Om borgerlig vigsel

Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Det innebærer at vigselsmyndighet overføres til ordfører, varaordfører og kommunalt ansatt eller folkevalgt i Rakkestad kommune.

Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven. Rakkestad kommunestyre har i sak 46/18 den 13.12.2018 i tillegg gitt rådmannen i Rakkestad kommune vigselsmyndighet.

Ekteskap blir inngått ved at brudefolkene møter for en vigsler. Mens begge er tilstede skal de erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for ektefolk.

Det borgerlige vigselsformularet skal benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler, jf. ekteskapslovens § 15. Utover dette er det rom for å tilpasse seremonien med for eksempel tekst og musikk etter brudeparets ønske.

Forberedelser til vigselen

Prøvingsattest

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt og utsteder prøvingsattest, så alle spørsmål knyttet til prøving rettes dit.

Skjema finnes på skattetaten.no hos statlig blankettarkiv.

Bestille tid for vigsel

Det bestilles tid for vigsel ved henvendelse til kommunens servicekontor eller ved å sende e-post til postmottak@rakkestad.kommune.no
Original prøvingsattest må være innlevert/følge vedlagt før vigsel kan gjennomføres.

Tidspunkt

Rakkestad kommune gjennomfører vigsler på

  • fredager mellom kl. 13.00 - 15.30
  • tredje lørdag i måneden mellom kl. 12.00 - 14.00

Sted

Rakkestad kommune holder vigsler i Rakkestad kulturhus og på Rakkestad Bygdetun.
Vigsler gis myndighet til å vurdere og imøtekomme ønske om andre vigselssteder i eller utenfor Rakkestad kommune.

Kostnad

Å gifte seg i Rakkestad kommune er i utgangspunktet gratis.

Merkostnader knyttet til vielse utover ordinær vielse må dekkes av brudefolket, jf. Forskrift om kommunale vigsler § 2 andre ledd. Det vises til statens satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av egen bil og bruk av andre egne fremkomstmidler. Ved vigsel andre steder enn ved Rakkestad kulturhus og Rakkestad Bygdetun vil det i tillegg påløpe en fast sats som vedtas årlig i budsjett.

Man trenger ikke være bosatt i Rakkestad for å gifte seg i Rakkestad kommune.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Seremonirommet

Seremonien avholdes i kommunestyresalen i rådhuset. Paret er velkommen til å ta med seg gjester inn under seremonien. Det er sitteplasser til ca. 40 personer.

Seremonisted på Rakkestad Bygdetun avklares nærmere med vigsler. Paret er velkommen til å ha med seg gjester under seremonien.

Gjennomføring av vigselen

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tispunkt for vigsel. Det må fremvises original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg.

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på annet språk enn norsk. I så tilfelle må paret selv ta med seg kvalifisert tolk. Utgifter til tolk dekkes av paret selv.

Seremonien

Seremonien tar ca. 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgelig vigsel lest opp.
Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Det gis beskjed om dette før seremonien starter.

Kunstnerisk innslag

Seremonien kan inkludere f.eks. musikk eller diktlesing. Dersom dette planlegges, må det gis beskjed om dette på forhånd.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Melding om vigsel og registrering

Prøvingattesten fra folkeregistermyndigheten utgjør også melding om vigsel og vigselsbok. Skjemaets del om melding om vigsel/vigselsbok skal fylles ut av vigsler. Samtlige spørsmål på vigselsmeldingen skal besvares så langt de passer. Brudefolkene og vitnene skal også undertegne vigselsmeldingen. En bekreftet kopi skal returneres til folkeregistermyndigheten senest innen tre dager.

Vigsler (ordfører/varaordfører/rådmann) skal vedlegge dokumentasjon på sitt verv.

En bekreftet kopi av skjemaet gis til brudefolkene og utgjør midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av folkeregistermyndigheten.

Kommunen har ansvar for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen.