Sarpsborg tingrett ga Rakkestad kommune medhold i sin dom avsagt i 2013. Nå har altså Borgarting lagmannsrett stadfestet standpunktet i nylig avsagt dom.

Bakgrunn
I sak mellom Rakkestad kommune og Opplysningsvesenets Fond om fastsettelse av nye festeavgifter i to tomtefelter (Prestegårdsfeltet og Lyngbyfeltet) i Rakkestad, har Rakkestad kommune fått medhold i at nye festeavgifter for områdene skal fastsettes i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen, og ikke – som Opplysningsvesenets Fond hevdet - på grunnlag av faktisk tomteverdi i Rakkestad. Det gjør en meget stor forskjell for Rakkestad kommune, men i neste omgang også beboerne i Prestegårdsfeltet og Lyngbyfeltet. For Rakkestad kommune utgjør differensen flere millioner kroner.

Fornøyd rådmann Skog
- Jeg er veldig fornøyd med at Borgarting lagmannsrett har gitt Rakkestad kommune medhold i denne saken. Det er en meget viktig sak for både Rakkestad kommune og i
neste omgang også de som bor i Prestegårdsfeltet og Lyngbyfeltet. Hvis Opplysningsvesenets Fond hadde nådd gjennom med sitt synspunkt, ville Rakkestad kommune fått flere millioner kroner mer å betale i festeavgifter hvert år. Nå er også beboerne i boligområdene i en langt gunstigere posisjon med hensyn til å kunne kjøpe sine tomter. Jeg betegner denne dommen som en veldig god nyhet for hele Rakkestadsamfunnet, uttaler rådmann Alf Thode Skog.

Borgarting lagmannsretts dom er i samsvar med Sarpsborg tingsretts dom i fjor vår. Nå håper Rakkestad kommune at sluttstrek for saken er satt, og at det ikke blir en siste runde i Høyesterett.  

- Jeg er også tilfreds med at kommunen har fått dekket egne saksomkostninger både for tingretten og lagmannsretten, avslutter rådmannen.