Tidligere hadde edelløvtrærne stor økonomisk betydning.
Flere av løvtrærne ga viktige materialer til båtbygging, møbler og redskap og ble også mye brukt til brensel. Ask, alm og lind ble særlig nyttet til lauving (høsting av greiner med løv) og var et viktig tilskudd for husdyrbruket. Edelløvskogene er knyttet til lokaliteter med særlig gunstige klimatiske og jordbunnsmessige forhold derfor en stor produksjon av plantemateriale.
En rekke plante og dyrearter med spesielle biotopkrav er helt eller delvis avhengige av edelløvskogene.

Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for edelløvskogsreservatene.
Ytterligere informasjon om reservatene kan du får ved å henvende deg til:
Fylkesmannen i Østfold, Statens hus, Postboks 325, 1502 Moss. Tlf 69 24 71 00.