Fri rettshjelp

 • Tilbudet går ut på at staten, helt eller delvis dekker utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med advokatbistand.
  Dette gjelder både i og utenfor rettergang.
 • Fri rettshjelp er advokatbistand som er subsidiert av staten.
  Formålet er å hindre rettstap som følge av dårlig økonomi.
 • Fri rettshjelp gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr etter rettshjelploven.
  Men gis ikke i saker om dømming og fullbyrding av straff.
 • Rettshjelploven suppleres av straffeprosessloven.
  Denne inneholder regler om forsvareroppnevning og bistandsadvokat på det offentliges bekostning.

Har du behov for fri rettshjelp? Da kan du henvende seg til en advokat eller til Statsforvalteren for Oslo og Viken