Fiber i Østbygda

Bredbåndsutbygging i Østbygda 2021-2022

Utbygging av bredbånd i Østbygda
Rakkestad kommune arbeider for at alle innbyggere skal få tilbud om et fremtidsrettet og moderne høyhastighets bredbånd. Kommunen gjennomfører ikke selv utbyggingen av bredbånd men tar initiativ sammen med beboere og koordinerer med utbyggere. Kommunen bidrar også med tilskudd til bredbåndsutbyggingen. 

HomeNet er valgt til utbygging av bredbånd til boliger, gårdsbruk og bedrifter i Østbygda.
Prosjektet starter sommeren 2021 og alle husstander som er innenfor området vil få tilsendt informasjon og tilbud fra HomeNet. 
HomeNet, en del av GlobalConnect, eier eget nasjonalt nett og representerer RiksTV.
Rakkestad Kommune koordinerer prosjektet i samarbeid med Viken fylkeskommune som forvalter ordningen. 

Hvordan bestille?
Alle husstander som er definert innenfor området vil få informasjon og tilbud fra HomeNet. Det er viktig å ta stilling til tilbudet (når det kommer) og melde din interesse slik at utbygger raskest mulig kan sette i gang.  Du finner mer informasjon om fiber, hastigheter og tv pakke her: https://www.homenet.no/rakkestad/  

Hva kan du selv bidra med?
Vanligvis må hver husstand stå ansvarlig for grøft fra eiendomsgrensen og inn til eget hus. Snakk gjerne med naboen om dere kan gjøre noe sammen hvis dere bor langs samme gårdsvei. Finnes det eksisterende føringsveier (rør eller stolper) kan disse kanskje benyttes. Noen velger å sette bort denne jobben til en entreprenør.

Jeg er usikker på hva fiber i denne sammenhengen egentlig er?
Det er et trekkerør av plast som det blåses inn tynne fiberledninger i. Fiberkabler har mye større hastighet og kapasitet enn gammel kobberlinje og har en kjerne av glass slik at overspenning (lynnedslag) ikke ødelegger kabelen. 

Jeg har hørt rykte om at gamle telefonlinjene skal legges ned, stemmer det?
Det stemmer, Telenor legger ned det gamle kobberlinjenettet med sentraler og satser på fibernett eller trådløs teknologi i fremtiden.

Hva med hastighet og får jeg det jeg betaler for?
Med hastighet fra 50 Mbit/s, er du sikret god nok fart til å strømme TV, laste opp bilder til lagringstjenester og surfe raskt. En synkron nettlinje med samme hastighet ut og inn er å foretrekke. Du kan måle dette selv via en hastighetstest og skal alltid ha et resultat innenfor 80-100 prosent av oppgitt båndbredde. 

Er det noe månedlig kvote på et slikt nytt nett?
Nei, her har du ubegrenset tilgang. Månedlig kvote er vanlig for mobil-nettet, slik som Telenor, Telia eller Ice sine løsninger.

Rakkestad kommune har som viktig samfunnsaktør et ansvar for å legge til rette for utbygging av bredbånd. Dette gjelder alle områder i kommunen også der hvor det er spredt bebyggelse hvor det ikke vil bli utbygd på et kommersielt grunnlag.

Pandemi utbruddet av koronas viruset (Covid-19) viser at tilgang til bredbånd kan gi økt beredskap i katastrofetider og viser viktigheten av at alle innbyggere har tilgang til bredbånd i slike krisetilstander. Rakkestad kommune følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og innførte rakst tiltak for å begrense smittet av viruset. En viktig oppgave for kommunen, i tillegg til å sikre helse- og omsorgstjenester, er å sørge for at alle innbyggere har tilgang til et tilfredsstillende bredbånd ved krisesituasjoner.

