Velferdsutvalget vedtok i sak 9/22, 26.04.2022 forlag til planprogram for kommunedelplan for kulturminner i Rakkestad kommune

Teknikkutvalget vedtok i sak 14/22, 27.04.2022 forslag til planprogram for kommunedelplan for kulturminner i Rakkestad kommune.

Hensikten med planprogrammet er å forberede alle aktuelle aktører på den kommunale prosessen. Planprogrammet skal gjøre rede for:

 - Formålet med planen

 - Planprosessen med frister og deltakelse

 - Opplegg for medvirkning

 - Behov for utredninger

Kulturminneplanen gjelder for perioden2023-2035. Den skal styrke kommunens kunnskapsgrunnlag om kulturminner og sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbar forvaltning av kulturminner i Rakkestad. Planen skal være et styringsverktøy i planarbeid og saksbehandling som gjelder kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap.