Prisregulativ 2023

Her vil du finne oversikt over de kommunale gebyrer og priser i Rakkestad kommune.
Du kan blant annet finne informasjon om hva det koster å jakte i de kommunale skoger, være elev ved Kulturskolen, priser for matombringing og renovasjonsavgiftene

Vigsel

Merkostnader knyttet til vielse utover ordinær vielse må dekkes av brudefolket, jf. Forskrift om kommunale vigsler § 2 andre ledd.

Det vises til statens satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av egen bil og bruk av andre egne fremkomstmidler.

Ved vigsel andre steder enn ved Rakkestad kulturhus og Rakkestad Bygdetun vil det i tillegg påløpe en fast sats på kr. 2 000,-.

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Betalingsregulativ etter Matrikkelloven, vedlegg 1B- punkt A-E

Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

A.Oppretting av ny matrikkelenhet.

 1. Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn som skal forbli selvstendig enhet:

Gebyr = 20 x G

Dersom utearbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker – tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

A.2   Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn som i henhold til vedtak skal bli tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet og tilleggsarealer som blir behandlet i henhold til reglene om arealoverføring:

Areal 0 – 500 m2                                   Gebyr = 8 x G

Areal 501 – 1000 m2                         Gebyr = 10 x G

Areal over 1000 m2                             Gebyr = 14 x G

Dersom utearbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker– for tilleggsarealer over 1000 m2, tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

A.3. Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn over større sammenhengende arealer til landbruks-, idretts- eller frilufts formål samt andre allmennyttige formål:

Uavhengig av areal betales det et grunnbeløp på 12 x G. Dersom utearbeidet – selve Oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker - tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

A.4Oppretting av uteareal på eierseksjon:

Grunngebyr                                         4 G

Tillegg for uteareal - pr. seksjon            0,5 G

A.5Oppretting av ny anleggseiendom:

Volum 0 – 2000 m3                             Gebyr = 16 x G

Volum over 2000 m3                          Gebyr = 16 x G + 1G pr. påbegynt 1000 m3

A.6 Oppretting av ny anleggseiendom som skal være tilleggsvolum til eksisterende anleggseiendom eller at volum skal overføres ved hjelp av arealoverføring:

Volum 0 – 250 m3                                Gebyr = 10 x G

Volum 251 – 500 m3                          Gebyr = 12 x G

Volum over 501 m3                             Gebyr = 12 x G + 1G pr. 500 m3 i økning

A.7. Registrering av jordsameie:

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie betales etter medgått tid. Minstesats 2 x G + 1G pr. time

B.Oppmåling av eksisterende eiendom.

 1. Oppmåling av eksisterende eiendom der eiendomsgrensene ikke er oppmålt tidligere ved hjelp av koordinater:
  1. Oppmåling av hele eiendommen:

Gebyr = 10 x G

 

Dersom utearbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker – tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

B.1.2Oppmåling av hele eiendommer som benyttes til landbruks-, idretts-, eller frilufts formål samt andre allmennyttige formål:

Uavhengig av areal betales det et grunnbeløp på 8 x G.

Dersom utearbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker – tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

B.1.3Oppmåling av del av eiendommen:

Inntil 3 grensepunkter            Gebyr = 6 x G Deretter for hvert punkt Gebyr = 1G

Dersom alle grensepunktene til eiendommen blir oppmålt, skal gebyret fastsettes etter pkt. B.1.1.

 

B.2.Utsetting av grensemerker som tidligere er oppmålt ved hjelp av koordinater:

Inntil 3 grensemerker             Gebyr = 3 x G Deretter for hvert punkt Gebyr = 1G

C.Grensejustering.

 1. Grensejustering mellom grunneiendommer, festegrunn og jordsameie:

Areal 0 – 150 m2                    Gebyr = 5 x G

Areal 151 – 500 m2                Gebyr = 7 x G Utover 500 m2 er grensejustering ikke tillatt.

Gebyret gjelder for hvert areal som blir grensejustert fra en matrikkelenhet og til en annen matrikkelenhet.

C.2.Grensejustering mot anleggseiendom:

Volum 0 – 250 m3                  Gebyr = 6 x G Volum 251 – 1000 m3   Gebyr = 8 x G Utover 1000 m3 er grensejustering ikke tillatt.

Gebyret gjelder for hvert areal som blir grensejustert fra en matrikkelenhet og til en annen matrikkelenhet.

D.Andre bestemmelser.

 1. Gebyr for matrikkelføring av privat grenseavtale:

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde                Gebyr = 2 x G

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengdeGebyr = ½ x G Billigste alternativ for rekvirent velges.

D.2.Innløsing av festetomt.

 1. Når festetomten har eksisterende målebrev med koordinatbestemte grensepunkter:

Gebyr = 6 x G

D.2.2Når festetomten har eksisterende målebrev utstedt før 01.01.1980 eller ikke har målebrev, betales gebyr etter pkt. B.1.1.

 1. Utstedelse av matrikkelbrev.

Matrikkelbrev inntil 10 sider                       kr. 175,-

Matrikkelbrev over 10 sider                       kr. 350,-

Gebyret er fastsatt av Kartverket og vil bli regulert etter bestemmelse fra dem.

E.Betalingsbestemmelser, urimelig gebyr, tinglysingsgebyr m.m.

 1. Betalingsbestemmelser.

Gebyr etter denne gebyrforskrift skal betales i henhold til faktura utstedt av kommunen. Fakturaen skal være betalt før saken blir matrikkelført og eventuelt sendt til tinglysing. I perioden fra fakturaen blir sendt ut og til den blir betalt, løper ikke tidsfristen i henhold til forskriftene § 18, andre avsnitt.

E.2.Fakturamottager.

Faktura utstedt etter reglene i denne gebyrforskrift skal betales av rekvirenten av forretningen. Gebyret kan rettes til andre dersom det er en avtale om dette.

E.3.Betaling av tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift.

I saker som skal tinglyses skal tinglysingsgebyret og dersom det er aktuelt også dokumentavgiften være betalt før saken blir sendt til tinglysing. Disse gebyrene vil framkomme som egne poster på fakturaen som nevnt under pkt. E.1.

E.4.Rabatt.

Dersom det blir søkt om og godkjent fradeling av flere nye eiendommer fra samme grunneiendom i en sak, innrømmes 30 % rabatt fra og med eiendom nummer to. Dette gjelder punktene A.1. og A.2 ovenfor.

Likeledes dersom det blir søkt om og gjennomført en felles oppmålingsforretning over eksisterende eiendommer som ligger inntil hverandre, innrømmes 50 % rabatt fra og med eiendom nr. 2. Det totale gebyret kan utlignes på de involverte eiendommene.

Dette gjelder punktet B.1.1 ovenfor.

E.5.Urimelig gebyr.

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt, kan kommunedirektøren eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmakts haver kan under de samme forutsetningene og på bakgrunn av en grunngitt søknad fra den som har mottatt kravet om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Betalingsregulativ plansaker, utslippssaker og byggesaker - vedlegg 1a

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

§ 1-1. Hjemmel

Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012 fastsettes dette gebyrregulativ av Rakkestad kommunestyre. Gebyrer for tjenester som ikke er lovpålagte er fastsatt etter selvkostprinsippet, jf. Kst. sak 36/06.

§ 1-2. Gyldighet

Dette regulativet er gyldig fra 01.01.2023 og frem til nytt gebyrregulativ fastsettes/revideres av kommunestyret. Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad, tilleggssøknad, planforslag og/eller annen bestilling foreligger.

§ 1-3. Grunnbeløp (G)

Grunnbeløp (G) for utregning av gebyr fastsettes av kommunestyret. Eventuelle kostnader til andre myndigheters behandling, så som arkeologiske registreringer kommer i tillegg til disse gebyrene. Det samme gjelder kostnader med undersøkelser av grunnforhold, rasfare mv. og miljøforhold.

§ 1-4. Betalingsbestemmelser

Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Regning for gebyr blir sendt ut like etter/med at fullstendig søknad, tilleggssøknad, planforslag, bestilling og/eller vedtak foreligger. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr. Etter nytt forfall sendes kravet til innfordring. Det kan kreves at gebyr skal være betalt før arbeidet med saken settes i gang.

