Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen.
Alle saksdokumenter skal legges fram for rådet i god til før saken skal behandles av kommunestyret. Protokollen fra eldrerådsmøtet skal følge saksdokumentene til det kommunale organ som fatter endelig avgjørelse i saken.
Eldrerådet har også mulighet til selv å ta opp saker som angår eldre i kommunen.
Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha. I Rakkestad kommune består eldrerådet av 5 medlemmer.
Kommunen stiller med sekretær som skriver protokoll fra møtet.

For perioden 2015-2019 er følgende valgt inn i Eldrerådet:
  • Arild Oliversen, leder
  • Anne Karin Gammelsrud, nestleder
  • Bjarne Johannessen
  • Odd Paulsboe
  • Hans Jørgen Fagereng