Kart og områder

Kart over Rakkestad inndelt i 9 områder.png 

Klikk på lenken over og du ser et kart med dekningsinformasjon for kablet nett med hastighet over 100Mbit/s i Rakkestad kommune.
Rød kvadrat betyr at ingen husstander har dekning.
Grå kvadrat betyr at noen har dekning.
Svart betyr at alle har dekning. 

Kommunekartet er inndelt i 9 mindre områder som er kartlagt hver for seg. Sentrumsnære områder i Rakkestad- og Degernes har et bra tilbud men i områder med spredt bebyggelse er det dårlig eller ikke eksisterende tilbud. Dette grunnlaget skal benyttes for fremtidig utbygging.

Sjekk om du kan få bredbånd

Nedenfor ser du hvilke aktører som tilbyr bredbånd i Rakkestad kommune, trykk på firmanavn (lenken) for mer informasjon:

Mobildekning, sjekk direkte i kart (lenke) under for din nærmeste mobilmast:

Støtteordning til bredbåndsutbygging

Rakkestad kommune har vedtatt tilskuddsordning for bredbåndsutbygging og nedenstående vilkår gjelder for ordningen:

Støtteordning gjelder dugnadsprosjekter med oppstart i 2019 eller senere. Støtte kan utgjøre inntil 50% av dokumenterte etableringskostnader (tilknytningsavgift) pr husstand oppad begrenset til kr 5 000,-. Ordningen gjelder for husstander i Rakkestad kommune som ligger i områder med spredt bebyggelse (ikke i tettbygde områder).

Hva må du gjøre for å få tilskudd:

  • Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging sendes til Rakkestad kommune. Du kan laste ned redigerbar pdf fil herfra eller fra skjema under:
    Søknadsskjema om bredbåndstilskudd i Rakkestad kommune.pdf
  • Grunnlag for tilskudd må dokumenteres skriftlig med kopi av faktura og nettbankkvittering. Husk også kopi av faktura som viser at abonnement er idriftsatt.
  • Signert søknadsskjema med vedlegg sendes til epost: bredband@rakkestad.kommune.no eller leveres i konvolutt til Rakkestad kommune som merkes med: "søknad om bredbåndstilskudd" og ditt gårds- og bruks nr.

Utbygging av bredbånd

Rakkestad kommune skal bidra til økt bredbåndsutbygging i bygda og være tilrettelegger og pådriver mot potensielle bredbåndsutbyggere. Kommunen er kartlagt og inndelt i 9 områder, se avsnittet "Kart og områder" nest øverst. 

Mobildekning:
Det er per dags dato brukbar mobildekning de fleste steder i kommunen. Det er noen unntak og kommunen er samarbeid med mobiloperatører for å utbedre dette med nye mobilsendere. Det er medio 2021 igangsatt oppføring av 6 nye mobilmaster. For fast kablet bredbånd er det bra tilbud i sentrumsområdene i Rakkestad og Degernes. Mange steder ellers er det kun det gamle kobbernettet som er tilgjengelig. Sistnevnte kobbernett skal  avvikles innen 2025 og er heller ikke egnet som fremtidig høyhastighets bredbånd. 

Høyhastighets kablet bredbånd:
Det er utbygging av fiber igang langs Eidsbergveien, Osveien, Torperveien, Heiaveien, Kirkeveien, Strømfossveien, Ertevannsveien, Sandbekkveien, Haldenveien, Harlemåsen, Lyngby, Skriken og Bergenhus.

Bredbåndsutbygging med offentlige tilskudd:
Kommunen har søkt staten om tilskudd og bidrar også selv med tilskudd til bredbåndsutbygging. Etter endt anbudsrunde sommeren 2021, utført av Viken fylkeskommune, er HomeNet valgt til utbygging av bredbånd i Østbygda. HomeNet har sitt eget nasjonale nett og representerer RiksTV. Etter endt karenstid og kontraktsignering vil alle husstander som er innenfor området få tilsendt informasjon og tilbud fra HomeNet.