§ 1-5. Søknader som avslås eller hvor tiltaket/planen ikke blir gjennomført

Gebyret blir det samme uavhengig av om vedtaket innebærer tillatelse, avslag eller om tiltaket ikke blir gjennomført.

§ 1-6. Redusert gebyr

Når særlige grunner foreligger, kan administrasjonen på eget initiativ redusere gebyret. Med betegnelsen særlige grunner menes det her bl.a. tilfeller der gebyret er åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og i forhold til det arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt.

En søknad om redusert gebyr fra tiltakshaver må sendes Rakkestad kommune innen 3 uker etter at vedtak er fattet.

§ 1-7. Ulovlighetsoppfølging

Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon, som plan- og bygningsmyndighetene kan ilegge ansvarlige for brudd på plan- og bygningslovgivningen. Gebyret tilfaller kommunen, også hvis fylkesmannen eller departementet har ilagt gebyret.

Ileggelsen av overtredelsesgebyr er et enkeltvedtak som kan påklages. Å ilegge gebyr er en frivillig mulighet for kommunen, og beslutningen om det skal ilegges overtredelsesgebyr er opp til kommunens frie skjønn og kan ikke overprøves ved en eventuell klage. Derimot er grunnlaget for og størrelsen på gebyrer som er ilagt lovbundet skjønn, og kan overprøves fullt ut ved en eventuell klage.

Overtredelsesgebyr er hjemlet i PBL § 32-8. Jf. SAK 10 kap. 16.

§ 1-8. Klageadgang

Enkeltvedtak om fastsetting av gebyr etter dette regulativ kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Kommunens eget klageorgan er klageinstans.

Kapittel 2 – Plansaker

§ 2-1. Søknad om dispensasjon fra arealplan (bebyggelsesplan, reguleringsplan og kommuneplanens arealdel):

1.

Søknad som kan behandles administrativt etter delegering - Gebyr = 7 x G.

2.

Søknad som må behandles av formannskapet - Gebyr = 12 x G.

3.

Ved behandling av dispensasjonssøknader i henhold til kommuneplan, kommunedelplan og regulerings- eller bebyggelsesplaner betales gebyr for dispensasjonsbehandling. Søknad om tiltak etter PBL § 20-1 som først må behandles som dispensasjonssak medfører også ordinært gebyr etter dette regulativ.

§ 2-2. Søknad om mindre vesentlig endring i bebyggelsesplan eller reguleringsplan:

1.

Søknad som må behandles av formannskapet - Gebyr = 15 x G.

§ 2-3. Forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan eller vesentlig endring av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplan

1.

Vedtak om oppstart av planarbeid:

 

Når det kommer inn private reguleringsforslag jf. PBL § 12-11 som ikke er i samsvar med kommuneplan, skal formannskapet eller kommunestyret avgjøre om forslaget skal tas opp til videre behandling. For denne behandlingen skal det betales følgende gebyr:

 

12 x G

 

Annonse- og andre kostnader med bekjentgjøring av planarbeidet bekostes av forslagsstiller.

 

2. 

Viderere behandling fra og med 1. gangs behandling i formannskapet (offentlig ettersyn) til og med egengodkjenning i kommunestyret, inkl. annonsekostnader:

 

a) For planer med størrelse 3 dekar eller mindre: 50 x G

 

b) For planer med størrelse 3 - 10 dekar: 70 x G

 

c) For planer med størrelse over 10 dekar: 90 x G

§ 2-4. Konsekvensutredninger (PBL kapittel 4. § 4-2)

For behandling av konsekvensutredninger der kommunen er ansvarlig myndighet, blir gebyrsats fastsatt etter nærmere vurdering/avtale. Gebyret skal fastsettes etter selvkostprinsippet. Det skal føres timeliste for arbeidet.

§ 2-5. Annet arbeid:

1.

Alt planteknisk arbeid, rettelser, justeringer, omarbeidelser m.m., som må utføres på plankartet før planen godkjennes lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn, skal dekkes av den som fremmer planen. Hvis kommunen skal utføre disse arbeidene betales et gebyr på 2 x G pr. time.

Kapittel 3 – Utslippssak

§ 3-1. Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for inntil 15 PE: Gebyr = 6 G.

§ 3-2. Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak, som overstiger 15 PE: Gebyr = 12 G.

Kapittel 4 – Byggesak

§ 4-1. Forhåndskonferanse.

1. Forhåndskonferanse - 1,5 x G

§ 4-2. Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-4. Tiltak som kan forestås av tiltakshaver.

 1. Pbl § 20-4 a - søknad om mindre tiltak på bolig- /fritidseiendom.

Tilbygg mellom 16 m2 og 50 m2 – 8 G

Frittliggende bygg mellom 51 m2 til og med 70 m2 - 8 G

Søknadspliktige bygg (frittliggende) under 50 m2 jf. SAK10 § 4-1 bokstav a)- 8 G

2.               Pbl § 20-4 b - søknad om alminnelige driftsbygninger i landbruket

0-500 kvm = 8 G

501-800 kvm = 13 G

800-1000 kvm (enkle landbruksbygg) = 19 G

3.               Pbl § 20-4 c - midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.

Gebyr = 8 G

4.               PBL § 20-4 d - opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m.

Opprettelse av eiendommer i områder med reguleringsplan. Gebyr = 4G.

Opprettelse av eiendommer utenfor områder med reguleringsplan. Gebyr = 6G.

Behandling av søknad om tilleggsareal. Gebyr= 6G.

Ev. gebyr for behandling av dispensasjon/endring av plan kommer i tillegg.

 1. I tilfeller hvor det søkes om flere enn ett tiltak i samme søknad vil gebyret bli redusert med 50% på det rimeligste gebyret.

§ 4-3. Søknad om tillatelse til tiltak etter Pbl § 20-1 mv. Tiltak som krever ansvarsrett.

Hvor ikke annet fremgår er bruksareal (BRA) iht. NS 3940 beregningsgrunnlag for utregning av gebyr. Utstedelse av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vedtatt etter plan- og bygningsloven inngår i de forskjellige gebyrer.

1.         PBL § 20-1a

Boliger

For behandling som ett-trinns- og rammesøknader.

 • Bygg med 1-2 boenheter:                     - 28 G
 • Tillegg pr. boenhet fra 3 til 10:  - 5 G
 • Tillegg pr. boenhet fra 11 til 20:- 5 G
 • Tillegg pr. boenhet fra 21 til 30:- 5 G
 • Tillegg fra og med boenhet nr. 31:                                                - 2 G Oppføring av ny Fritidsbolig: 28 G

2.         PBL § 20-1a og § 20-1b

For alle andre nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg

 1. Inntil 70 m2 BYA – Gebyr = 8 G
 2. 71 m2 – 150 m2 BYA – Gebyr = 15 G
 3. 151 m2 – 300 m2 BYA – Gebyr = 28 G
 4. Over 301 m2 BYA m2 BYA – Gebyr = 40 G
 5. Søknad om driftsbygninger i landbruket over 1000 m2 etter PBL § 20-1 a –

Gebyr= 28 G. Hver påbegynte 100 m2 BYA over 1100 m2 BYA belastes med 1 G, dog ikke ut over 40 G.

Eks: Driftsbygning på 1001 m2 = 28 G i gebyr. Driftsbygning på 1101 m2 = 29 G i gebyr.

 1. Beregningsfaktor for tiltaksklasser:
 • For bygg i tiltaksklasse 1 gjelder gebyrsatsene som angitt i regulativet.
 • For tiltak i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyrsatsene med faktor 1,5.
 • For tiltak i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyrsatsene med faktor 2,0.

Det er tilstrekkelig at ett eller flere ansvarsområder er i tiltaksklasse 2 eller 3. Dersom                                                                                                                 tiltaket har flere tiltaksklasser gebyrlegges det etter høyeste tiltaksklasse.

4.               PBL § 20-1a - varige konstruksjoner og anlegg:

Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 10 x G. Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G. Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.

