Faguttrykk - oversikt A - Å

Fladstad1

Her har vi samlet en rekke faguttrykk som brukes i forbindelse med innføring av eiendomsskatt.
Er det faguttrykk og forklaringer som mangler på listen, så send oss tilbakemelding på hva det er.

Postadresse: Rakkestad kommune Postmottak, Postboks 264, 1891 Rakkestad Merk: Eiendomsskatt
E-post: postmottak@rakkestad.kommune.no   Emne: Eiendomsskatt

 

Befaringsmenn

Også kalt besiktigelsesmenn eller synfaringsmenn (synfaringsmenn er brukt i eiendomsskatteloven, som er skrevet på nynorsk). Dette er de personer som skal ut og se på og verdivurdere eiendommene samt gi takstforslag til skattetakstnemnda. Som befaringsmenn benytter Rakkestad kommune lokalt baserte og erfarne besiktigere. Befaringsmennene/takstmennene skal kunne legitimere seg med kommunens ID-kort.

BRA (bruksareal)

BRA er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger fratrukket piper, kanaler etc. som er over 0,5m² (omsluttende vegger er yttervegger, eventuelle vegger mot naboleilighet eller felles del). Innvendige skillevegger måles med tykkelse inntil 0,5m.

Bruksnummer

Bruksnummer er en eiendomsbetegnelse og tar utgangspunkt i et gårdsnummer. Eiendommer får tildelt bruksnummer av kommunen i stigende rekkefølge etter hvert som de skilles ut. En eiendom betegnes derfor korrekt med kommunenummer (knr)/gårdsnummer (gnr) og bruksnummer (bnr). I tillegg kan det være festenummer (fnr) eller seksjonsnummer (snr).

Bunnfradrag

Eiendomsskatteloven gir hjemmel for å tilordne bolig- og fritidseiendommer et bunnfradrag, som et fast kronebeløp, som trekkes fra taksten før skatten beregnes.

KOSTRA-tall for 2011 viser at av 316 kommuner som har eiendomsskatt oppga 86 at de benytter bunnfradrag.

Kommunestyret skal hvert år ta stilling til bruk av bunnfradrag ved beregning av eiendomsskatt. Bunnfradraget påvirker ikke takseringsarbeidet.

kommunestyret har besluttet at det ikke skal tilordnes bunnfradrag.

Etasjefaktor

Etasjefaktor blir brukt for å vekte verdien til de forskjellige etasjene i et bygg når det benyttes sjablong ved taksering. Typisk vil en kjeller ha mindre verdi enn en hovedetasje.

Festenummer

Når du har en hytte eller bolig som står på en festet tomt, betyr det at du leier tomten av grunneier og betaler årlig avgift til ham. Det er vanlig å feste bort tomter med eget bruksnummer også, fordelen (især for festeren) er at det ved frikjøp ikke kreves noen ny delingsforretning.

Fester

En festetomt er en del av en eiendom der det foreligger et leieforhold mellom en grunneier, og en fester/leietaker. Grunneieren krever inn en (som regel årlig) grunnleie. Leieforholdet er fastlagt i en festekontrakt. Festekontrakten sikres rettsbeskyttelse ved tinglysning. Grunneier gir om ikke annet er avtalt fester alle rettigheter som er nødvendig for det formål festeren skal bruke tomten for. Fester er juridisk ansvarlig for eiendommen og vil derfor bli ilagt eiendomsskatten.

Festetomt

En festetomt er en del av en eiendom der det foreligger et leieforhold mellom en grunneier og en fester/leietaker. Leieforholdet er fastlagt i en festekontrakt. Festekontrakten sikres rettsbeskyttelse gjennom tinglysning. Grunneier gir om ikke annet er avtalt fester alle rettigheter som er nødvendig for det formål festeren skal bruke tomten for. Fester er juridisk ansvarlig for eiendommen, og er å anse som eier, og vil derfor bli ilagt eiendomsskatten.

