Planområdet

Planområdet er på ca 107 mål på eiendommen Gbnr: 85/1 og ligger på langs Ertevannveien Rakkestad , 1,7 km sør-øst om avkjørselen fra 22 Sarpsborgveien. 
Tomten er eid privat og VEAS kommer til å inngå leieavtale med grunneier (dette for at man ikke skal kunne endre type næring på området). 
Området ligger ca 6,5 km fra Rakkestad sentrum og er i dag avsatt til LNF-område. 

Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket utløser krav til konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger av 21.06.2017 og planprogram. Aktuelle utredningstemaer vil være overvann, forurensning til grunn, lukt, landskap og fjernvirkning, naturmangfold, landbruk og trafikk.

 

Varsel og planprogram: PlanID: 01282020001/plannavn: VEAS Rakkestad

Varselet og planprogram kan også ses på kommunens hjemmeside, planID: 01282020001/ plannavn: "VEAS Rakkestad".

Varsel om oppstart                Planprogram