Prisregulativ 2021

Her vil du finne oversikt over de kommunale gebyrer og priser i Rakkestad kommune.
Du kan blant annet finne informasjon om hva det koster å jakte i de kommunale skoger, være elev ved Kulturskolen, priser for matombringing og renovasjonsavgiftene

Betalingsregulativ etter Matrikkelloven, vedlegg 1B- punkt A-E

Dette betalingsregulativet er fastsatt i medhold av Matrikkellovens § 32 og forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 til Matrikkelloven § 16.
Dette regulativet er gyldig fra 01.01.2020 og frem til nytt gebyrregulativ fastsettes/revideres av kommunestyret. Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad, tilleggssøknad og/eller annen bestilling foreligger.

Grunnbeløpet (G) i dette betalingsregulativet er det samme som grunnbeløpet i betalingsregulativet for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune.
G = kr 782

 

Betalingsregulativ for oppmåling

Gebyrene skal fastsettes slik at kommunen oppnår selvkost - se vedlegg 1b

Gebyrsatsene skal bytte på ett grunnbeløp som settes til_

G er kr. 782

Betalingsregulativ plansaker, utslippssaker og byggesaker - vedlegg 1a

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser
§ 1-1. Hjemmel
Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012 fastsettes dette gebyrregulativ av Rakkestad kommunestyre. Gebyrer for tjenester som ikke er lovpålagte er fastsatt etter selvkostprinsippet, jf. Kst. sak 36/06.
§ 1-2. Gyldighet
Dette regulativet er gyldig fra 01.01.2020 og frem til nytt gebyrregulativ fastsettes/revideres av kommunestyret. Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad, tilleggssøknad, planforslag og/eller annen bestilling foreligger.
§ 1-3. Grunnbeløp (G)
Grunnbeløp (G) for utregning av gebyr fastsettes av kommunestyret. Eventuelle kostnader til andre myndigheters behandling, så som arkeologiske registreringer kommer i tillegg til disse gebyrene. Det samme gjelder kostnader med undersøkelser av grunnforhold, rasfare mv. og miljøforhold.
§ 1-4. Betalingsbestemmelser
Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Regning for gebyr blir sendt ut like etter/med at fullstendig søknad, tilleggssøknad, planforslag, bestilling og/eller vedtak foreligger. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr. Etter nytt forfall sendes kravet til innfordring. Det kan kreves at gebyr skal være betalt før arbeidet med saken settes i gang.
§ 1-5. Søknader som avslås eller hvor tiltaket/planen ikke blir gjennomført
Gebyret blir det samme uavhengig av om vedtaket innebærer tillatelse, avslag eller om tiltaket ikke blir gjennomført.
§ 1-6. Redusert gebyr
Når særlige grunner foreligger, kan administrasjonen redusere gebyret. Med betegnelsen særlige grunner menes det her bl.a. tilfeller der gebyret er åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og i forhold til det arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt. En søknad om redusert gebyr må sendes Rakkestad kommune innen 3 uker etter at vedtak er fattet.
§ 1-7. Ulovlig igangsetting
Settes et tiltak i gang før de nødvendige tillatelser foreligger, eller uten at den lovlige prosedyren er fulgt, ilegges den ansvarlige et overtredelsesgebyr på 50 % av tilsvarende det ordinære gebyret for den type saker.
Overtredelsesgebyr er hjemlet i PBL § 32-8. Jf. SAK 10 kap. 16
§ 1-8. Klageadgang
Enkeltvedtak om fastsetting av gebyr etter dette regulativ kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Kommunens eget klageorgan er klageinstans.

Kapittel 2 – Plansaker
§ 2-1. Søknad om dispensasjon fra arealplan (bebyggelsesplan, reguleringsplan, kommuneplanens arealdel):
1.Søknad som kan behandles administrativt etter delegering - Gebyr = 7 x G.
2.Søknad som må behandles av formannskapet - Gebyr = 12 x G.
3.Ved behandling av dispensasjonssøknader i henhold til kommuneplan, kommunedelplan, regulerings- eller bebyggelsesplaner betales gebyr for dispensasjonsbehandling. Søknad om tiltak etter PBL § 20-1 som først må behandles som dispensasjonssak medfører også ordinært gebyr etter dette regulativ.
§ 2-2. Søknad om mindre vesentlig endring i bebyggelsesplan eller reguleringsplan:
1.Søknad som må behandles av formannskapet - Gebyr = 12 x G.
§ 2-3. Forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan eller vesentlig endring av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplan
1.Vedtak om oppstart av planarbeid:
Når det kommer inn private reguleringsforslag jf. PBL § 12-11 som ikke er i samsvar med kommuneplan, skal formannskapet eller kommunestyret avgjøre om forslaget skal tas opp til videre behandling.
For denne behandlinga skal det betales følgende gebyr:
12 x G
Annonse- og andre kostnader med bekjentgjøring av planarbeidet bekostes av forslagsstiller.

2.Videre behandling fra og med 1. gangs behandling i formannskapet (offentlig ettersyn) til og med egengodkjenning i kommunestyret, inkl. annonsekostnader:
a) For planer med størrelse 3 dekar eller mindre: 30 x G
b) For planer med størrelse 3 - 10 dekar: 50 x G
c) For planer med størrelse over 10 dekar: 65 x G
§ 2-4. Konsekvensutredninger (PBL kapittel 4. § 4-2)
For behandling av konsekvensutredninger der kommunen er ansvarlig myndighet, blir gebyrsats fastsatt etter nærmere vurdering/avtale. Gebyret skal fastsettes etter selvkostprinsippet. Det skal føres timeliste for arbeidet.

§ 2-5. Annet arbeid:
1.Alt planteknisk arbeid, rettelser, justeringer, omarbeidelser m.m., som må utføres på plankartet før planen godkjennes lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn, skal dekkes av den som fremmer planen.
Hvis kommunen skal utføre disse arbeidene betales et gebyr på 2 x G pr. time.

Kapittel 3 – Utslippssak
§ 3-1. Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for inntil 15 PE: Gebyr = 6 G.
§ 3-2. Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak, som overstiger 15 PE:
Gebyr = 12 G.

