Mandag i forrige uke 15.2.16) avsluttet Rakkestad kommune sitt regnskap for 2015 og oversendte det til Indre Østfold Kommunerevisjon IKS for revisjon. 

Vanskelig inngang
Inngangen på året ble vanskelig. For flere staber og seksjoner var det uoversikt og usikkerhet om hvordan budsjettet var i forhold til etablert drift og andre driftsforutsetninger. Av den grunn satte rådmannen økonomioppfølgning, budsjettdisiplin og økonomistyring opp som fokusområde nummer en gjennom hele året.

Kommunestyret korrigerte det økonomiske opplegget i tertialrapport nr. 1, tertialrapport nr. 2 og økonomisk rapport pr. 31.10.2015.

Bruk av disposisjonsfondet
Fra rådmannens side ble 9,4 millioner kroner av disposisjonsfondet tatt inn i budsjettet for å balansere utgifter og inntekter. Å anvende disse ressursene til driftsformål, innebar å redusere disposisjonsfondet til bare vel 11 millioner kroner pr. 31.12.2015. 

Regnskapsresultatet er over prognosene på rapporteringstidspunktene og langt bedre enn det som var frykten pr. 30.4. (første tertial), 31.8. (andre tertial) og 31.10. (økonomisk rapport pr. 31.10.). Det skyldes det fokus som var på aktuelle spørsmåls- og problemstillinger i store deler av virksomheten (staber og seksjoner) gjennom året. 

De harde fakta

  • Inklusive bruk av disposisjonsfond: Kr. 14 222 775.

  • Eksklusive disposisjonsfond: Kr. 4 790 166.

  • Korrigert for engangsutgifter (opprydding - spesielt for 2015): kr. 8 110 166.

Rådmann Skog.jpg
Rådmann Alf Thode Skog er totalt sett fornøyd med resultatet.


Av regnskapsresultatet, refererer ca. kr. 2 800 000 seg til merinntekter av skatt, skatteutjevnende tilskudd og rammetilskudd (frie inntekter). Dette er inntekter som kommunen ikke har noe herredømme over og som sånn sett representerer «en uventet gevinst».  Etter årsoppgjørsdisposisjoner (juni 2016), har Rakkestad kommune et disposisjonsfond på ca. 25 millioner kroner. Situasjonen tatt i betraktning, er rådmannen tilfreds også med det.

Fra rådmannens side uttrykkes takk og anerkjennelse spesielt til økonomisjef og stabs- og seksjonsledere for innsatsen med budsjett og regnskap i 2015.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.