Statsforvalteren forvalter en tilskuddsordning for forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Det er en egen forskrift (lenke) som regulerer ordningen. Den fordeler seg på to hovedområder: 

Direkte tapsreduserende tiltak
Foretak med produksjonsdyr i landbruket kan søke om midler til tiltak som har en direkte tapsreduserende effekt, eller der slik effekt kan oppnås ved kombinasjon av tiltak. For tiltak hvor nasjonale standarder (lenke) er utarbeidet, skal standarden følges om ikke annet er bestemt i vedtak om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til akutte tiltak i beitesesongen uten at disse er søkt om innen søknadsfristen, men dette må avklares med Statsforvalteren på forhånd. 

Konfliktdempende tiltak
Det kan gis tilskudd til personer, kommuner og organisasjoner for tiltak som har til hensikt å dempe konflikter forårsaket av rovvilt. Tiltaket skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og/eller rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.

Kilde: Statsforvalteren i Oslo og Viken

a) tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr:

 • tidlig nedsanking av sau
 • forsinket slipp på utmarksbeite
 • flytting av sau eller tamrein til mindre rovviltutsatte beiteområder
 • hjemmebeite
 • beredskapsareal
 • rovdyravvisende gjerder
 • kalving i gjerde

b) utvidet tilsynsaktivitet i kombinasjon med andre tiltak

 • bruk av vokterhund
 • planlagt utvidet tilsyn som en nødvendig del av tiltak nevnt i § 5 a)
 • kortvarig intensivt tilsyn som utføres kveld, natt og morgen når det er oppdaget akutte rovdyrskader og i kombinasjon med bruk av f.eks. kadaverhund eller nattkve
 • fôring av tamrein i korte perioder av året for å samle flokken med formål å unngå rovvilttap

Om du tror dette er aktuelt for deg

Om du tror dette er aktuelt for deg, les mer på hjemmesiden til Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Utsatt frist for å søke om FKT-midler i deler av Østfold - Statsforvalteren Oslo og Viken