Kapittel 4 – Byggesak
§ 4-1. Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-4. Tiltak som kan forestås av tiltakshaver.
1. Pbl § 20-4 a - søknad om mindre tiltak på bolig- /fritidseiendom.
Opp til og med 50 m2 – 7 G
51 m2 til og med 70 m2 - 9 G
Tiltak som ikke kan beregnes etter areal – 7 G
2. Pbl § 20-4 b - søknad om alminnelige driftsbygninger i landbruket
0-500 kvm = 8 G
501-800 kvm = 13 G
800-1000 kvm (enkle landbruksbygg) = 19 G
3. Pbl § 20-4 c - midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.
Gebyr = 8 G
4. PBL § 20-4 d - opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m.
Opprettelse av eiendommer i områder med reguleringsplan.
Gebyr = 4G.
Opprettelse av eiendommer utenfor områder med reguleringsplan.
Gebyr = 6G.
Ev. gebyr for behandling av dispensasjon/endring av plan kommer i tillegg.
102
§ 4-2. Søknad om tillatelse til tiltak etter Pbl § 20-1 mv. Tiltak som krever ansvarsrett.
Hvor ikke annet fremgår er bruksareal (BRA) iht. NS 3940 beregningsgrunnlag for utregning av gebyr. Utstedelse av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vedtatt etter plan- og bygningsloven inngår i de forskjellige gebyrer.
1. PBL § 20-1a
Boliger:
For behandling som ett-trinns- og rammesøknader.
- Bygg med 1-2 boenheter: - 28 G
- Tillegg pr. boenhet fra 3 til 10: - 5 G
- Tillegg pr. boenhet fra 11 til 20: - 5 G
- Tillegg pr. boenhet fra 21 til 30: - 5 G
- Tillegg fra og med boenhet nr. 31: - 2 G


2. PBL § 20-1a og § 20-1b
For alle andre nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg
a) Inntil 70 m2 BYA – Gebyr = 8 G
b) 71 m2 – 150 m2 BYA – Gebyr = 15 G
c) 151 m2 – 300 m2 BYA – Gebyr = 28 G
d) Over 301 BYA m2 – Gebyr = 40 G
e) Søknad om driftsbygninger i landbruket over 1000 m2 etter PBL § 20-1 a –
Gebyr= 28 G. Hver påbegynte 100 m2 BYA over 1100 m2 BYA belastes med 1 G, dog ikke ut over 40 G.
Eks: Driftsbygning på 1001 m2 = 28 G i gebyr. Driftsbygning på 1101 m2 = 29 G i gebyr.


3. Beregningsfaktor for tiltaksklasser:
- For bygg i tiltaksklasse 1 gjelder gebyrsatsene som angitt i regulativet.
- For tiltak i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyrsatsene med faktor 1,5.
- For tiltak i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyrsatsene med faktor 2,0.


4. PBL § 20-1a - varige konstruksjoner og anlegg:
Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 10 x G.
Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G.
Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.


5. PBL § 20-1c – fasadeendring:
Gebyr = 7 x G.


6. PBL § 20-1b og j - vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt i
§ 20-1 - a. og plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg (j):
Tiltaksklasse 1 – 10 x G
Tiltaksklasse 2 – 15 x G
Tiltaksklasse 3 – 25 x G

7. PBL § 20-1d - bruksendring eller vesentlig utvidelse/endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under PBL § 20-1a:
Tiltaksklasse 1 – 8 x G
Tiltaksklasse 2 – 12 x G
Tiltaksklasse 3 – 14 x G


8. PBL § 20-1e - riving av tiltak som nevnt under PBL § 20-1 a:
Tiltaksklasse 1 – 7 x G
Tiltaksklasse 2 – 15 x G
Tiltaksklasse 3 – 25 x G


9. PBL § 20-1 f - Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner:
Tiltaksklasse 1 – 8x G
Tiltaksklasse 2 – 12 x G
Tiltaksklasse 3 – 14 x G


10. PBL § 20-1 g - oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig:
Gebyr = 10 x G.


11. PBL § 20-1 h og i - oppføring av innhegning mot veg (h) og skilt- og reklameinnretninger (i):
Gebyr = 12 x G.


12. PBL § 20-1 k- vesentlig terrenginngrep:
Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 12 x G.
Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G.
Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.


13. PBL § 20-1 l - anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass:
Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 12 x G.
Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G.
Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.


14. PBL § 21-2 - søknad om rammetillatelse – gebyr som for pkt. 1 til 13. Avhengig av hva det søkes om.


15. PBL § 21-2 - søknad om igangsettingstillatelse (trinnvis behandling). For hver igangsettingstillatelse betales ett gebyr.
Gebyr = 3 x G.


§ 4-3. Godkjenning av foretak for ansvarsrett – PBL kapittel 22:
1. PBL § 22-3 - søknad om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett:
Tiltaksklasse 1 – 2 x G
2. Byggesaksforskriften § 6-8 - Selvbygger:
Gebyr = 5 x G

§ 4-4. Endringer i gitte tillatelser eller registrerte søknader:
1. Endring av gitte tillatelser:
Tiltaksklasse 1 – 3 x G
Tiltaksklasse 2 – 5 x G
Tiltaksklasse 3 – 8 x G


§ 4-5. Dispensasjoner fra bestemmelser i lov og forskrift (PBL kapittel 19):
1. Dispensasjonssøknad som kan behandles administrativt etter delegering:
Gebyr = 7 x G.
2. Dispensasjonssøknad som krever politisk behandling:
Gebyr = 12 x G.


§ 4-6. Søknad om fritak fra teknisk forskrift:
Pr. fritak: 4 G

Betalingsregulativ etter Eierseksjonsloven, vedlegg 1C

Dette betalingsregulativet er fastsatt i medhold av Lov om eierseksjoner § 15

Grunngebyr – uten befaring: 7 G
Grunngebyr – med befaring: 9 G
Tillegg for hver seksjon: 0,5 G

Betalingsregulativ oppmåling - Grunnbeløp

Gebyrene skal fastsettes slik at kommunen oppnår selvkost – se vedlegg 1b.

Gebyrsatsene skal bygge på et grunnbeløp som settes til (G) kr 782,-.

