 2012 har det nasjonale kontoret hatt alle driftsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Home-Start erklæringen skaper et fundament for det verdensomspennede arbeidet.

Erklæring om prinsipper & metoder

Home-Start Worldwide (HSW) er et nettverk bestående av alle landene som benytter HSs metoder, der frivillige tilbyr regelmessig støtte, vennskap og praktisk hjelp til småbarnsfamilier. Hjelpen gis først og fremst i familiens eget hjem. Innsatsen kan hjelpe familier i vanskelige perioder, og dermed avverge at familiens situasjon forverres og blir kritisk.

1. Konseptet Home-Start

Home-Start hjelper familier som opplever mange ulike typer vanskeligheter. Familiene skal ha småbarn, nærmere bestemt minst et barn under skolealder. Familiene tilbys emosjonell støtte og praktisk hjelp. Støtten som gis av frivillige i familiens eget hjem er gratis. De frivillige besøker familien over en periode som vurderes opp mot familiens behov.

2. Forpliktelser til menneskerettighetserklæringen

Home-Start er forpliktet i forhold til menneskerettighetserklæringen. Home-Start skal anerkjenne mangfold og ulikheter i familier. Home-Start respekterer ulike kulturelle, etniske og religiøse tradisjoner, så vel som ulikheter relatert til kjønnsspørsmål og personer med spesielle behov.

3. Styrke familien

Hver Home-Start-avdeling må sikte mot å styrke selvtilliten og uavhengigheten til familien ved å:

 • Tilby støtte, vennskap og praktisk hjelp til familier som har minst et barn under skolealder.
 • Hovedsakelig møte familiene i deres eget hjem der vanskelighetene oppleves, og hvor familiemedlemmenes verdighet blir respektert og ivaretatt.
 • Forsikre de voksne om at det ikke er uvanlig å møte utfordringer i foreldrerollen.
 • Hjelpe til med å se gledene ved familielivet.
 • Utvikle en relasjon til familien der opplevelser og erfaringer kan deles, og innsikt og forståelse kan øke. Fleksibilitet for å ivareta ulike behov vektlegges.
 • Fremheve foreldrenes sterke sider. Gi støtte for å bidra til økt trivsel og selvtillit, som igjen kommer barna til gode.
 • Oppmuntre familien til å utvide sitt nettverk, og til å benytte tjenester og støtteapparat som er tilgjengelig i kommunen.

Dette er de første 3 prinsippene som Home-Start er bygd opp under - mer om prinsippene finner du her

Kurs for nye frivillige

Alle nye frivillige som henvender seg til Home-Start Familiekontakten, i Rakkestad må gjennomføre et refleksjonskurs før de kan gjøre en frivillig innsats som familiekontakt.

Kursene avholdes hos de lokalene avdelingene hver vår og høst. Koordinator for avdelingen er ansvarlig for gjennomføringen av kurset, men innholdet følger en ramme som er lik både på tvers av de lokale avdelingene, men også innenfor de andre landene i Home-Start Worldwide.

Kurset går over min. 20 timer og berører følgende temaer:

 • Frivillig for HSF

 • Hjemmebesøk

 • Engasjement og grenser

 • Verdier og holdninger

 • Familieliv og støtte til foreldre

 • Foreldreomsorg

 • Å verne barns trygghet

 • Kommunens støttende nettverk og taushetsplikt

 • Evne til kommunikasjon

 • Å ta avskjed med familien