5.               PBL § 20-1c – søknadspliktig fasadeendring:

Gebyr = 7 x G.

6.               PBL § 20-1b og j - vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt i

§ 20-1 - a. og plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg (j):

Tiltaksklasse 1 – 10 x G

Tiltaksklasse 2 – 15 x G

Tiltaksklasse 3 – 25 x G

7.               PBL § 20-1d - bruksendring eller vesentlig utvidelse/endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under PBL § 20-1a:

Tiltaksklasse 1 – 8 x G

Tiltaksklasse 2 – 12 x G

Tiltaksklasse 3 – 14 x G

8.               PBL § 20-1e - riving av tiltak som nevnt under PBL § 20-1 a:

Tiltaksklasse 1 – 7 x G

Tiltaksklasse 2 – 15 x G

Tiltaksklasse 3 – 25 x G

I tilfeller hvor riving er en forutsetning for å gi tillatelse til tiltak etter § 4-2 eller
§ 4-3 i dette gebyrregulativ, reduseres gebyret for riving med 3 G.

9.               PBL § 20-1 f - Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner:

Tiltaksklasse 1 – 6 x G

Tiltaksklasse 2 – 12 x G

Tiltaksklasse 3 – 14 x G

10.            PBL § 20-1 g - oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig:

Gebyr = 10 x G.

11.            PBL § 20-1 h og i - oppføring av innhegning mot veg (h) og skilt- og reklameinnretninger (i):

Gebyr = 12 x G.

 1. PBL § 20-1 k- vesentlig terrenginngrep: Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 12 x G. Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G. Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.

13.            PBL § 20-1 l - anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass:

Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 12 x G. Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G. Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.

 1. I tilfeller hvor det søkes om flere enn ett tiltak etter § 4-3 punkt 1-7 og punkt 9-13 i samme søknad vil gebyret bli redusert med 50% på det rimeligste gebyret.

15.            PBL § 21-2 - søknad om rammetillatelse – gebyr som for pkt. 1 til 13 avhengig av hva det søkes om.

 1. PBL § 21-2 - søknad om igangsettingstillatelse (trinnvis behandling).

For hver igangsettingstillatelse:              3 G.

§ 4-4. Godkjenning av selvbyggeransvar etter pbl.. § 23-8 og SAK10 § 6-8:

Gebyr = 5 x G

 

§ 4-5. Endringer i gitte tillatelser eller registrerte søknader:

 1. Endring av gitte tillatelser: Tiltaksklasse 1 – 3 x G Tiltaksklasse 2 – 5 x G Tiltaksklasse 3 – 8 x G

 

§ 4-6. Dispensasjoner fra bestemmelser i lov og forskrift (PBL kapittel 19):

 1. Dispensasjonssøknad som kan behandles administrativt etter delegering:

Gebyr = 7 x G.

      2.  Dispensasjonssøknad som krever politisk behandling:

Gebyr = 12 x G.

§ 4-7. Søknad om fritak fra teknisk forskrift:

Pr. fritak: 4 G

Betalingsregulativ etter Eierseksjonsloven, vedlegg 1C

Dette betalingsregulativet er fastsatt i medhold av Lov om eierseksjoner § 15

Gebyr G x
Grunngebyr - uten befaring   7   G
Grunngebyr - med befaring   9   G
Tillegg for hver seksjon   0,5 G
Betalingsregulativ etter eieseksjonsloven - Grunnbeløp

Gebyrene skal fastsettes slik at kommunen oppnår selvkost – se vedlegg 1c. 

Gebyrsatsene skal bygge på et grunnbeløp (G) som settes til kr. 832,-

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Betalingsregulativ plansaker, utslippssaker og byggesaker - vedlegg 1A - punkt 1-4

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m.
Gebyrene skal fastsettes slik at kommunen oppnår selvkost – se vedlegg 1a. Gebyrsatsene skal bygge på et grunnbeløp (G) som settes til kr. 832,-.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser
§ 1-1. Hjemmel
Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012 fastsettes dette gebyrregulativ av Rakkestad kommunestyre. Gebyrer for tjenester som ikke er lovpålagte er fastsatt etter selvkostprinsippet, jf. Kst. sak 36/06.
§ 1-2. Gyldighet
Dette regulativet er gyldig fra 01.01.2020 og frem til nytt gebyrregulativ fastsettes/revideres av kommunestyret. Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad, tilleggssøknad, planforslag og/eller annen bestilling foreligger.
§ 1-3. Grunnbeløp (G)
Grunnbeløp (G) for utregning av gebyr fastsettes av kommunestyret. Eventuelle kostnader til andre myndigheters behandling, så som arkeologiske registreringer kommer i tillegg til disse gebyrene. Det samme gjelder kostnader med undersøkelser av grunnforhold, rasfare mv. og miljøforhold.
§ 1-4. Betalingsbestemmelser
Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Regning for gebyr blir sendt ut like etter/med at fullstendig søknad, tilleggssøknad, planforslag, bestilling og/eller vedtak foreligger. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr. Etter nytt forfall sendes kravet til innfordring. Det kan kreves at gebyr skal være betalt før arbeidet med saken settes i gang.
§ 1-5. Søknader som avslås eller hvor tiltaket/planen ikke blir gjennomført
Gebyret blir det samme uavhengig av om vedtaket innebærer tillatelse, avslag eller om tiltaket ikke blir gjennomført.
§ 1-6. Redusert gebyr
Når særlige grunner foreligger, kan administrasjonen redusere gebyret. Med betegnelsen særlige grunner menes det her bl.a. tilfeller der gebyret er åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og i forhold til det arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt. En søknad om redusert gebyr må sendes Rakkestad kommune innen 3 uker etter at vedtak er fattet.
§ 1-7. Ulovlig igangsetting
Settes et tiltak i gang før de nødvendige tillatelser foreligger, eller uten at den lovlige prosedyren er fulgt, ilegges den ansvarlige et overtredelsesgebyr på 50 % av tilsvarende det ordinære gebyret for den type saker.
Overtredelsesgebyr er hjemlet i PBL § 32-8. Jf. SAK 10 kap. 16
§ 1-8. Klageadgang
Enkeltvedtak om fastsetting av gebyr etter dette regulativ kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Kommunens eget klageorgan er klageinstans.

Kapittel 2 – Plansaker
§ 2-1. Søknad om dispensasjon fra arealplan (bebyggelsesplan, reguleringsplan, kommuneplanens arealdel):
1.Søknad som kan behandles administrativt etter delegering - Gebyr = 7 x G.
2.Søknad som må behandles av formannskapet - Gebyr = 12 x G.
3.Ved behandling av dispensasjonssøknader i henhold til kommuneplan, kommunedelplan, regulerings- eller bebyggelsesplaner betales gebyr for dispensasjonsbehandling. Søknad om tiltak etter PBL § 20-1 som først må behandles som dispensasjonssak medfører også ordinært gebyr etter dette regulativ.
§ 2-2. Søknad om mindre vesentlig endring i bebyggelsesplan eller reguleringsplan:
1.Søknad som må behandles av formannskapet - Gebyr = 12 x G.
§ 2-3. Forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan eller vesentlig endring av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplan
1.Vedtak om oppstart av planarbeid:
Når det kommer inn private reguleringsforslag jf. PBL § 12-11 som ikke er i samsvar med kommuneplan, skal formannskapet eller kommunestyret avgjøre om forslaget skal tas opp til videre behandling.
For denne behandlinga skal det betales følgende gebyr:
12 x G
Annonse- og andre kostnader med bekjentgjøring av planarbeidet bekostes av forslagsstiller.

2.Videre behandling fra og med 1. gangs behandling i formannskapet (offentlig ettersyn) til og med egengodkjenning i kommunestyret, inkl. annonsekostnader:
a) For planer med størrelse 3 dekar eller mindre: 30 x G
b) For planer med størrelse 3 - 10 dekar: 50 x G
c) For planer med størrelse over 10 dekar: 65 x G
§ 2-4. Konsekvensutredninger (PBL kapittel 4. § 4-2)
For behandling av konsekvensutredninger der kommunen er ansvarlig myndighet, blir gebyrsats fastsatt etter nærmere vurdering/avtale. Gebyret skal fastsettes etter selvkostprinsippet. Det skal føres timeliste for arbeidet.