Betalingsregulativ plansaker, utslippssaker og byggesaker - vedlegg 1A - punkt 1-4

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser
§ 1-1. Hjemmel
Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012 fastsettes dette gebyrregulativ av Rakkestad kommunestyre. Gebyrer for tjenester som ikke er lovpålagte er fastsatt etter selvkostprinsippet, jf. Kst. sak 36/06.
§ 1-2. Gyldighet
Dette regulativet er gyldig fra 01.01.2020 og frem til nytt gebyrregulativ fastsettes/revideres av kommunestyret. Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad, tilleggssøknad, planforslag og/eller annen bestilling foreligger.
§ 1-3. Grunnbeløp (G)
Grunnbeløp (G) for utregning av gebyr fastsettes av kommunestyret. Eventuelle kostnader til andre myndigheters behandling, så som arkeologiske registreringer kommer i tillegg til disse gebyrene. Det samme gjelder kostnader med undersøkelser av grunnforhold, rasfare mv. og miljøforhold.
§ 1-4. Betalingsbestemmelser
Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Regning for gebyr blir sendt ut like etter/med at fullstendig søknad, tilleggssøknad, planforslag, bestilling og/eller vedtak foreligger. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr. Etter nytt forfall sendes kravet til innfordring. Det kan kreves at gebyr skal være betalt før arbeidet med saken settes i gang.
§ 1-5. Søknader som avslås eller hvor tiltaket/planen ikke blir gjennomført
Gebyret blir det samme uavhengig av om vedtaket innebærer tillatelse, avslag eller om tiltaket ikke blir gjennomført.
§ 1-6. Redusert gebyr
Når særlige grunner foreligger, kan administrasjonen redusere gebyret. Med betegnelsen særlige grunner menes det her bl.a. tilfeller der gebyret er åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og i forhold til det arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt. En søknad om redusert gebyr må sendes Rakkestad kommune innen 3 uker etter at vedtak er fattet.
§ 1-7. Ulovlig igangsetting
Settes et tiltak i gang før de nødvendige tillatelser foreligger, eller uten at den lovlige prosedyren er fulgt, ilegges den ansvarlige et overtredelsesgebyr på 50 % av tilsvarende det ordinære gebyret for den type saker.
Overtredelsesgebyr er hjemlet i PBL § 32-8. Jf. SAK 10 kap. 16
§ 1-8. Klageadgang
Enkeltvedtak om fastsetting av gebyr etter dette regulativ kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Kommunens eget klageorgan er klageinstans.

Kapittel 2 – Plansaker
§ 2-1. Søknad om dispensasjon fra arealplan (bebyggelsesplan, reguleringsplan, kommuneplanens arealdel):
1.Søknad som kan behandles administrativt etter delegering - Gebyr = 7 x G.
2.Søknad som må behandles av formannskapet - Gebyr = 12 x G.
3.Ved behandling av dispensasjonssøknader i henhold til kommuneplan, kommunedelplan, regulerings- eller bebyggelsesplaner betales gebyr for dispensasjonsbehandling. Søknad om tiltak etter PBL § 20-1 som først må behandles som dispensasjonssak medfører også ordinært gebyr etter dette regulativ.
§ 2-2. Søknad om mindre vesentlig endring i bebyggelsesplan eller reguleringsplan:
1.Søknad som må behandles av formannskapet - Gebyr = 12 x G.
§ 2-3. Forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan eller vesentlig endring av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplan
1.Vedtak om oppstart av planarbeid:
Når det kommer inn private reguleringsforslag jf. PBL § 12-11 som ikke er i samsvar med kommuneplan, skal formannskapet eller kommunestyret avgjøre om forslaget skal tas opp til videre behandling.
For denne behandlinga skal det betales følgende gebyr:
12 x G
Annonse- og andre kostnader med bekjentgjøring av planarbeidet bekostes av forslagsstiller.

2.Videre behandling fra og med 1. gangs behandling i formannskapet (offentlig ettersyn) til og med egengodkjenning i kommunestyret, inkl. annonsekostnader:
a) For planer med størrelse 3 dekar eller mindre: 30 x G
b) For planer med størrelse 3 - 10 dekar: 50 x G
c) For planer med størrelse over 10 dekar: 65 x G
§ 2-4. Konsekvensutredninger (PBL kapittel 4. § 4-2)
For behandling av konsekvensutredninger der kommunen er ansvarlig myndighet, blir gebyrsats fastsatt etter nærmere vurdering/avtale. Gebyret skal fastsettes etter selvkostprinsippet. Det skal føres timeliste for arbeidet.

§ 2-5. Annet arbeid:
1.Alt planteknisk arbeid, rettelser, justeringer, omarbeidelser m.m., som må utføres på plankartet før planen godkjennes lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn, skal dekkes av den som fremmer planen.
Hvis kommunen skal utføre disse arbeidene betales et gebyr på 2 x G pr. time.

Kapittel 3 – Utslippssak
§ 3-1. Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak for inntil 15 PE: Gebyr = 6 G.
§ 3-2. Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak, som overstiger 15 PE:
Gebyr = 12 G.

Kapittel 4 – Byggesak
§ 4-1. Søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-4. Tiltak som kan forestås av tiltakshaver.
1. Pbl § 20-4 a - søknad om mindre tiltak på bolig- /fritidseiendom.
Opp til og med 50 m2 – 7 G
51 m2 til og med 70 m2 - 9 G
Tiltak som ikke kan beregnes etter areal – 7 G
2. Pbl § 20-4 b - søknad om alminnelige driftsbygninger i landbruket
0-500 kvm = 8 G
501-800 kvm = 13 G
800-1000 kvm (enkle landbruksbygg) = 19 G
3. Pbl § 20-4 c - midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.
Gebyr = 8 G
4. PBL § 20-4 d - opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m.
Opprettelse av eiendommer i områder med reguleringsplan.
Gebyr = 4G.
Opprettelse av eiendommer utenfor områder med reguleringsplan.
Gebyr = 6G.
Ev. gebyr for behandling av dispensasjon/endring av plan kommer i tillegg.
102
§ 4-2. Søknad om tillatelse til tiltak etter Pbl § 20-1 mv. Tiltak som krever ansvarsrett.
Hvor ikke annet fremgår er bruksareal (BRA) iht. NS 3940 beregningsgrunnlag for utregning av gebyr. Utstedelse av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vedtatt etter plan- og bygningsloven inngår i de forskjellige gebyrer.
1. PBL § 20-1a
Boliger:
For behandling som ett-trinns- og rammesøknader.
- Bygg med 1-2 boenheter: - 28 G
- Tillegg pr. boenhet fra 3 til 10: - 5 G
- Tillegg pr. boenhet fra 11 til 20: - 5 G
- Tillegg pr. boenhet fra 21 til 30: - 5 G
- Tillegg fra og med boenhet nr. 31: - 2 G


2. PBL § 20-1a og § 20-1b
For alle andre nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg
a) Inntil 70 m2 BYA – Gebyr = 8 G
b) 71 m2 – 150 m2 BYA – Gebyr = 15 G
c) 151 m2 – 300 m2 BYA – Gebyr = 28 G
d) Over 301 BYA m2 – Gebyr = 40 G
e) Søknad om driftsbygninger i landbruket over 1000 m2 etter PBL § 20-1 a –
Gebyr= 28 G. Hver påbegynte 100 m2 BYA over 1100 m2 BYA belastes med 1 G, dog ikke ut over 40 G.
Eks: Driftsbygning på 1001 m2 = 28 G i gebyr. Driftsbygning på 1101 m2 = 29 G i gebyr.


