Barnebidrag

Barnebidrag er i utgangspunktet et privatrettslig anliggende, og barnebidrag kan avtales og betales uten at det offentlige blir involvert. Regelverket for barnebidrag er en del av barneloven.

 

Barnepensjon

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphold.

 

Barnetrygd

Barnetrygd utbetales for barn under 18 år bosatt i Norge. Retten gjelder fra måneden etter fødselen og til og med måneden før barnet fyller 18 år. Barnetrygden utbetales per barn. Satsene fastsettes årlig av Stortinget.

 

Enslig mor/ far støtte

Enslig mor/far, stønad til - skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn og stimulere til selvforsørgelse.

 

Foreldrepenger

Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Det er en forutsetning at den som mottar foreldrepenger har omsorgen for barnet og ikke er i arbeid.

 

Kontantstøtte til småbarnsforeldre

Kontantstøtte til småbarnsforeldre skal bidra til at familiene får mer tid til omsorg for egne barn og gi større valgfrihet når det gjelder å velge hvordan barna skal passes.

 

Sykt barn

Sykt barn - omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom, og til arbeidstakere som har omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn under 18 år.