Helse

Alle som bor og oppholder seg i en kommune har krav på nødvendig helsehjelp.
Dette er bestemt i "Helse- og omsorgstjenesteloven".

 

Omsorg

Kommunen har ansvar for å sørge for nødvendige og forsvarlige tjenester tilpasset den enkeltes behov.
De som trenger det mest må få hjelp i akutte situasjoner, og de må kunne stole på at hjelpen er der når de trenger den.

Rakkestad kommune har de siste årene gjennomgått en utvikling både når det gjelder hvilket omfang og hvilke typer tjenester som tilbys innbyggerne.
For at flest mulig skal få bo hjemme lengst mulig, så har vi hatt fokus på omsorgsboliger og hjemmetjenester.

Vi ønsker å samarbeide med våre brukere mot felles mål.
 

Rusomsorg

Rusomsorgen ivaretas av NAV og psykisk helsearbeid.