3. Beregningsfaktor for tiltaksklasser:
- For bygg i tiltaksklasse 1 gjelder gebyrsatsene som angitt i regulativet.
- For tiltak i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyrsatsene med faktor 1,5.
- For tiltak i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyrsatsene med faktor 2,0.


4. PBL § 20-1a - varige konstruksjoner og anlegg:
Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 10 x G.
Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G.
Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.


5. PBL § 20-1c – fasadeendring:
Gebyr = 7 x G.


6. PBL § 20-1b og j - vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt i
§ 20-1 - a. og plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg (j):
Tiltaksklasse 1 – 10 x G
Tiltaksklasse 2 – 15 x G
Tiltaksklasse 3 – 25 x G

7. PBL § 20-1d - bruksendring eller vesentlig utvidelse/endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under PBL § 20-1a:
Tiltaksklasse 1 – 8 x G
Tiltaksklasse 2 – 12 x G
Tiltaksklasse 3 – 14 x G


8. PBL § 20-1e - riving av tiltak som nevnt under PBL § 20-1 a:
Tiltaksklasse 1 – 7 x G
Tiltaksklasse 2 – 15 x G
Tiltaksklasse 3 – 25 x G


9. PBL § 20-1 f - Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner:
Tiltaksklasse 1 – 8x G
Tiltaksklasse 2 – 12 x G
Tiltaksklasse 3 – 14 x G


10. PBL § 20-1 g - oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig:
Gebyr = 10 x G.


11. PBL § 20-1 h og i - oppføring av innhegning mot veg (h) og skilt- og reklameinnretninger (i):
Gebyr = 12 x G.


12. PBL § 20-1 k- vesentlig terrenginngrep:
Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 12 x G.
Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G.
Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.


13. PBL § 20-1 l - anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass:
Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 12 x G.
Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G.
Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.


14. PBL § 21-2 - søknad om rammetillatelse – gebyr som for pkt. 1 til 13. Avhengig av hva det søkes om.


15. PBL § 21-2 - søknad om igangsettingstillatelse (trinnvis behandling). For hver igangsettingstillatelse betales ett gebyr.
Gebyr = 3 x G.


§ 4-3. Godkjenning av foretak for ansvarsrett – PBL kapittel 22:
1. PBL § 22-3 - søknad om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett:
Tiltaksklasse 1 – 2 x G
2. Byggesaksforskriften § 6-8 - Selvbygger:
Gebyr = 5 x G

§ 4-4. Endringer i gitte tillatelser eller registrerte søknader:
1. Endring av gitte tillatelser:
Tiltaksklasse 1 – 3 x G
Tiltaksklasse 2 – 5 x G
Tiltaksklasse 3 – 8 x G


§ 4-5. Dispensasjoner fra bestemmelser i lov og forskrift (PBL kapittel 19):
1. Dispensasjonssøknad som kan behandles administrativt etter delegering:
Gebyr = 7 x G.
2. Dispensasjonssøknad som krever politisk behandling:
Gebyr = 12 x G.


§ 4-6. Søknad om fritak fra teknisk forskrift:
Pr. fritak: 4 G

 

 

Betalingsregulativ plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m.- Grunnbeløp

Gebyrene skal fastsettes slik at kommunen oppnår selvkost – se vedlegg 1a.
 

Gebyrsatsene skal bygge på et grunnbeløp som settes til (G) kr 782,-.

B. Oppmåling av eksisterende eiendom

B.1. Oppmåling av eksisterende eiendom der eiendomsgrensene ikke er oppmålt tidligere ved hjelp av koordinater:

B.1.1 Oppmåling av hele eiendommen:
Gebyr = 12 x G
Dersom utearbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker – tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

B.1.2 Oppmåling av hele eiendommer som benyttes til landbruks-, idretts-, eller frilufts formål
samt andre allmennyttige formål:

Uavhengig av areal betales det et grunnbeløp på 8 x G.
Dersom utearbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker – tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

B.1.3 Oppmåling av del av eiendommen:
Inntil 3 grensepunkter Gebyr = 6 x G
Deretter for hvert punkt Gebyr = 1G
Dersom alle grensepunktene til eiendommen blir oppmålt, skal gebyret fastsettes etter pkt. B.1.1.

B.2. Utsetting av grensemerker som tidligere er oppmålt ved hjelp av koordinater:
Inntil 3 grensemerker Gebyr = 3 x G
Deretter for hvert punkt Gebyr = 1G

A. Oppretting av ny matrikkenhet

Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:


A.1. Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn som skal forbli selvstendig enhet:
Gebyr = 20 x G
Dersom utearbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker – tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

A.2 Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn som i henhold til vedtak skal bli tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet og tilleggsarealer som blir behandlet i henhold til reglene om arealoverføring:
Areal 0 – 500 m2 Gebyr = 8 x G
Areal 501 – 1000 m2 Gebyr = 10 x G
Areal over 1000 m2 Gebyr = 14 x G
Dersom utearbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker – for tilleggsarealer over 1000 m2, tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

A.3. Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn over større sammenhengende arealer til landbruks-, idretts- eller frilufts formål samt andre allmennyttige formål:
Uavhengig av areal betales det et grunnbeløp på 12 x G. Dersom utearbeidet – selve
Oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker - tar lengre tid
enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

A.4 Oppretting av uteareal på eierseksjon:
Grunngebyr 4 G
Tillegg for uteareal - pr. seksjon 0,5 G

A.5 Oppretting av ny anleggseiendom:
Volum 0 – 2000 m3 Gebyr = 16 x G
Volum over 2000 m3 Gebyr = 16 x G + 1G pr. påbegynt 1000 m3

A.6 Oppretting av ny anleggseiendom som skal være tilleggsvolum til eksisterende anleggseiendom eller at volum skal overføres ved hjelp av arealoverføring:
Volum 0 – 250 m3 Gebyr = 10 x G
Volum 251 – 500 m3 Gebyr = 12 x G
Volum over 501 m3 Gebyr = 12 x G + 1G pr. 500 m3 i økning

A.7. Registrering av jordsameie:
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie betales etter medgått tid.
Minstesats 2 x G + 1G pr. time

C. Grensejustering

C.1. Grensejustering mellom grunneiendommer, festegrunn og jordsameie:
Areal 0 – 150 m2 Gebyr = 5 x G
Areal 151 – 500 m2 Gebyr = 7 x G
Utover 500 m2 er grensejustering ikke tillatt.
Gebyret gjelder for hvert areal som blir grensejustert fra en matrikkelenhet og til en annen matrikkelenhet.