§ 2-5. Annet arbeid:
1.Alt planteknisk arbeid, rettelser, justeringer, omarbeidelser m.m., som må utføres på plankartet før planen godkjennes lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn, skal dekkes av den som fremmer planen.
Hvis kommunen skal utføre disse arbeidene betales et gebyr på 2 x G pr. time.

Kapittel 3 – Utslippssak
§ 3-1. Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for inntil 15 PE: Gebyr = 6 G.
§ 3-2. Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak, som overstiger 15 PE:
Gebyr = 12 G.

Kapittel 4 – Byggesak
§ 4-1. Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-4. Tiltak som kan forestås av tiltakshaver.
1. Pbl § 20-4 a - søknad om mindre tiltak på bolig- /fritidseiendom.
Opp til og med 50 m2 – 7 G
51 m2 til og med 70 m2 - 9 G
Tiltak som ikke kan beregnes etter areal – 7 G
2. Pbl § 20-4 b - søknad om alminnelige driftsbygninger i landbruket
0-500 kvm = 8 G
501-800 kvm = 13 G
800-1000 kvm (enkle landbruksbygg) = 19 G
3. Pbl § 20-4 c - midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.
Gebyr = 8 G
4. PBL § 20-4 d - opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m.
Opprettelse av eiendommer i områder med reguleringsplan.
Gebyr = 4G.
Opprettelse av eiendommer utenfor områder med reguleringsplan.
Gebyr = 6G.
Ev. gebyr for behandling av dispensasjon/endring av plan kommer i tillegg.
102
§ 4-2. Søknad om tillatelse til tiltak etter Pbl § 20-1 mv. Tiltak som krever ansvarsrett.
Hvor ikke annet fremgår er bruksareal (BRA) iht. NS 3940 beregningsgrunnlag for utregning av gebyr. Utstedelse av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vedtatt etter plan- og bygningsloven inngår i de forskjellige gebyrer.
1. PBL § 20-1a
Boliger:
For behandling som ett-trinns- og rammesøknader.
- Bygg med 1-2 boenheter: - 28 G
- Tillegg pr. boenhet fra 3 til 10: - 5 G
- Tillegg pr. boenhet fra 11 til 20: - 5 G
- Tillegg pr. boenhet fra 21 til 30: - 5 G
- Tillegg fra og med boenhet nr. 31: - 2 G


2. PBL § 20-1a og § 20-1b
For alle andre nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg
a) Inntil 70 m2 BYA – Gebyr = 8 G
b) 71 m2 – 150 m2 BYA – Gebyr = 15 G
c) 151 m2 – 300 m2 BYA – Gebyr = 28 G
d) Over 301 BYA m2 – Gebyr = 40 G
e) Søknad om driftsbygninger i landbruket over 1000 m2 etter PBL § 20-1 a –
Gebyr= 28 G. Hver påbegynte 100 m2 BYA over 1100 m2 BYA belastes med 1 G, dog ikke ut over 40 G.
Eks: Driftsbygning på 1001 m2 = 28 G i gebyr. Driftsbygning på 1101 m2 = 29 G i gebyr.


3. Beregningsfaktor for tiltaksklasser:
- For bygg i tiltaksklasse 1 gjelder gebyrsatsene som angitt i regulativet.
- For tiltak i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyrsatsene med faktor 1,5.
- For tiltak i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyrsatsene med faktor 2,0.


4. PBL § 20-1a - varige konstruksjoner og anlegg:
Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 10 x G.
Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G.
Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.


5. PBL § 20-1c – fasadeendring:
Gebyr = 7 x G.


6. PBL § 20-1b og j - vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt i
§ 20-1 - a. og plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg (j):
Tiltaksklasse 1 – 10 x G
Tiltaksklasse 2 – 15 x G
Tiltaksklasse 3 – 25 x G

7. PBL § 20-1d - bruksendring eller vesentlig utvidelse/endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under PBL § 20-1a:
Tiltaksklasse 1 – 8 x G
Tiltaksklasse 2 – 12 x G
Tiltaksklasse 3 – 14 x G


8. PBL § 20-1e - riving av tiltak som nevnt under PBL § 20-1 a:
Tiltaksklasse 1 – 7 x G
Tiltaksklasse 2 – 15 x G
Tiltaksklasse 3 – 25 x G


9. PBL § 20-1 f - Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner:
Tiltaksklasse 1 – 8x G
Tiltaksklasse 2 – 12 x G
Tiltaksklasse 3 – 14 x G


10. PBL § 20-1 g - oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig:
Gebyr = 10 x G.


11. PBL § 20-1 h og i - oppføring av innhegning mot veg (h) og skilt- og reklameinnretninger (i):
Gebyr = 12 x G.


12. PBL § 20-1 k- vesentlig terrenginngrep:
Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 12 x G.
Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G.
Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.


13. PBL § 20-1 l - anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass:
Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 12 x G.
Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G.
Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.


14. PBL § 21-2 - søknad om rammetillatelse – gebyr som for pkt. 1 til 13. Avhengig av hva det søkes om.


15. PBL § 21-2 - søknad om igangsettingstillatelse (trinnvis behandling). For hver igangsettingstillatelse betales ett gebyr.
Gebyr = 3 x G.


§ 4-3. Godkjenning av foretak for ansvarsrett – PBL kapittel 22:
1. PBL § 22-3 - søknad om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett:
Tiltaksklasse 1 – 2 x G
2. Byggesaksforskriften § 6-8 - Selvbygger:
Gebyr = 5 x G

§ 4-4. Endringer i gitte tillatelser eller registrerte søknader:
1. Endring av gitte tillatelser:
Tiltaksklasse 1 – 3 x G
Tiltaksklasse 2 – 5 x G
Tiltaksklasse 3 – 8 x G


§ 4-5. Dispensasjoner fra bestemmelser i lov og forskrift (PBL kapittel 19):
1. Dispensasjonssøknad som kan behandles administrativt etter delegering:
Gebyr = 7 x G.
2. Dispensasjonssøknad som krever politisk behandling:
Gebyr = 12 x G.


§ 4-6. Søknad om fritak fra teknisk forskrift:
Pr. fritak: 4 G

 

 

Betalingsregulativ plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m.- Grunnbeløp

Gebyrene skal fastsettes slik at kommunen oppnår selvkost – se vedlegg 1a.

Gebyrsatsene skal bygge på et grunnbeløp (G) som settes til kr. 832,-.

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Betalingsregulativ for oppmåling

Gebyrene skal fastsettes slik at kommunen oppnår selvkost - se vedlegg 1b

Gebyrsatsene skal bytte på ett grunnbeløp som settes til_

G er kr. 782

Betalingsregulativ oppmåling - Grunnbeløp

Gebyrene skal fastsettes slik at kommunen oppnår selvkost – se vedlegg 1b. 

Gebyrsatsene skal bygge på et grunnbeløp (G) som settes til kr. 832,-

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

B. Oppmåling av eksisterende eiendom

B.1. Oppmåling av eksisterende eiendom der eiendomsgrensene ikke er oppmålt tidligere ved hjelp av koordinater:

B.1.1 Oppmåling av hele eiendommen:
Gebyr = 12 x G
Dersom utearbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker – tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

B.1.2 Oppmåling av hele eiendommer som benyttes til landbruks-, idretts-, eller frilufts formål
samt andre allmennyttige formål:

Uavhengig av areal betales det et grunnbeløp på 8 x G.
Dersom utearbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker – tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

B.1.3 Oppmåling av del av eiendommen:
Inntil 3 grensepunkter Gebyr = 6 x G
Deretter for hvert punkt Gebyr = 1G
Dersom alle grensepunktene til eiendommen blir oppmålt, skal gebyret fastsettes etter pkt. B.1.1.

