Målet for helse- og omsorgstjenestene i Rakkestad er at den enkelte kan leve trygt, meningsfullt og mest mulig selvstendig til tross for funksjonssvikt,
sosiale og helsemessige problemer.

I Rakkestad kommune er helse og omsorgstjenesten inndelt i seksjoner.
Rakkestad kommune ønsker å gi et helhetlig og samordnet tjenestetilbud til de som som er i behov av helse- og omsorgstjenester, dette søkes ivaretatt gjennom samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjenesten og på tvers av seksjoner.

Rakkestad kommune har en koordinerende enhet.  Denne enheten sin hovedoppgave er å bidra til at de som har sammensatte og langvarige behov for helse- og omsorgstjenester opplever en sammenhengende behandlingstjeneste.

I Rakkestad kommune yter følgende seksjoner helse og omsorgstjenester. Enkelte av seksjonene tilbyr også tjenester innen andre områder.

 

Seksjon Familiesenter

Familiesenteret har lokaler i Skogveien 9.
Seksjonen administrerer psykisk helsearbeid, barneverntjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten, aktivitet, fysioterapi- og ergoterapitjenesten.
Seksjonsleder: Vicky Daae

 

Seksjon Skautun

Seksjon Skautun har lokaler i Granveien 11.
Seksjonen administrerer demensomsorg, kort- og langtidsplasser i sykehjem, samt kjøkken og vaskeri.
Seksjonsleder: Jeroen de Wiit.

 

Seksjon Bo- og aktivitetstjenester

Bo- og aktivitetstjenesten (BOAK) yter tjenester til
mennesker med fysisk funksjonshemning, psykisk
utviklingshemning, autisme og andre med bistandsbehov grunnet nedsatt funksjonsevne. 
Seksjonsleder: Ann Helen H. Lund

 

Seksjon Hjembaserte tjenester

Seksjon Hjembaserte tjenester har
lokaler i Johs. C Liensgate 5 (Bankgården). Seksjonen administrerer nødvendige helse- og omsorgstjenester til personer som bor i private hjem og omsorgsboliger.
Omsorgsboligene har base i Granveien. 11.
Seksjonsleder: Anita B. Buer.
Johs C Liensgt 5 (2).JPG

 

NAV

NAV har lokaler i Rådhusveien 8, inngang Rådhuset og administrerer enkelte kommunale helse og omsorgstjenester.