C.2. Grensejustering mot anleggseiendom:
Volum 0 – 250 m3 Gebyr = 6 x G
Volum 251 – 1000 m3 Gebyr = 8 x G
Utover 1000 m3 er grensejustering ikke tillatt.
Gebyret gjelder for hvert areal som blir grensejustert fra en matrikkelenhet og til en annen matrikkelenhet.

D. Andre bestemmelser

D.1. Gebyr for matrikkelføring av privat grenseavtale:
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde Gebyr = 2 x G
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Gebyr = ½ x G Billigste alternativ for rekvirent velges.

D.2. Opprettelse av ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning:
Ved søknad kan rekvirenten kreve at ny matrikkelenhet blir matrikkelført uten at oppmålingsforretning er gjennomført.
Gebyr = 2 x G

D.3. Innløsing av festetomt.

D.3.1 Når festetomten har eksisterende målebrev med koordinatbestemte grensepunkter:
Gebyr = 6 x G

D.3.2 Når festetomten har eksisterende målebrev utstedt før 01.01.1980 eller ikke har målebrev, betales gebyr etter pkt. B.1.1.

D.4. Utstedelse av matrikkelbrev.
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider kr. 350,-
Gebyret er fastsatt av Statens Kartverk og vil bli regulert etter bestemmelse fra dem.

Kommunale avgifter

Renovasjonsavgift ordinær og med abonnement

Ordinær renovasjonsavgift
settes til
 kr 3.094
pr. stativ.
Abonnement med
samarbeidsavtale to og to
 kr 2.475
pr. abonnent.
Abonnement med
samarbeidsavtale tre og tre
 kr 2.630
pr. abonnent
   
Abonnement med større restavfallsdunk 240 l (etter søknad) kr 3.560
pr. abonnent
   
med hjemmekompostering:  
Abonnement med hjemmekomposteringsavtale kr 2.475 pr.stativ.
Abonnement med hjemmekompostering og samarbeidsavtale to og to kr 1.856
pr.abonnent.
Abonnement med hjemmekompostering og samarbeidsavtale tre og tre kr 2.011
pr.abonnent.

Alle priser er ekskl. mva.
 

Kompostbeholder - kompostbjørn Kr. 3.059,-
Kompostbeholder - Biolan Kr. 4.255,-
Ekstra avfallssekker - selges ved servicekontoret i Rådhuset kr. 28,- pr. sekk

Alle priser er ekskl. mva.
 
 
 

Kopla renovasjonsplass kun for husholdninger

Avfallsfraksjon kun for husholdninger - pris pr. tonn:

Papp, papir, drikkekartong Kr 0     
Glass- og metallemballasje

Kr 0

Personbil, sortert avfall (avfall til gjenvinning)

Kr 0

Avfallssekker m/kommunens logo

Kr 0

Hageavfall

Kr 0

EE-avfall – inkludert kuldemøbler

Kr 0

Jern/metall

Kr 0

Farlig avfall(inntil 1000 kg per avfallsbesitter per år)

Kr 0

Farlig avfall omfatter også pcb-ruter (leveres hele med karm),
klorparafin-ruter (leveres hele med karm) og impregnert trevirke
Kr 0

 

Kopla renovasjonsplass - priser for næringsdrivende og husholdninger

Personbil, stasjonsvogn, varebil, kombibil, bil m/henger og lignende Betales iht. vekt
Minstepris over vekt Kr 68
Avfall til deponi (usortert avfall) Kr 2.139
Sortert avfall Kr 1.482
Papp/papir fra næringslivet Kr 879
Trevirke Kr 1.270
Impregnert trevirke Kr 2.648
Jern/metall Kr 265
Hageavfall fra næring Kr 1.117
Gips Kr 2.105
Klorparafinruter fra næring Kr 7.412
Tippmasser som kan benyttes (mottas etter avtale) Kr 21
Tippmasser som ikke kan benyttes (leire, jord med mer) Kr 205
Avfallssekker m/kommunens logo Kr 0
Leca, betong og lignende med armeringsjern og maling-/pussrester Kr 2.139

Farlig avfall – må elektronisk deklareres før levering (gjelder næringsdrivende). Mengden farlig avfall veies inn og alle kostnader for håndtering og behandling av avfallet vil bli etter fakturert.
Større mengder farlig avfall og EE-avfall, samt kuldemøbler fra næringsliv (kjøledisker)  
som Kopla renovasjonsplass ikke har plikt til å ta imot* - henvises til regionale mottaksanlegg.
(*inntil 1000 kg pr avfallsbesitter pr. år)

Alle priser er ekskl. mva.

Feie- og tilsynsavgift

For 1, 1 ½ og 2 etasjes bygg, per pipe Kr 520,-
For 3 etasjes bygg, per pipe Kr 621,-
For bygg høyere enn 3 etasjer, per pipe Kr 796,-

Alle priser er ekskl. mva.

Utrykningsgebyr

Utrykning fra brannvesenet som skyldes at automatiske brannalarmer unødvendig løses ut.

Første gangs utrykning Kr 0,-
Ny utrykning i løpet av 30 dager Kr 5 000,-
To utrykninger i løpet av 60 dager Kr 7 500,-
Tre utrykninger i løpet av 90 dager Kr 10 000,-

Etter 90 dager nullstilles systemet

Inndekningsgrad på kommunale avgifter

Kommunen følger prinsippet med 100 prosent inndekning av kommunale avgifter (vann, avløp, slam, renovasjon og feiing).

Vann og avløp - andre gebyrer

Gebyr for midlertidig tilknytning –
jfr. lokal forskrift § 9:
kr. 1.027,-
Gebyr for manglende vannmåleravlesning – jfr. lokal forskrift § 4: kr. 1.540,-
Gebyr for kalibrering av vannmåler – jfr. lokal forskrift § 7: kr. 2.054,-

Alle priser eks. mva.

