Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Østfold. Eventuelle klager skal begrunnes og sendes til postmottak@rakkestad.kommune.no eller Rakkestad kommune, postboks 251, 1891Rakkestad. Klagefristen er satt til 15.01.2017.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt pbl § 1-6.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter pbl §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring. Er grunnen bebygd, har eieren eller festeren det samme krav når bebyggelsen er fjernet.

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til servicekontor i Rakkestad kommune på telefon 69 22 55 00. Sakens plandokumenter og div. rapporter og utredninger er for øvrig tilgjengelig for gjennomsyn på kommunens servicetorg eller ved henvendelse til Rakkestad kommune.

PLANKART               PLANBESTEMMELSER             PLANBEKRIVELSE          SAKSFREMLEGG