Som rettslig utgangspunkt er derfor bortfester (grunneier) ansvarlig for e-skatt på grunn, og fester ansvarlig for e-skatt på bygninger/anlegg/konstruksjoner som tilhører festeren. Men for festeavtaler med varighet utover 99 år eller når festeren har en ensidig og ubegrenset rett til å kreve forlengelse av festeavtalen, må festeren anses som eier av tomten, og er derfor ansvarlig også for eiendomsskatt på grunnen.

For å avgjøre hvem som skal svare for eiendomsskatt for festetomt i det enkelte tilfelle, må en derfor se på den aktuelle festekontrakten sammenholdt med reglene i tomtefesteloven. Regler om festetid, innløsing og forlengelse av festeavtaler for boliger og fritidsboliger, finner vi i tomtefesteloven §§ 7, 32 og 33. Kommunen har ingen myndighet når det gjelder tomtefesteloven.

Fritak

Noen eiendommer har krav på fritak etter § 5 i eiendomsskatteloven, andre eiendommer kan få fritak etter § 7. Eiendommer under § 7 må vedtas fritatt av kommunestyret.

Grunneier

Grunneier er den som er den faktiske eier av en grunneiendom. Grunneieren kan enten være en eller flere privatpersoner, en institusjon, et firma, en kommune, en fylkeskommune eller staten.

Gårdsnummer

Alle eiendommer har et gårdsnummer. Når det skilles ut underbruk av en eiendom får den nye Eiendommen samme gårdsnummer og et nytt bruksnummer.

Hjemmelshaver

Hjemmelshaver er den som står oppført i grunnboken som eier av matrikkelenhet. En hjemmelshaver kan både være en grunneier, en fester eller en seksjonseier. Hjemmelshaver trenger ikke nødvendigvis være den samme som den reelle eieren av matrikkelenheten, f.eks. hvis hjemmelshaveren er død, og det ikke er foretatt skifte eller overdragelse ikke har funnet sted.

Kalibrering

Alle medarbeidere, særlig takstmennene, i prosjektet vil bli kalibrert slik at like tilfeller vil bli behandlet likt. For hjemmelshaver skal det være likegyldig om det er "Per" eller "Pål" som utfører besiktigelsen på eiendommen.

Klagefrist og info om klage

Vedtak om utskriving av eiendomsskatt på den enkelte eiendom, og det takstvedtaket som utskrivningsvedtaket bygger på, kan påklages. Klagefristen er 6 uker, regnet fra den dagen utskrivningsvedtaket/eiendomsskatteseddelen er sendt skatteyteren, eller fra kommunens utlegging av eiendomsskattelisten til offentlig ettersyn. Klagen bør inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener den fastsatte taksten er feil. Det er viktig å bemerke at ifølge lov om eiendomsskatt kan klagen resultere i lik, lavere eller høyere takst enn den taksten som opprinnelig var fastsatt. En eventuell klage sendes: Rakkestad kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 264, 1891 Rakkestad.

Kvadratmeterpris

Betegnelsen er brukt for å prise snittkostnader per kvadratmeter i en bygning. Ulike bygningstyper har ulike kvadratmeterpriser. De kvadratmeterpriser som legges til grunn i Rakkestad er valgt etter innhenting av offentlig tilgjengelig informasjon om omsetningstall for bygninger, husleienivå og gjenanskaffelsesverdier.

Lag, foreninger, klubbhus mm.

Ideelle lag og foreninger kan søke fritak for eiendomsskatt. Begrunnelsen er at det anses urimelig å skattelegge eiendommer til stiftelser, institusjoner, lag og foreninger som er basert på frivillighet og uten kommersielt preg.

Matrikkel

Matrikkelen (lat. matricula = register) er Norges offisielle register over grunneiendommer. Matrikkelen er det nye systemet som har tatt over for RiksGAB og KommuneGAB. Her ligger eiendomsinformasjon registrert for hele landet.

Nybygg

Nye bygg vil bli taksert etterhvert som byggene ferdigstilles og vil få utskrevet eiendomsskatt f.o.m. det året de står ferdig.

