Hvor kan du henvende deg for informasjon, hjelp og støtte? (ved mistanke om demens, og etter diagnose er stilt)

Fastlege er ansvarlig for å starte utredning eller henvise til spesialisthelsetjenesten ved mistanke om demens og kan svare på spørsmål om sykdommen.

Fagansvarlig demens:
Fagansvarlig demens kan kontaktes for råd, veiledning og støtte, både før og etter diagnose er stilt. Både den som selv har, eller mistenker at de har, sykdommen og pårørende kan ta direkte kontakt, henvisning er ikke nødvendig.

Fagansvarlig for demens- og alderspsykiatri i Rakkestad kommune
Solveig Reinfjord
telefon 940 17 709 eller
e post: solveig.reinfjord@rakkestad.kommune.no / Hukommelsesteamet@rakkestad.kommune.no

Kommunen har opprettet Hukommelsesteamet som er et tverrfaglig team som bistår fastlege i utredning av demens Teamet arbeider i tillegg med utvikling av demensomsorgen i Rakkestad. Teamet består av: Fagansvarlig demens og alderspsykiatri; Solveig Reinfjord, enhetsleder for miljøbasen og demensavdelingen på Skautun; Marianne Ørka Hansen, saksbehandler Hjembaserte tjenester; Berit Kvalsnes, enhetsleder Forvaltningsenhet Helse; Camilla Claussen og  rådgivende lege: Tilsynslege ved Skautun; Karl Sigurd Hovland.

Solveig Reinfjord er kontaktperson for teamet,  teamet kan også kontaktes via E-post hukommelsesteamet@rakkestad.kommune.no

(vi ønsker ikke sensitive opplysninger på e-post, men legg igjen kontaktinformasjon slik at kommunen kan ta kontakt)

Forvaltningsenhet helse kan kontaktes via
Servicekontoret tlf 69 22 55 00  ved  spørsmål om helsetjenester.

Dersom du er i behov av helsetjenester fra kommunen - kan du også søke om dette via vårt skjema: Helse- og omsorgstjenester - søknad.pdf.
Her er det fint om du skriver inn ditt behov for bistand eller oppfølging og årsaken til ditt behov, kommunen vil formidle søknaden til rett instans.

Hvordan kan kommunen bistå:

 • Råd, veiledning og informasjon pr telefon og i direkte samtale.
 • Bistå fastlegen i utredning i form av hjemmebesøk med samtale og kartlegging av hukommelse og funksjon (må være avklart med fastlegen i forkant).
 • Oppfølging etter diagnose: Fast kontaktperson, samtaler, informasjon, kartlegging av behov for bistand.
 • Bistå med å opprette kontakt og samarbeid med andre helseinstanser/tjenester, frivillige organisasjoner.
 • Aktuelle tjenester:
  • For personen som er syk: hjemmesykepleie, praktisk bistand, støttekontakt, dagtilbud, trygghetsalarm, matombringing, omsorgsbolig, opphold i institusjon.
 • For pårørende: Opplæring, veiledning, avlastning og omsorgsstønad

Vil du være med å utvikle demensomsorgen i Rakkestad?

Kommunen ønsker å utvikle og forbedre tjenestene til personer med demens og deres pårørende. Kommunen vil derfor gjerne ha innspill fra deg:

 • som har eller mistenker at du har en demenssykdom,
 • som er eller har vært pårørende til en person med demens.
 • som har interesse for fagfeltet.

Har du forslag til hva som kan gjøres i Rakkestad kommune for å kunne leve best mulig med en demenssykdom?

Ta kontakt med fagansvarlig, hukommelsesteamet eller
send oss en e- post  hukommelsesteamet@rakkestad.kommuen.no dersom du har innspill.

Nyttige nettsteder, hjelpelinjer, frivillige organisasjoner

Ønsker du mer informasjon om demens viser vi til

·Nasjonalforeningen for folkehelsen -demens 

 •