Slamtømming - gebyrer

Slamtanker m/wc tilknyttet  Kr 1.500,-   (0 - 4 m3)
Slamtanker  u/wc tilknyttet Kr 1.300,-  (0 - 4 m3)
Slamtanker Kr 235,- (per m3 over 4 m3)
     
Innelukkede tanker  Kr 1.300,-  (0 - 3 m3)
Innelukkede tanker  Kr 1.400,-  (3,1 – 6 m3)
Innelukkede tanker  Kr 235,-  (per m3 over 6 m3)
     
Minirenseanlegg Kr 1.100,-  (0 – 4 m3)
Minirenseanlegg  Kr 1.200,-  (4,1 – 7 m3)
Minirenseanlegg Kr 235,-  (per m3 utover 7 m3)
     
Tillegg pålagt tømming lørdag/søndag Kr. 500,-  

 
Ovennevnte priser er ekskl. mva.

Det kan innkreves et gebyr på kr 800,- ekskl. mva. per fremmøte når slam-/septiktanken av praktiske grunner ikke kan tømmes

Vann og avløp - engangsgebyr

Engangsgebyr for tilknytning – jfr. lokal forskrift § 5:
Engangsgebyr (tilkoblingsgebyr) betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.

Tilkoblingsgebyr vann:  kr. 3.200,-
Tilkoblingsgebyr avløp:  kr. 5.200,-

Alle priser eks. mva.

Vann og avløp - årsgebyr


Årsgebyret består av to deler, abonnementsgebyr (fast gebyr) og forbruksgebyr (fr vannmåler).

Abonnementsgebyr:

Abonnementsgebyret differensieres etter 5 brukerkategorier:

 • Abonnementsgebyr for bolig med inntil 2 boenheter. Betaler en fast del.
 • Abonnementsgebyr for fritidsbolig. Betaler en halv fast del.
 • Abonnementsgebyr for bolig med mer enn 2 boenheter. Se tabell gjengitt nede
 • Abonnementsgebyr for kombinasjonsbygg bolig/næring. Se tabell gjengitt nede
 • Abonnementsgebyr for næringsbygg. Se tabell gjengitt nedenfor.

Bolig med mer enn 2 boenheter, kombinasjonsbygg og næringsbygg
betaler abonnementsgebyr basert på forbruk etter følgende tabell:

Kategori  Årsforbruk Antall
faste deler
Kategori 1:     0 – 300 m³   1
Kategori 2:    300 – 800 m³  2
Kategori 3:  800 – 2500 m³  3
Kategori 4: 2500 – 5000 m³  6
Kategori 5:   5000 – 10000 m³ 10
Kategori 6:  10000 – 50000 m³ 15
Kategori 7: > 50000 m³   25

 
   

Abonnementsgebyr  
vann (en fast del):      kr. 400,-
avløp (en fast del):  kr. 700,-

Alle priser eks. mva.

Forbruksgebyr:

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. kubikkmeter. Avløpsmengde regnes lik vannmengde.

Forbruksgebyr  
vann: kr. 21,98 pr. kubikkmeter
avløp kr. 23,76 pr. kubikkmeter

Alle priser eks. mva.

Stipulert forbruk:

Forbruksgebyr basert på stipulert forbruk er i utgangspunktet ikke aktuelt da vannmåler er påbudt i Rakkestad kommune. Der korrekt forbruk fra vannmåler ikke forefinnes, for eksempel ved defekt måler, stipuleres forbruket. Normalt benyttes gjennomsnittsforbruk fra tidligere år, men for boligabonnenter kan også tabell gjengitt nedenfor benyttes. Kommunen avgjør i hvert enkelt tilfelle, hvilken stipuleringsmetode som skal benyttes.

Bruksareal: Stipulert vannforbruk
0 - 72 m2: vannforbruk 120 m3
73 - 180 m2: vannforbruk 170 m3
181 - 240 m2: vannforbruk 195 m3
241 - 300 m2: vannforbruk 225 m3
301 - 360 m2: vannforbruk 255 m3
361 m2 og mer: vannforbruk 310 m3


 

Husleie kommunale boliger

Husleien justeres i samsvar med husleieloven og den enkeltes leiekontrakter.

E. Betalingsbestemmelser, urimelig gebyr, tinglysningsgebyr m.m.

E.1. Betalingsbestemmelser.
Gebyr etter denne gebyrforskrift skal betales i henhold til faktura utstedt av kommunen. Fakturaen skal være betalt før saken blir matrikkelført og eventuelt sendt til tinglysing. I perioden fra fakturaen blir sendt ut og til den blir betalt, løper ikke tidsfristen i henhold til forskriftene § 18, andre avsnitt.

E.2. Fakturamottager.
Faktura utstedt etter reglene i denne gebyrforskrift skal betales av rekvirenten av forretningen. Gebyret kan rettes til andre dersom det er en avtale om dette.

E.3. Betaling av tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift.
I saker som skal tinglyses skal tinglysingsgebyret og dersom det er aktuelt også dokumentavgiften være betalt før saken blir sendt til tinglysing. Disse gebyrene vil framkomme som egne poster på fakturaen som nevnt under pkt. E.1.

E.4. Rabatt.
Dersom det blir søkt om og godkjent fradeling av flere nye eiendommer fra
samme grunneiendom i en sak, innrømmes 30 % rabatt fra og med eiendom
nummer to. Dette gjelder punktene A.1. og A.2 ovenfor.

E.5. Urimelig gebyr.
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Fullmakts haver kan under de samme forutsetningene og på bakgrunn av en grunngitt søknad fra den som har mottatt kravet om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Kultur og fritid

Biblioteket

 1.  purring kr. 20
 2. purring kr. 30
 3. purring kr. 40

Badet

  Billettkategori Pris
a Barnebilletter Kr 30
b Voksenbilletter Kr 60
c Honnørbilletter Kr 30
d Skoleelev tom. videregående skole Kr 30
e Klippekort I (inntil 12 klipp) Kr 300
f Klippekort II (inntil 24 klipp) Kr 540

 

Kino

     
a Barnebilletter  Kr 40-110
b Honnørbilletter  Kr 70-110
c Voksenbilletter  Kr 80-120
d Hefter barnebilletter og honnør (5 billetter)  Kr 360
e Hefter voksenbilletter (5 billetter)  Kr 450
f Hefte familie (5 billetter)  Kr 410

Rakkestad kulturskole

Prisene er oppgitt pr skoleår.

Gruppetilbud/Breddeprogram (teater/dans/band/gitar)  Kr 2.600
Individuell undervisning/kjerneprogrammet  Kr 3.000
Fordypningsprogrammet (utvidet tilbud) Kr 3.600
Leie av instrument:  
Instrumenter med innkjøpspris under 5000,- 
(ukulele, gitar, bass etc)
kr 300
Instrumenter med innkjøpspris over 5000,- 
(blåseinstrumenter etc)
kr 400

Søsken- og disiplinmoderasjon:

 • Det gis søskenmoderasjon (10%) og ved elevplass ved 2 disipliner/fag (10%).
 • Skolekorpset går ikke under reglene for søskenmoderasjon og disiplinmoderasjon.