Skattesats

Kommunestyret bestemmer hvert år den skattesats som skal anvendes ved beregning av utskrevet skatt. Denne kan ligge mellom 2-7 promille. Første året som eiendomsskatt utskrives må satsen være 2 ‰. Senere kan skatten økes med inntil 2 ‰ årlig. Eiendomsskatten kan fra et år til det neste settes ned til minstenivået på 2 ‰, uavhengig av hvor høy den var i utgangspunktet.

Regningsmottaker

Hver eiendom i kommunen har tilknyttet en regningsmottaker for kommunale avgifter. Ved flere hjemmelshavere til en eiendom følger det av nærmere avtaler med kommunen hvem dette er, men eierne står fritt til å velge hvem som skal stå oppført uavhengig av rettigheter til eiendommen.

Sakkyndig nemnd

Denne nemnda skal vedta takstene foreslått av kommunalt ansatte befaringsmenn. Nemnda utarbeider og vedtar retningslinjer for takseringsarbeidet, og er oppnevnt av kommunestyret.

Sakkyndig ankenemnd

Klageinstansen for behandling etter at takstene er sjekket for faktafeil og åpenbare feilvurderinger av sakkyndig nemnd.

Seksjonsnummer

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som selges hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Typisk leilighetsbygg i flere etasjer eller blanding av forretning og leiligheter i samme bygg.

Sjablongtaksering

Sjablongpriser gis til ulike bygningstyper/funksjoner. Disse sjablongene multipliseres med faktor for aldersmessig standard ut fra bygningens alder og besiktigelsesmannens skjønn og veiledende tabell samt med faktor for boligens størrelse korrigert i henhold til veiledende tabell. Sjablongverdiene for eiendomsgrupper og veiledende verdiforskjeller er valgt etter innhenting av informasjon om omsetningstall for bygninger, husleienivå og gjenanskaffelsesverdier.

Skatteliste og skatteseddel

Eiendomsskattelisten er en liste over skattepliktige eiendommer med opplysninger om eiendomsskatteverdi, skattesats og det utskrevne skattebeløp, som skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst tre uker. På en tilleggsliste skal de eiendommer som helt eller delvis er fritatt etter eiendomsskatteloven §§ 5 og 7 føres opp.

Samtidig med utleggelsen av skattelisten skal det sendes skatteseddel til skatteyteren. Skatteseddelen må inneholde de nødvendige opplysninger for identifikasjon av den skattepliktige eiendom, angivelse av skattetakst, (eventuellt bunnfradrag), skattesats og utregnet skattebeløp. Faktura blir fullgod skatteseddel når forannevnte informasjon til skatteseddelen fremgår av fakturaen. Fra skatteseddelen er sendt ut har skatteyteren klagerett.

Skattesats

Den sats som benyttes når man beregner eiendomsskatten ut fra den fastsatte eiendomsskattetaksten. Satsen utrykkes i promille – ‰. Skatten beregnes slik:

Eiendomsskattetakst – eventuelt bunnfradrag = Grunnlaget for eiendomsskatt x "N" ‰.

Det første året skal skattesatsen ifølge eiendomsskatteloven være 2 promille. Hvert år kan den økes med inntil 2 ‰, men den kan ikke overstige 7 ‰.

Skjønn

Vurderingen gjort av besiktiger/takstmann for å treffe omsetningsverdien. Selv om sjablongtakstene hjelper oss et stykke på vei ved grundig forarbeide vil man uansett være avhengig av en skjønnsmessig vurdering for å kunne være sikker på å treffe omsetningsverdien.

Ubebygde tomter

Bolig- og næringseiendommer som ikke er bebygd har ikke fått utskrevet eiendomsskatt.

Verneverdige/fredede bygninger

Eiendommer som er fredet etter kulturminneloven er fritatt for eiendomsskatt.

18. desember 2013 (Oppdatert 12. juni 2018) Nina Ringsby
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut