Hjembaserte tjenester

Hjembaserte tjenester" yter tjenester til hjemmeboende i Rakkestad.

I seksjonene er det ansatt sykepleiere, vernepleiere, fagarbeidere og assistenter.
"Hjembaserte tjenester" samarbeider også med andre seksjoner, faggrupper og spesialisthelsetjenesten.
Seksjonen er delt inn i to enheter. Seksjonen er ledet av Anita Buer.

Enhet omsorgsbolig yter tjenester til beboere i omsorgsboliger som ligger i tilknytning til sykehjemmet samt 10 boliger i Helsehusveien.
Beboerne i omsorgsboliger mottar hjemmetjenester etter individuell vurdering på lik linje med øvrige innbyggere som har behov for hjelpetiltak. 

Enhet hjemmesykepleie, yter tjenester til øvrige hjemmeboende. Enheten er lokalisert i Johs C. Liens gate. 
Ansatte i hjemmesykepleien gir bistand i den enkeltes hjem eller etter andre avtaler.

 

I Rakkestad kommune er følgende tjenester administrert av Seksjon hjembaserte tjenester

​Se for øvrig under tjenestebeskrivelser for nærmere informasjon om de enkelte tjenestene.:

 • Brukerstyrt personlig assistent

  • Alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede.

 • Hjemmesykepleie

  • Pleie og omsorg til personer som bor hjemme. Det kan for eksempel være hjelp til personlig stell, medisiner, ernæring, sårbehandling.

 • Hjemmehjelp/praktisk bistand

  • Hjemmehjelpstjenesten gir praktisk hjelp/bistand til daglige gjøremål for hjemmeboende. Det kan være hjelp til rengjøring, innkjøp og andre nødvendige praktiske oppgaver.

 • Hverdagsrehabilitering

  • Hverdagsrehabilitering er tidsbegrenset rehabilitering, hvor opptrening i daglige gjøremål, skjer hjemme hos deg

 • Matombringing

  • Tilkjørt varm mat eller brødmat til hjemmeboende.

 • Vask av tøy

  • Vask av privat tøy. Vaskeriet har sine lokaliteter på Skautun.

 • Trygghetsalarm

  • Alarmen kan gjøre det enklere å tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Alarmen er tilknyttet legevakten i Sarpsborg.

 • Omsorgslønn

  • Lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Hjembaserte tjenester behandler søknader som gjelder mottakere av omsorg som er over 18 år. Nav behandler søknader til personer under 18 år.