Redusert foreldrebetaling:

 • Familier med samlet inntekt under 4G pr. år kan oppnå 50 prosent avslag i prisen på ett kulturskoletilbud per barn

Rabatten gis etter søknad og må dokumenteres med sist fastsatte selvangivelse
Søknad sendes til:
postmottak@rakkestad.kommune.no og merkes Kulturskole

Turbok over Rakkestad med kart

   
Turbok m/kart  Kr 100
Turbok m/ kart inkl. sending pr. Post  Kr 150

Alle priser er inkl. mva.

 

Kart

   
Fiskekart  Kr 20

Alle priser er inkl. mva.

Båtutleie Frøne

   
Båtutleie Frøne per dag
Kr 100
Båtutleie Frøne  per weekend
Kr 200

Alle priser er inkl. mva.

 

Leie kommunale utleielokaler

Vaktmester/teknisk vakt kan leies etter avtale.

Leie av personell Rakkestad kulturhus

Tekniker lys/lyd:

8 timer kr. 3 850,- + kr. 450,- for påbegynte timer utover 8 timer. per. tekniker.

Kinosal m/scene og garderobe

   
Lag og foreninger i Rakkestad  kr 2.500
Andre, inkl. næringsliv,
annen offentlig virksomhet
 kr 4.500

Vaktmester/teknisk vakt kan leies etter avtale.

Leie av personell Rakkestad kulturhus

Tekniker lys/lyd:

8 timer kr. 3 850,- + kr. 450,- for påbegynte timer utover 8 timer. per. tekniker.

Leie av lyd- og lysutstyr i Rakkestad kulturhus

Rom 

Lyd- og lysutstyr 

Pris pr. arrangement inkl. mva 

Liten lyspakke 

Kr. 300,- (fast hvit scenelys) 

Stor lyspakke 

Kr. 1 900,- ** 

Hvis man ønsker seg tom trosserigg i taket  

Kr. 6 000,- 

F, S & K 

Liten portabel lyspakke m/stativ 

Kr. 400,- 

 

F & K 

Sceneplattinger 

Gratis 

Piano 

Gratis 

Flygel 

Kr. 1.800 inkl. stemming 

Alle 

El-piano 

Kr. 500,- 

F, S & K 

 

 Lydpakke (Kompakt, Bose) 

Kr. 500,- 

F, S & K 

 

Lydpakke (PA liten) 

Kr. 1 000,- 

F, S & K 

 

Lydpakke (PA medium) 

Kr. 1 300,- 

 

 

Arrangement over flere dager? 

**Pakkepris ved flerdagsleie av lys 

 Helg (fredag-lørdag-søndag frem til kl 16.00)  
kr. 4 750,-  
Hel uke (mandag-søndag frem til kl 16.00)  
kr. 8 000,-  

Festsal - kulturhuset

Festsal  
Lag og foreninger i Rakkestad kr 3.000
Andre, inkl. næringsliv,
annen offentlig virksomhet
kr 6.000

Vaktmester/teknisk vakt kan leies etter avtale.

Leie av personell Rakkestad kulturhus

Tekniker lys/lyd:

8 timer kr. 3 850,- + kr. 450,- for påbegynte timer utover 8 timer. per. tekniker.

Kulturhusets grupperom og saler

   
Spisesal kulturhuset kr 1.000
Kommunestyresal  kr 1.000
Formannskapssal  kr 700
Grupperom 1 og 2 i kulturhuset  kr 500

Vaktmester/teknisk vakt kan leies etter avtale.

 

Skoler - utleie av ulike rom

   
Auditoriet Os skole  kr 600
Gymsaler/klasserom skoler  kr 700

Vaktmester/teknisk vakt kan leies etter avtale.

Dorkas kafe på Familiesenteret

   
Dorkas kafe kr 800

Vaktmester/teknisk vakt kan leies etter avtale.

Aktivetshuset

   
Aktivitetshuset  kr 800

Vaktmester/teknisk vakt kan leies etter avtale.

Skautun rehabilitering- og omsorgssenter

* Satsene for korttidsopphold vil justeres til de enhver tid gjeldende maksimale satsene i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4.
Langtidsopphold og tidsbegrenset opphold i institusjon over 60 døgn:
Betaling etter inntekt, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.

Oppholdsbetaling Skautun rehabilitering- og omsorgssenter

Dagopphold Kr 90* per døgn
Tidsbegrenset opphold i institusjon Kr 170* per døgn
Avlastningsplass (Helse- og omsorgstjenesteloven) Gratis

Vask av tøy

Vask av tøy kr 44 per. kg

Satser for godgjøring til oppdragstakere - vedlegg 2

Det fastsettes følgende satser som gjelder fra 1. januar.

Støttekontakt og fritidsassistent - timesatser

Timesats for ordinære støttekontakter og fritidsassistenter utgjør kr. 150,-.
Timesats for støttekontakter med utvidet ansvarsområde utgjør kr. 180,-

I tillegg kommer utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse.

Tilsynsfører etter Barnevernloven - tilhører seksjon Familiesenter/Barnevern

Tilsyn i fosterhjem godtgjøres med kr. 2.000 pr. gjennomført tilsyn.

Barnehage

Prisene samsvar med regjeringens makspris for barnehageopphold. Rakkestad kommune tar selvkost på mat og matservering i barnehager.
Moderasjonsordninger
Iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3, gis foreldre/foresatte minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjon skal tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune.

Iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3, tredje til sjette ledd, skal foreldrebetalingen ikke overskride 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Alle barn fra 2 år som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Oppholdsbetaling barnehage

Barnehageplass: 100%
kr.
med 30% 
søskenmod.
kr
med 50%
søskenmod.
kr.

Mat
kr.

100% PLASS - hver dag hver uke  3.230 2.260   1.615 400
80% PLASS - 4 dager hver uke        2.840  1.988 1.420 320
60% PLASS - 3 dager hver uke  2.130 1.491 1.065 240
50% PLASS - 3 dager i uke 1
og 2 dager i uke 2        
1.810 1.267 905 200
40% PLASS - 2 dager hver uke  1.490 1.043 745 160

Alle summer gjelder betaling for 1 måned. Det betales for 11 måneder hvert år.