B.2. Utsetting av grensemerker som tidligere er oppmålt ved hjelp av koordinater:
Inntil 3 grensemerker Gebyr = 3 x G
Deretter for hvert punkt Gebyr = 1G

A. Oppretting av ny matrikkenhet

Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:


A.1. Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn som skal forbli selvstendig enhet:
Gebyr = 20 x G
Dersom utearbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker – tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

A.2 Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn som i henhold til vedtak skal bli tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet og tilleggsarealer som blir behandlet i henhold til reglene om arealoverføring:
Areal 0 – 500 m2 Gebyr = 8 x G
Areal 501 – 1000 m2 Gebyr = 10 x G
Areal over 1000 m2 Gebyr = 14 x G
Dersom utearbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker – for tilleggsarealer over 1000 m2, tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

A.3. Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn over større sammenhengende arealer til landbruks-, idretts- eller frilufts formål samt andre allmennyttige formål:
Uavhengig av areal betales det et grunnbeløp på 12 x G. Dersom utearbeidet – selve
Oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker - tar lengre tid
enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

A.4 Oppretting av uteareal på eierseksjon:
Grunngebyr 4 G
Tillegg for uteareal - pr. seksjon 0,5 G

A.5 Oppretting av ny anleggseiendom:
Volum 0 – 2000 m3 Gebyr = 16 x G
Volum over 2000 m3 Gebyr = 16 x G + 1G pr. påbegynt 1000 m3

A.6 Oppretting av ny anleggseiendom som skal være tilleggsvolum til eksisterende anleggseiendom eller at volum skal overføres ved hjelp av arealoverføring:
Volum 0 – 250 m3 Gebyr = 10 x G
Volum 251 – 500 m3 Gebyr = 12 x G
Volum over 501 m3 Gebyr = 12 x G + 1G pr. 500 m3 i økning

A.7. Registrering av jordsameie:
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie betales etter medgått tid.
Minstesats 2 x G + 1G pr. time

C. Grensejustering

C.1. Grensejustering mellom grunneiendommer, festegrunn og jordsameie:
Areal 0 – 150 m2 Gebyr = 5 x G
Areal 151 – 500 m2 Gebyr = 7 x G
Utover 500 m2 er grensejustering ikke tillatt.
Gebyret gjelder for hvert areal som blir grensejustert fra en matrikkelenhet og til en annen matrikkelenhet.

C.2. Grensejustering mot anleggseiendom:
Volum 0 – 250 m3 Gebyr = 6 x G
Volum 251 – 1000 m3 Gebyr = 8 x G
Utover 1000 m3 er grensejustering ikke tillatt.
Gebyret gjelder for hvert areal som blir grensejustert fra en matrikkelenhet og til en annen matrikkelenhet.

D. Andre bestemmelser

D.1. Gebyr for matrikkelføring av privat grenseavtale:
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde Gebyr = 2 x G
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Gebyr = ½ x G Billigste alternativ for rekvirent velges.

D.2. Opprettelse av ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning:
Ved søknad kan rekvirenten kreve at ny matrikkelenhet blir matrikkelført uten at oppmålingsforretning er gjennomført.
Gebyr = 2 x G

D.3. Innløsing av festetomt.

D.3.1 Når festetomten har eksisterende målebrev med koordinatbestemte grensepunkter:
Gebyr = 6 x G

D.3.2 Når festetomten har eksisterende målebrev utstedt før 01.01.1980 eller ikke har målebrev, betales gebyr etter pkt. B.1.1.

D.4. Utstedelse av matrikkelbrev.
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider kr. 350,-
Gebyret er fastsatt av Statens Kartverk og vil bli regulert etter bestemmelse fra dem.

Kommunale avgifter

Inndekningsgrad på kommunale avgifter
Kommunen følger prinsippet med 100 prosent inndekning av kommunale avgifter (vann, avløp, slam, renovasjon og feiing).

Gebyr for gravearbeid og arbeidstillatelser i gater, veier og kommunal grunn

Gebyr Pris
Fastgebyr gravesøknad Kr 3 400
Gebyr for behandling av
arbeidsvarslingsplan-/skiltplan
Kr 1 000
Utkjøring av kommunalt skilt og
sperremateriell i forbindelse med arrangement - pr. arrangement
Kr. 3 000

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Renovasjonsavgift

Gebyr Pris
Ordinær renovasjonsavgift
settes til
 kr 3 346
pr. stativ.
Abonnement med
samarbeidsavtale to og to
 kr 2 677
pr. abonnent.
Abonnement med
samarbeidsavtale tre og tre
 kr 2 844
pr. abonnent
   
Abonnement med større restavfallsdunk 240 l (etter søknad) kr 3 850
pr. abonnent
   
med hjemmekompostering:  
Abonnement med hjemmekomposteringsavtale kr 2 677 pr.stativ.
Abonnement med hjemmekompostering og samarbeidsavtale to og to kr 2 008
pr.abonnent.
Abonnement med hjemmekompostering og samarbeidsavtale tre og tre kr 2 175
pr.abonnent.

 

Gebyr Pris
Næringsavfall Kr  3 346
Kompostbeholder - kompostbjørn Kr. 3 309
Kompostbeholder - Biolan Kr. 4 602
Ekstra avfallssekker - selges ved servicekontoret i Rådhuset kr. 30,- pr. sekk

Note: Pr. abonnement.
Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   
 
 

Kopla renovasjonsplass

Gebyr Pris
Personbil u/henger Kr 40  pr gang
Personbil m/henger, varebil Kr   1,20 pr. kg
Næringsavfall sortert Kr   2,24 pr. kg
Næringsavfall usortert Kr   2,88 pr. kg
Minstepris over vekt Kr 40

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Farlig avfall, hageavfall, EE-avfall, impregnert trevirke og glass- og metallemballasje er gratis for alle husholdninger å levere ved Kopla renovasjonsplass.

Med næringsavfall menes alt avfall fra næringsdrivende.
Avfall levert fra traktorer, lastebiler og kjøretøy registrert på næring er å regne som næringsavfall. Landbruksplast leveres kostnadsfritt fra næringer.

Farlig avfall fra næringsdrivende – må elektronisk deklareres før levering. Mengden farlig avfall veies inn og alle kostnader for håndtering og behandling av avfallet vil bli etter fakturert.
Større mengder farlig avfall og EE-avfall, samt kuldemøbler fra næringsliv (kjøledisker)  
som Kopla renovasjonsplass ikke har plikt til å ta imot* - henvises til regionale mottaksanlegg. (*inntil 1000 kg pr avfallsbesitter pr. år)

Feie- og tilsynsavgift

Gebyr Pris
For 1, 1 ½ og 2 etasjes bygg, per pipe Kr   408
For 3 etasjes bygg, per pipe Kr    487
For bygg høyere enn 3 etasjer, per pipe Kr    624

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Utrykningsgebyr

Utrykning fra brannvesenet som skyldes at automatiske brannalarmer unødvendig løses ut.

Gebyr Pris
Første gangs utrykning Kr       0
Ny utrykning i løpet av 30 dager Kr 5 000
To utrykninger i løpet av 60 dager Kr 7 500
Tre utrykninger i løpet av 90 dager Kr 10 000

Note: Etter 90 dager nullstilles systemet

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Inndekningsgrad på kommunale avgifter

Kommunen følger prinsippet med 100 prosent inndekning av kommunale avgifter (vann, avløp, slam, renovasjon og feiing).

