Daglig leder
Den daglige driften av prosjektet utføres av daglig leder, Maren Hersleth Holsen

Adresse

  • Vannområdet Glomma sør for Øyeren
  • Postboks 264
  • 1891 Rakkestad
  • Telefon 91519422

Hensikten med arbeidet er å fastsette miljømål for Glomma og sidevassdrag som sikrer god vannkvalitet innen 2021. Glomma er Norges lengste elv. Vassdraget strekker seg sydover fra Aursunden i Sør-Trøndelag til Oslofjorden ved Fredrikstad. Viktige brukerinteresser til Glomma er drikkevann, jordbruksvanning, kraftproduksjon, reiseliv og friluftsinteresser med bading og fiske. Glomma brukes også som resipient for husholdninger, industri og landbruk. De to viktigste sidevassdrag til Glomma i Østfold er Heravassdraget som munner ut i Glomma ved Lekum og Rakkestadelva. Andre viktige vannforekomster i vannområdet er Vestvannet, Tunevannet, Lundebyvannet og Isesjøen.

Vannkvaliteten i Glomma domineres av rene vannmasser fra områdene nord i vassdraget. I tillegg er det stor selvrensing i de store innsjøene, Mjøsa og Øyeren. Likevel er det store variasjoner i vannkvaliteten i Glomma sør for Øyeren knyttet til årsvariasjon i vannføring og værforhold. Vannkvalitetsutfordringene er store for sidevassdragene til Glomma og både Rakkestadelva og Heravassdraget har svært høye konsentrasjoner av næringsstoffer. I vannområdet vil det være behov for tiltak både i forhold til landbruk, kommunaltekniske anlegg, spredte avløp og industri for å nå målet om god vannkvalitet.