Enkeltdager                                                                kr 200,- pr. dag

Hjembaserte tjenester

Egenbetaling for hjembaserte tjenester

Betaling for praktisk bistand – daglige gjøremål er i forhold til husstandens samlede inntekt (alminnelig inntekt inklusiv aksjeutbytte før særfradrag). Det er den siste offentlige ligningen som blir lagt til grunn ved beregningen. Har det skjedd endringer i økonomien kan dette legges til grunn ved henvendelse til Rakkestad kommune.

For praktisk bistand betales kr. 419 (selvkost) per time eller i henhold til abonnementsløsningene spesifisert under. Kommunen vil ved fakturering velge den betalingsløsning som er mest gunstig for bruker gitt antall timer praktisk bistand i fakturert periode.

Tak på egenbetaling 1 G = kr 101.135

Antall G Alminnelig inntekt før
særfradrag
    Tak på
Egenbetaling
pr. år
Betaling
pr.
måned
Inntil 1 G 0 t.o.m. 101.350 0 0
1 G – 2 G 101.351 t.o.m. 202.701 2.520* 210*
2 G – 3 G 202.702 t.o.m. 304.052 20.112 1.676
3 G – 4 G 304.053 t.o.m. 405.403 25.140 2.095
4 G – 5 G 405.404 t.o.m. 506.754 35.196 2.933
5 G og over Fra 506.755     45.252 3.771


G reguleres 1. mai hvert år.
* Satsen vil justeres til den enhver tid gjeldende sats i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10.

Praktisk bistand - hjemmehjelptjenester

Betaling for praktisk bistand – daglige gjøremål er i forhold til husstandens samlede inntekt (alminnelig inntekt inklusiv aksjeutbytte før særfradrag). Det er den siste offentlige ligningen som blir lagt til grunn ved beregningen. Har det skjedd endringer i økonomien kan dette legges til grunn ved henvendelse til Rakkestad kommune.

For praktisk bistand betales kr. 419 (selvkost) per time eller i henhold til abonnementsløsningene spesifisert under. Kommunen vil ved fakturering velge den betalingsløsning som er mest gunstig for bruker gitt antall timer praktisk bistand i fakturert periode.

Tak på egenbetaling 1 G = kr 101.351

Antall G Alminnelig inntekt før
særfradrag
    Tak på
Egenbetaling
pr. år
Betaling
pr.
måned
Inntil 1 G 0 t.o.m. 101.350 0 0
1 G – 2 G 101.351 t.o.m. 202.701 2.520* 210*
2 G – 3 G 202.702 t.o.m. 304.052 20.112 1.676
3 G – 4 G 304.053 t.o.m. 405.403 25.140 2.095
4 G – 5 G 405.404 t.o.m. 506.754 35.196 2.933
5 G og over Fra 506.755     45.252 3.771


G reguleres 1. mai hvert år.
* Satsen vil justeres til den enhver tid gjeldende sats i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10.

Matombringing til hjemmeboende og ved helse-/velferdssentrene

   
Abonnement full pensjon  Kr 4.279
per mnd.
Abonnement middag m/dessert  Kr 2.782
per mnd.
Middag med dessert  Kr 110
per stykk
Brødmåltid (frokost/kveld)  Kr 38
per stykk

 

Dorkas Kafe priser salg av mat

   
Middag med dessert (stykkpris),
inkl. kaffe
 Kr. 138
Middag uten dessert (stykkpris),
nkl. kaffe
Kr. 131

Priser inkl mva.

Trygghetsalarm kommunal

Montering av trygghetsalarm (engangsbeløp): Kr 500
Kommunal trygghetsalarm: Kr 325 per. mnd.

SFO - Skolefritidsordning

*Ekstra dager: En dag før og etter skolen. Gjelder kun for de som allerede har plass i SFO.

Søskenmoderasjon:
Iht. Rakkestad kommunes vedtekter for skolefritidsordning § 9, er det full pris for 1 barn. Fra 2. barn gis det 30 % reduksjon. Fra og med 3. barn gis det 50 % reduksjon. Reduksjonen regnes av den minste plassen. Hvis søsken har lik type plass, reduseres betalingen for den eldste.

I henhold til forskrift til opplæringsloven om foreldrebetaling i skolefritidsorningen kap. 1B skal kommunen fra 01.08.2020 etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalingen for skolefritidsordningen på 1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen.

SFO - Skolefritidsordning betalingssatser

 

Plass 100%
kr.
med 30%
søskenmod.
med 50%
søskenmod.
Mat
kr.
Heldagsplass – 100 %:
før og etter alle skoledager
2.800 1.960 1.400 250
Deltidsplass – 80 %
4 dager før og etter skolen
2.500 1.750 1.250 200
Deltidsplass – 60 %
3 dager før og etter skolen
1.930 1.351 965 150
Deltidsplass – 40 %
2 dager før og etter skolen
1.350 945 675 100
Enkeltdager – per dag*
en dag før og etter skolen
(Dette gjelder kun de
som allerede har plass i SFO)
Kr. 200
pr.dag
     

Alle summer gjelder betaling for 1 måned. Det betales for 11 måneder hvert år.

Søskenmoderasjon

Iflg. Rakkestad kommunes vedtekter for skolefritidsordning §9, er det full pris for 1. barn. For 2. barn gis det 30% reduksjon. Fra og med 3. barn gis 50% reduksjon. Reduksjonen regnes av den minste plassen.  Dersom søsken har lik type plass, reduseres betalingen for den eldste.           

Jakt kommunale skoger

Fellingsavgift rådyr

Ved felling er prisen kr 500,- for kalv, kr 1.000,- for bukk og geit

Fellingsavgift elg

Fellingsavgift

 
elgkalv  Kr 316
voksen elg  Kr 537

Alle priser er inkl. mva.

Jaktkort priser kommunale skoger

Det skilles på utenbygds og innenbygdsboende når det gjelder priser på jaktkort i Rakkestad kommuneskoger, prisene er:

 Sesongkort småvilt  -   Rådyrkort-sesong

Innenbygdsboende

       1000

    1250

Utenbygdsboende

        1500

     1500

Prisene er inkl mva.

Prisen på rådyrkort er inkludert ettersøksavtale med Rakkestad ettersøksring.

Jaktkort kommunale skoger  
 småvilt per dag
Kr 200
rådyr per dag
Kr 300

Alle priser er inkl. mva.

Dagskort småvilt i kommuneskogen - Inatur.no

Det selges dagskort på småvilt i de teigene som Rakkestad kommune selger jaktkort,
dette selges via Inatur.no

Prisen på dagskort småvilt er kr 200,- .  

Vi har også en ordning for salg av dagskort på rådyr:  Dette koster kr 300,-.