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Vann og avløp - andre gebyrer

Gebyr Pris
Gebyr for midlertidig tilknytning –
jfr. lokal forskrift § 9:
kr. 1 200
Gebyr for manglende vannmåleravlesning – jfr. lokal forskrift § 4: kr. 1 600
Gebyr for kalibrering av vannmåler – jfr. lokal forskrift § 7: kr. 2 200

Gebyr for inndekning av kommunens faktiske utgifter inkl. utstyr/materiell ved for eksempel fysisk oppmøte for kontroll av vannmåler, ved avstengning/påsetting av vannforsyning med mer

Dekning etter faktiske kostnader

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Slamtømming - gebyrer

Gebyr Pris Tankstørrelse
Slamtanker m/wc tilknyttet Kr 1 800 (0 - 4 m3)
Slamtanker  u/wc tilknyttet Kr 1 560 (0 - 4 m3)
Slamtanker Kr     282 (per m3 over 4 m3)
     
Innelukkede tanker  Kr 1 560 (0 - 3 m3)
Innelukkede tanker  Kr 1 680 (3,1 – 6 m3)
Innelukkede tanker  Kr     282 (per m3 over 6 m3)
     
Minirenseanlegg Kr 1 320 (0 – 4 m3)
Minirenseanlegg  Kr 1 440 (4,1 – 7 m3)
Minirenseanlegg Kr     282 (per m3 utover 7 m3)
     
Tillegg pålagt tømming lørdag/søndag Kr.     600  

Det kan innkreves et gebyr på kr 888,- ekskl. mva. per fremmøte når slam-/septiktanken av praktiske grunner ikke kan tømmes

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Vann og avløp - engangsgebyr

Engangsgebyr for tilknytning – jfr. lokal forskrift § 5:
Engangsgebyr (tilkoblingsgebyr) betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.

Tilkoblingsgebyr vann:  kr.  4 000,-
Tilkoblingsgebyr avløp:  kr. 7 000,-

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Vann og avløp - årsgebyr


Årsgebyret består av to deler, abonnementsgebyr (fast gebyr) og forbruksgebyr (fra vannmåler).

Abonnementsgebyr:

Abonnementsgebyret differensieres etter 5 brukerkategorier:

 • Abonnementsgebyr for bolig med inntil 2 boenheter. Betaler en fast del.
 • Abonnementsgebyr for fritidsbolig. Betaler en halv fast del.
 • Abonnementsgebyr for bolig med mer enn 2 boenheter. Se tabell gjengitt nede
 • Abonnementsgebyr for kombinasjonsbygg bolig/næring. Se tabell gjengitt nede
 • Abonnementsgebyr for næringsbygg. Se tabell gjengitt nedenfor.

Bolig med mer enn 2 boenheter, kombinasjonsbygg og næringsbygg
betaler abonnementsgebyr basert på forbruk etter følgende tabell:

Kategori  Årsforbruk Antall
faste deler
Kategori 1:     0 – 300 m³   1
Kategori 2:    300 – 800 m³  2
Kategori 3:  800 – 2500 m³  3
Kategori 4: 2500 – 5000 m³  6
Kategori 5:   5000 – 10000 m³ 10
Kategori 6:  10000 – 50000 m³ 15
Kategori 7: > 50000 m³   25

 

Abonnementsgebyr Pris
vann (en fast del):      kr. 400,-
avløp (en fast del):  kr. 700,-

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Forbruksgebyr:

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. kubikkmeter. Avløpsmengde regnes lik vannmengde.

Forbruksgebyr  
vann: kr. 27,20 pr. kubikkmeter
avløp kr. 45,50 pr. kubikkmeter

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Stipulert forbruk:
Forbruksgebyr basert på stipulert forbruk er i utgangspunktet ikke aktuelt da vannmåler er påbudt i Rakkestad kommune. Der korrekt forbruk fra vannmåler ikke forefinnes, for eksempel ved defekt måler, stipuleres forbruket. Normalt benyttes gjennomsnittsforbruk fra tidligere år, men for boligabonnenter kan også tabell gjengitt nedenfor benyttes. Kommunen avgjør i hvert enkelt tilfelle, hvilken stipuleringsmetode som skal benyttes.

Bruksareal: Stipulert vannforbruk
0 - 72 m2: vannforbruk 120 m3
73 - 180 m2: vannforbruk 170 m3
181 - 240 m2: vannforbruk 195 m3
241 - 300 m2: vannforbruk 225 m3
301 - 360 m2: vannforbruk 255 m3
361 m2 og mer: vannforbruk 310 m3

 

Husleie kommunale boliger

Husleien justeres i samsvar med husleieloven og den enkeltes leiekontrakter.

E. Betalingsbestemmelser, urimelig gebyr, tinglysningsgebyr m.m.

E.1. Betalingsbestemmelser.
Gebyr etter denne gebyrforskrift skal betales i henhold til faktura utstedt av kommunen. Fakturaen skal være betalt før saken blir matrikkelført og eventuelt sendt til tinglysing. I perioden fra fakturaen blir sendt ut og til den blir betalt, løper ikke tidsfristen i henhold til forskriftene § 18, andre avsnitt.

E.2. Fakturamottager.
Faktura utstedt etter reglene i denne gebyrforskrift skal betales av rekvirenten av forretningen. Gebyret kan rettes til andre dersom det er en avtale om dette.

E.3. Betaling av tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift.
I saker som skal tinglyses skal tinglysingsgebyret og dersom det er aktuelt også dokumentavgiften være betalt før saken blir sendt til tinglysing. Disse gebyrene vil framkomme som egne poster på fakturaen som nevnt under pkt. E.1.

E.4. Rabatt.
Dersom det blir søkt om og godkjent fradeling av flere nye eiendommer fra
samme grunneiendom i en sak, innrømmes 30 % rabatt fra og med eiendom
nummer to. Dette gjelder punktene A.1. og A.2 ovenfor.

E.5. Urimelig gebyr.
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Fullmakts haver kan under de samme forutsetningene og på bakgrunn av en grunngitt søknad fra den som har mottatt kravet om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Kultur og fritid

Biblioteket

Gebyr:

 1. purring kr. 20
 2. purring kr. 30
 3. purring kr. 40

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Badet

Billettkategori Pris
Barnebilletter Kr 30
Voksenbilletter Kr 60
Honnørbilletter Kr 30
Skoleelev t.o.m. videregående skole Kr 30
Klippekort I (inntil 12 klipp) Kr 300
Klippekort II (inntil 24 klipp) Kr 540

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Kino

Gebyr Pris
Barnebilletter  Kr 32 - 72
Honnørbilletter  Kr 56 - 72
Voksenbilletter  Kr 64 - 96

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Rakkestad kulturskole

Gruppetilbud/Breddeprogram (teater/dans)  Kr 2 800
Individuell undervisning/kjerneprogrammet  Kr 2 800
Fordypningsprogrammet (utvidet tilbud)  Kr 2 800
Note: Prisene er oppgitt pr skoleår.  
   
Leie av instrument:  
Instrumenter med innkjøpspris under 5000,- 
(ukulele, gitar, bass etc)
kr 300
Instrumenter med innkjøpspris over 5000,- 
(blåseinstrumenter etc)
kr 400

Søsken- og disiplinmoderasjon:

 • Det gis søskenmoderasjon (10%) og ved elevplass ved 2 disipliner/fag (10%).
 • Skolekorpset går ikke under reglene for søskenmoderasjon og disiplinmoderasjon.

Redusert foreldrebetaling:

 • Familier med samlet inntekt under 4G pr. år kan oppnå 50 prosent avslag i prisen på ett kulturskoletilbud per barn

Rabatten gis etter søknad og må dokumenteres med sist fastsatte selvangivelse
Søknad sendes til:
postmottak@rakkestad.kommune.no og merkes Kulturskole

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Turbok over Rakkestad med kart

   
Turbok m/kart  Kr 100
Turbok m/ kart inkl. sending pr. Post  Kr 150

Alle priser er inkl. mva.

 

Kart

   
Fiskekart  Kr 20

Alle priser er inkl. mva.

Båtutleie og båtplass - Frønesjøen

Gebyr Pris
Båtutleie Frønesjøen kr 80 pr. dag
Båtutleie Frønesjøen kr 160 pr weekend
Båtplass - leie Frønesjøen kr 160 pr. år
Leie av båtplass er for de som har egen båt i Frønesjøen.
Det leies ut merkede båtplasser på kommunens grunn pr.år
 

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.

Leie kommunale utleielokaler

Note:   Vaktmester/teknisk vakt faktureres pr time ved tilkalling

Utgifter knyttet til ekstraordinært renhold og/eller opprydding etter arrangementer kan faktureres etter medgått tid.

