Administrasjonen i Rakkestad kommune

Administrasjonen:

Ledes av rådmannen
Rådmannens ledergruppe består i tillegg av 3 stabsledere og 9 seksjonsledere.
De utgjør det øverste ledelsesnivået og står for strategisk ledelse, koordinering, utvikling og planlegging,
og skal i tillegg følge opp, kontrollere og rapportere tilbake til de folkevalgte.

Rådmannen har også en stab- og forvaltningstjeneste som er et serviceorgan overfor folkevalgte organer og de tjenesteytende seksjonene som også har ansvar for servicetjenester direkte rettet mot innbyggere.

Rådmann:                 Alf Thode Skog
Assisterender rådmann: Steffen Tjerbo
 

 

Stabsledergruppen består av:

Økonomisjef: Anne-Grethe Tollefsen

Personalsjef: Steffen Tjerbo

Dokument og forvaltning: May-Britt Lunde Nordli

Seksjonslederne er:

Skole: Morten Vedahl

 • Rakkestad Ungdomsskole
 • Bergenhus skole
 • Os skole
 • Kirkeng Skole
 • Spesialundervisning grunnskole
 • Undervisning flyktninger
 • Voksenopplæring
 • Tospråklig undervisning

Kommunikasjon og Kultur: Kåre Kristiansen

 • Bibliotek og boksamlinger
 • Kultur, ungdom og aktivitet
 • Kino
 • Kulturskolen
 • Lokalsamlingen
 • Museer og kulturminner
 • Badet
 • Øvrige kulturformål
 • Idretts- og fritidsaktiviteter
 • Fritidstilbud funksjonshemmede 
 • Servicekontor
 • It-avdeling
 • Innkjøpsfaglig rådgiver

Barnehage: Anne Grethe Schau

 • Barnehagene
 • Spesialpedagogisk hjelp / Spes.ped.team

Familiesenteret: Vicky Daae

 • Helsesøster / Skolehelsetjeneste
 • Barnevern
 • Fysioterapi- og ergoterapitjenesten
 • Psykisk helsearbeid og rustjeneste
 • SAM - sysselsetting/aktivitet/miljø
 • Frivilligsentral
 • Rakkestad Helse- og Velferdssenter

Skautun: Jeroen de Wit

 • Korttidsenhet
 • Langtidsenhet
 • Demensenhet
 • Kjøkken og vaskeri

Hjembaserte tjenester: Anita Buer

 • Hjemmesykepleien - hjemmeboende "ute"
 • Hjemmesykepleien - boende i omsorgboliger
 • Hjemmehjelp

Bo- og aktivitetstjenester: Ann Helen Lund

 • Sentrum
 • Bergenhus
 • EMF - bolig

Teknikk, miljø og landbruk: Espen Jordet

 • Areal, byggesak, landbruk og eiendom
  • Arealplan/ geodata, landbruk, Oppmåling/geodata, byggesak og kommuneskog
 • Kommunalteknikk
  • Miljø renovasjon
 • Vannområde Glomma sør

NAV: Christian Hjulstad

 • Kommunale oppgaver
  • Husbanken
 • Statlige oppgaver