Badevannskvalitet
Lokal helsemyndighet har tilsynsansvar når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad. Det er utarbeidet normer til veiledning for helsemyndighetene i forbindelse med dette tilsynet. Den hygieniske kvaliteten blir vurdert etter folkehelseinstituttets "Vannkvalitetsnormer for friluftsbad", der badevannskvaliteten er der delt inn i klassene ”god”, ”mindre god” og” ikke akseptabel”.

For mange vil valg av badeplass i stor grad være påvirket av hygieniske forhold ved badevannet og de estetiske sidene ved badeplassen. Det er vist at risikoen for å bli syk ved bading i forurenset vann øker med økende innhold av tarmbakterier i vannet. Helsemyndighetene kan derfor stille hygieniske krav til badevannskvaliteten.

Det blir foretatt prøveuttak fra følgende badeplasser to ganger i løpet av badesesongen: Holtetjern og Kolbjørnviksjøen.
 

Uke

Sted

Bakteriologisk kvalitet

Badevannskvalitet uke 29

29

Holtetjern

God

 

Kolbjørnviksjøen

God

 

Bakteriologisk kvalitet deles inn i følgende kategorier:

God

Mindre god

Ikke akseptabel