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Leie av personell i Rakkestad kulturhus og kommunale utleielokaler

Gebyr Pris
Lyd- og/eller lystekniker  
Pr. tekniker pr. arbeidsdag inntil 10 timer  (CREO satser) Kr. 4 750
Satsene kan endres ut fra den til enhver tid gjeldende avtale med CREO.  
   
Servicepersonell:  
pr. person, inntil 5 timer Kr.    500

Note:   Vaktmester/teknisk vakt faktureres pr time ved tilkalling
2) I tillegg til utleieprisene: 5% av billettinntektene.

Utgifter knyttet til ekstraordinært renhold og/eller opprydding etter arrangementer kan faktureres etter medgått tid.

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   


 

Kinosal m/scene og garderobe

Kinosal (K) m/scene og garderobe 2)  
Lag og foreninger i Rakkestad 2) kr 3.500
Andre, inkl. næringsliv,
annen offentlig virksomhet 2)
 kr 7 500

Note:   Vaktmester/teknisk vakt faktureres pr time ved tilkalling
2) I tillegg til utleieprisene: 5% av billettinntektene.

Utgifter knyttet til ekstraordinært renhold og/eller opprydding etter arrangementer kan faktureres etter medgått tid.

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Leie av lyd- og lysutstyr i Rakkestad kulturhus

Rom 

Lyd- og lysutstyr 

Pris pr. arrangement 

K Lyd komplett lag/foreninger 2 200
K Lyd komplett næringslivet 4 200
F & K Lyd enkelt  1 000

Liten lyspakke 

Kr. 500,- (fast hvit scenelys) 

Stor lyspakke 1)

Kr. 2 200,- 

Hvis man ønsker seg tom trosserigg i taket  

Kr. 7 000,- 

F, S & K 

Liten portabel lyspakke m/stativ 

Kr. 600,- 

F & K 

Sceneplattinger 

Kr    50

Piano 

Gratis 

Flygel 

Kr. 2 200 inkl. stemming 

Alle 

El-piano 

Kr. 700,- 

 Arrangement over flere dager? 

 

 

Helg (fredag-lørdag-søndag frem til kl 16.00) 

Kr.  6 000

K Hel uke (mandag-søndag frem til kl 16.00) Kr. 10 000
K Helg lag/foreninger (fredag-lørdag-søndag frem til kl 16.00)  Kr.  6 000
K Hel uke (fredag-lørdag-søndag frem til kl 16.00)  Kr. 10 000
K Helg næringslivet (fredag-lørdag-søndag frem til kl 16.00)  Kr. 12 000
K Hel uke næringslivet (fredag-lørdag-søndag frem til kl 16.00) Kr. 20 000

Note: 1) Pakkepris ved flerdagsleie av lys 
Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Festsal - kulturhuset

Festsal Pris
Lag og foreninger i Rakkestad kr 3 500
Andre, inkl. næringsliv,
annen offentlig virksomhet
kr 7 500

Note: Vaktmester/teknisk vak faktureres pr. time ved tilkalling
*) i tillegg til utleieprisene: 5% av billettinntektene

Utgifter knyttet til ekstraordinært renhold og/eller opprydding etter arrangementer kan faktureres etter medgått tid.

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Kulturhusets grupperom og saler

Gebyr Pris
Spisesal kulturhuset kr 1 200
Kommunestyresal  kr 1 200
Formannskapssal  kr    800
Grupperom 1 og 2 i kulturhuset  kr    600

Note:   Vaktmester/teknisk vakt faktureres pr time ved tilkalling
2) I tillegg til utleieprisene: 5% av billettinntektene.

Utgifter knyttet til ekstraordinært renhold og/eller opprydding etter arrangementer kan faktureres etter medgått tid.

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Skoler - utleie av ulike rom

Gebyr Pris
Auditoriet Os skole  kr  1 000
Gymsaler/klasserom skoler  kr   800

Note:   Vaktmester/teknisk vakt faktureres pr time ved tilkalling

Utgifter knyttet til ekstraordinært renhold og/eller opprydding etter arrangementer kan faktureres etter medgått tid.

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Dorkas kafe på Familiesenteret

Gebyr Pris
Dorkas kafe kr   800

Note:   Vaktmester/teknisk vakt faktureres pr time ved tilkalling

Utgifter knyttet til ekstraordinært renhold og/eller opprydding etter arrangementer kan faktureres etter medgått tid.

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Aktivetshuset

Gebyr Pris
Aktivitetshuset  kr   800

Note:   Vaktmester/teknisk vakt faktureres pr time ved tilkalling

Utgifter knyttet til ekstraordinært renhold og/eller opprydding etter arrangementer kan faktureres etter medgått tid.

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Vederlag for opphold på Skautun rehabilitering- og omsorgssenter

* Satsene for korttidsopphold vil justeres til de enhver tid gjeldende maksimale satsene i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4.
Langtidsopphold og tidsbegrenset opphold i institusjon over 60 døgn:
Betaling etter inntekt, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.

Oppholdsbetaling Skautun rehabilitering- og omsorgssenter

Gebyr Pris
Dagsopphold pr. døgn Kr. 105   1)
Tidsbegrenset opphold i instutisjon pr. døgn Kr. 185   1)
Avlastningsplass (Helse- og omsorgsloven) Gratis

Note: 1) Satsene for korttidsopphold vil justeres til de enhver tid gjeldende maksimale satsene i Forskift om egenandel for kommunal helse-og omsorgstjenester §4

Langtidsopphold og tidsbegrenset opphold i institusjon over 60 døgn:
Betaling etter inntekt, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Vask av tøy

Gebyr Pris
Vask av tøy pr. kg Kr. 47

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Satser for godgjøring til oppdragstakere - vedlegg 2

Det fastsettes følgende satser som gjelder fra 1. januar.

Omsorgsstønad

Gebyr Pris
Timesats for omsorgsstønadmottaker utgjør Kr. 160

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Besøks-/avlastningshjem etter barnevernloven

Gebyr Pris
Godtgjøres ihht. staser etter KS særavtale  
Timesats avlastning  Kr.   73
Utgiftsdekning for barn under 10 år, pr. døgn Kr.  337
Utgiftsdekning for barn over 10 år, pr. døgn Kr   391

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Avlastning ihht helse- og omsorgstjenesteloven §3-1 (1) nr 2 og § 3-6 (1) nr 2

Gebyr Pris
Godtgjøres ihht staser etter KS særavtale  
Timesats avlastning  Kr.   91
Utgiftsdekning for barn under 10 år, pr. døgn Kr.  208
Utgiftsdekning for barn over 10 år, pr. døgn Kr.  273

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Støttekontakt og fritidsassistent - timesatser

 

Gebyr Pris
Timesats for ordinære støttekontakter og fritidsassistenter utgjør Kr.  150
Timesats for støttekontakter med utvidet ansvarsområde utgjør Kr.  180
   
I tillegg kommer utgiftsdekning og kjøregodkjørelse  

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Sats for tilsynsfører etter Barnevernloven

Gebyr Pris
Tilsyn i fosterhjem godgjøres pr. gjennomført tilsyn med Kr. 2 600

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Barnehage

Prisene samsvar med regjeringens makspris for barnehageopphold.
Rakkestad kommune tar selvkost på mat og matservering i barnehager.
Moderasjonsordninger
Iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3, gis foreldre/foresatte minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjon skal tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune.

Iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3, tredje til sjette ledd, skal foreldrebetalingen ikke overskride 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Alle barn fra 2 år som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Oppholdsbetaling barnehage

Barnehageplass: 100%
kr.
med 30% 
søskenmod.
kr
med 50%
søskenmod.
kr.

Mat
kr.

100% PLASS - hver dag hver uke  3.000 2.100  1.500 450
80% PLASS - 4 dager hver uke        2.640  1.848 1.320 360
60% PLASS - 3 dager hver uke  1 980 1.386    990 270
50% PLASS - 3 dager i uke 1
og 2 dager i uke 2        
1.680 1.176    840 225
40% PLASS - 2 dager hver uke  1.380    966    690 180

Alle summer gjelder betaling for 1 måned. Det betales for 11 måneder hvert år.

Enkeltdager                                                                kr 200,- pr. dag

Hjembaserte tjenester

Egenbetaling for hjembaserte tjenester

Betaling for praktisk bistand – daglige gjøremål er i forhold til husstandens samlede inntekt (alminnelig inntekt inklusiv aksjeutbytte før særfradrag). Det er den siste offentlige ligningen som blir lagt til grunn ved beregningen. Har det skjedd endringer i økonomien kan dette legges til grunn ved henvendelse til Rakkestad kommune.

For praktisk bistand betales kr. 439 (selvkost) per time eller i henhold til abonnementsløsningene spesifisert under. Kommunen vil ved fakturering velge den betalingsløsning som er mest gunstig for bruker gitt antall timer praktisk bistand i fakturert periode.

Tak på egenbetaling 1 G = kr 111 477

Antall G
1)
Alminnelig inntekt før
særfradrag
    Tak på
Egenbetaling
pr. år
Betaling
pr.
måned
Inntil 1 G 0 t.o.m. 111 477 0 0
1 G – 2 G 111 478 t.o.m. 222 954 2.640 2) 220 2)
2 G – 3 G 222 955 t.o.m. 334 431 21 072 1.756
3 G – 4 G 334 432 t.o.m. 445 908 26 340 2.195
4 G – 5 G 445 909 t.o.m. 557 385 36 876 3 073
5 G og over Fra 557 386     47 412 3 951

Note: 1) G reguleres 1. mai hvert år.
          2)Satsen vil justeres til den enhver tid gjeldende sats i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10.

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Praktisk bistand - hjemmehjelptjenester

Betaling for praktisk bistand – daglige gjøremål er i forhold til husstandens samlede inntekt (alminnelig inntekt inklusiv aksjeutbytte før særfradrag). Det er den siste offentlige ligningen som blir lagt til grunn ved beregningen. Har det skjedd endringer i økonomien kan dette legges til grunn ved henvendelse til Rakkestad kommune.

For praktisk bistand betales kr. 419 (selvkost) per time eller i henhold til abonnementsløsningene spesifisert under. Kommunen vil ved fakturering velge den betalingsløsning som er mest gunstig for bruker gitt antall timer praktisk bistand i fakturert periode.

Tak på egenbetaling 1 G = kr 101.351

Antall G Alminnelig inntekt før
særfradrag
    Tak på
Egenbetaling
pr. år
Betaling
pr.
måned
Inntil 1 G 0 t.o.m. 101.350 0 0
1 G – 2 G 101.351 t.o.m. 202.701 2.520* 210*
2 G – 3 G 202.702 t.o.m. 304.052 20.112 1.676
3 G – 4 G 304.053 t.o.m. 405.403 25.140 2.095
4 G – 5 G 405.404 t.o.m. 506.754 35.196 2.933
5 G og over Fra 506.755     45.252 3.771


G reguleres 1. mai hvert år.
* Satsen vil justeres til den enhver tid gjeldende sats i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10.

Matombringing til hjemmeboende og ved helse-/velferdssentrene

Gebyr Pris
Abonnement full pensjon  Kr 4.279
per mnd.
Abonnement middag m/dessert  Kr 2.782
per mnd.
Middag med dessert  Kr 110
per stykk
Brødmåltid (frokost/kveld)  Kr 40
per stykk

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

Dorkas Kafe priser salg av mat

   
Middag med dessert (stykkpris),
inkl. kaffe
 Kr. 138
Middag uten dessert (stykkpris),
nkl. kaffe
Kr. 131

Priser inkl mva.

Trygghetsalarm kommunal

Gebyr Pris
Montering av trygghetsalarm (engangsbeløp) Kr.   650
Kommunal trygghetsalarm. Pr. mnd. Kr.   325

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva.   

SFO - Skolefritidsordning

Søskenmoderasjon:
Iht. Rakkestad kommunes vedtekter for skolefritidsordning § 9, er det full pris for 1 barn. Fra 2. barn gis det 30 % reduksjon. Fra og med 3. barn gis det 50 % reduksjon. Reduksjonen regnes av den minste plassen. Hvis søsken har lik type plass, reduseres betalingen for den eldste.

Kommunestyret har vedtatt at fra 01.08.2021 skal søskenmoderasjonen i barnehagen og SFO koordineres. Dvs at elever som går i SFO og har søsken i barnehagen, vil ha rett på redusert betaling. Søsken og barn som bor fast på samme adresse (i folkeregisteret) er omfattet av ordningen.

Bestemmelsen i SFO-vedtektenes § 9 blir lagt til grunn hvor det gis 30 % søskenmoderasjon fra 2.barn og 50% søskenmoderasjon fra 3. barn for søsken på SFO. Dette vil da både gjelde enkeltbarn som går på SFO og har søsken i barnehagen, og de som er flere søsken som i dag har reduksjon på SFO, hvor nå alle skal få moderasjon hvis de har søsken i barnehage.

Moderasjonsordninger

I henhold til forskrift til opplæringsloven om foreldrebetaling i skolefritidsordningen kap. 1B skal kommunen fra 01.08.2020 etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalingen for skolefritidsordningen slik at den per elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen.

Kommunen skal også gi fritak fra foreldrebetaling for 12 timer per uke for elever på

 1. årstrinn som har plass i skolefritidsordninga, jfr. § 1B-4. Kommunen kan kreve betaling for kost.

SFO - Skolefritidsordning betalingssatser

 

Plass 100%
kr.
med 30%
søskenmod.
med 50%
søskenmod.
Mat
kr.
Heldagsplass – 100 %:
før og etter alle skoledager
3 215 2 250 1 608 300
Heldagsplass - 100 %
-12 t. gratis tid for førsteklassinger
1 812 1 268    906 300
Deltidsplass – 80 %
4 dager før og etter skolen
2 860 2 002 1 430 240
Deltidsplass - 80 %
- 12 t gratis tid for førsteklassinger
1 300    910    650 240
Deltidsplass – 60 %
3 dager før og etter skolen
2 215 1 550  1 108 180
Deltidsplass - 60 %
- 12 t gratis tid for førsteklassinger
   604    423    302 180
Deltidsplass – 40 %
2 dager før og etter skolen
1.555 1 089    778 120
Deltidsplass - 40 %
- 12 t gratis tid for førsteklassinger
 Gratis     120
*) Ekstradager: en dag før og etter skolen
(Dette gjelder kun de
som allerede har plass i SFO)
Kr. 200
pr.dag
     

Alle summer gjelder betaling for 1 måned. Det betales for 11 måneder hvert år.
Note: 1) Alle prisene er oppgitt pr. mnd.
          *) Ekstra dager: En dag før og etter skolen. Dette gjelder kun de som allerede har plass i SFO

Jakt kommunale skoger

Fellingsavgift hjort

Gebyr Pris
Fellingsavgift hjort, kalv 216
Fellingsavgift hjort, voksen 360

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva. 

Fellingsavgift rådyr

Ved felling er prisen kr 500,- for kalv, kr 1.000,- for bukk og geit

Fellingsavgift elg

Fellingsavgift Elg

 
elgkalv  Kr 272
voksen elg  Kr 464

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva. 

Jaktkort priser kommunale skoger

Det skilles på utenbygds og innenbygdsboende når det gjelder priser på jaktkort i Rakkestad kommuneskoger, prisene er:

 Sesongkort småvilt  -   Rådyrkort-sesong

  Småvilt Rådyr

Innenbygdsboende

           800

    1 000

Utenbygdsboende

        1 200

    1 200

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva. 

Prisen på rådyrkort er inkludert ettersøksavtale med Rakkestad ettersøksring.

Jaktkort kommunale skoger  
 småvilt per dag
Kr 160
rådyr per dag
Kr  240

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt eks. mva. 

Dagskort småvilt i kommuneskogen - Inatur.no

Det selges dagskort på småvilt i de teigene som Rakkestad kommune selger jaktkort,
dette selges via Inatur.no

Prisen på dagskort småvilt er kr 200,- .  

Vi har også en ordning for salg av dagskort på rådyr:  Dette koster kr 300,-.