Generelt om avløp

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven.

Der offentlig avløpsledning er i nærhet av eiendommen skal bygningen knyttes til denne.
I områder uten offentlig avløp må det søkes utslippstillatelse, for å legge inn vann i bygningen.

Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avledning av grunn- og overvann være sikret. 
Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk.

Kommunale avløpsnett og renseanlegg

Rakkestad kommune eier og drifter 4 kloakkrenseanlegg:

Alle husstander/næring som ligger i rimelig nærhet til en kommunal avløpsledning skal være tilkoblet denne.
Renseanleggene er underlagt en streng kontroll. Anleggene tilfredstiller de krav som stilles og sørger for at våre vann og vassdrag blir minst mulig påvirket av næringsstoffer, tungmetaller og mikroorganismer.

Private avløpsanlegg (spredt avløp)

De boliger som ikke er tilknyttet kommunal kloakk, dette gjelder stort sett boliger i spredt bebyggelse, skal ha en godkjent separat avløpsløsning.
Rakkestad kommune er forurensningsmyndighet for alle anlegg under 2000 Pe (person ekvivalenter). For Rakkestad kommune er det vedtatt at alle private avløpsløsninger skal tilfredsstille de krav som er stilt i forurensningsforskriften og lokal forskrift.
 

Tidsplan for sanering av spredte avløp

Rakkestad kommune styrer prosessen med oppgradering av avløpsanleggene og pålegg til den enkelte eier følger en sonevis tidsplan.
De første påleggene vil bli sendt ut i begynnelsen av 2010. Alle soner i Rakkestad planlegges ferdig innen 2017.


NB! Alle som skal endre/bytte ut sitt avløpsrenseanlegg SKAL søke ny utslippstillatelse hos kommunen.