Tidligere hadde edelløvtrærne stor økonomisk betydning.
Flere av løvtrærne ga viktige materialer til båtbygging, møbler og redskap og ble også mye brukt til brensel. Ask, alm og lind ble særlig nyttet til lauving (høsting av greiner med løv) og var et viktig tilskudd for husdyrbruket. Edelløvskogene er knyttet til lokaliteter med særlig gunstige klimatiske og jordbunnsmessige forhold derfor en stor produksjon av plantemateriale.
En rekke plante og dyrearter med spesielle biotopkrav er helt eller delvis avhengige av edelløvskogene.

Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for edelløvskogsreservatene.