Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Generelt om eiendomsskatt

Midtstuen sørfasade

A. Bakgrunn for eiendomsskatt i Rakkestad kommune

Kommunestyret vedtok å innføre eiendomsskatt i Rakkestad kommune i skatteåret 2012. Eiendomsskatten skrives ut for alle faste eiendommer (herunder næring, verk og bruk), jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav a).

For å kunne opprettholde og styrke kommunes tjenester i tiden framover har kommunestyret innsett at eiendomsskatt er nødvendig for å møte kommunens økonomiske utfordringer. Samtidig er det en målsetning fortsatt å utføre de kommunale tjenester så økonomisk effektivt som mulig, slik at belastningen for de som må svare eiendomsskatt kan holdes på et så lavt nivå som mulig.

B. Hva eiendomsskatt er

Eiendomsskatt er i Norge en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Skatten skrives ut på fast eiendom i kommunen etter følgende alternativer i henhold til § 3 i eiendomsskatteloven:

a) faste eiendommer i hele kommunen, eller

b) faste eiendommer i klart avgrensede områder som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, eller

c) bare på verk og bruk i hele kommunen, eller

d) bare på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, eller

e) eiendom både under bokstav b og c, eller

f) eiendom både under bokstav b og d

g) faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.

Kommunestyret må hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for det neste år vurdere om eiendomsskatt er ønskelig og nødvendig. Eiendomsskatt er en objektskatt hvor objektene er faste eiendommer, og innkreves uavhengig av eiernes og brukernes inntekter og formue. Eiendomsskatt er mer immobil, stabil og forutsigbar over tid enn andre skattarter fordi den ikke kan flyttes til andre kommuner, fordi den ikke påvirkes av skattebetalernes inntekts- og formuesforhold og fordi den i mindre grad er konjunkturavhengig.

Alle inntektene fra eiendomsskatt tilfaller kommunen alene, til forskjell fra andre skatter som deles mellom staten, fylkeskommunen og kommunen.

I 2011 hadde 316 av 430 kommuner eiendomsskatt i en eller annen form. Kommunenes samlede inntekter fra eiendomsskatten var i overkant av 7,5 mrd. kroner, og skatten er således en viktig kilde til finansiering av mange kommuners tjenestetilbud. I KOSTRA kan en finne utfyllende informasjon om eiendomsskatten i norske kommuner.

C. Hvilke eiendommer som skattlegges og hvem som må betale eiendomsskatt

Eiendomsskatt i Rakkestad vil i praksis bli innkrevd for bebygde bolig- og fritidseiendommer (inkludert bolig- og fritidsbebyggelse som leies ut), samt næring, verk og bruk. For landbrukseiendommer skal våningshus, kårboliger, samt garasjer/uthus og del av tomt som naturlig hører sammen med boligdelen takseres.

Det vil foretas løpende taksering av nye skatteobjekter, f.eks. eiendommer med nybygde boliger. Disse vil få utskrevet eiendomsskatt neste skatteår.

Det er eier(e)/hjemmelshaver(e) til de skattepliktige eiendommene som vil motta gebyret på utskrevet eiendomsskatt.

Ved festeforhold er kort og enkelt den praktiske hovedregelen at det er festeren som må svare eiendomsskatt for festetomt.

Etter eiendomsskatteloven § 5 skal enkelte eiendommer fritas eiendomsskatt, mens kommunestyret på bakgrunn av søknad kan gi fritak etter § 7.

D. Hvilke eiendommer som ikke skal skattlegges

Eiendomsskatten i Rakkestad kommune skal skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen, (herunder verk og bruk og annen næringseiendom).

Ubebygde tomter blir ikke taksert og ilagt eiendomsskatt.

E. Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Eiendomsskatten framkommer slik:

Fastsatt eiendomsskattetakst = Grunnlaget for eiendomsskatt x "N"-promille. (Fastsettes av kommunestyret hvert år).

Eiendommens verditakst (eiendomsskattetakst) danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2:

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår ta stilling til etter hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives. Det første året skal skattesatsen ifølge eiendomsskatteloven være 2 promille. Satsen for eiendomsskatten skal ellers være mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget. Kommunestyrets målsetning er å holde skattesatsen så lav som mulig for inneværende økonomiplanperiode.

NB: Det er viktig å være klar over at eiendomsskattetakst ikke er det samme som ligningsverdien som du finner opplysninger om på skatteligningen.

Bunnfradrag er et fast kronebeløp, som, dersom kommunestyret vedtar det, trekkes fra taksten før skatten beregnes. Kommunestyret har besluttet at det ikke skal tilordnes bunnfradrag.

Ved festeforhold vil bygning og tomt verdsettes til antatt omsetningsverdi uten at det ved takstfastsettelsen tas hensyn til det juridiske forhold mellom fester og bortfester.

F. Taksering og befaring

Taksering er basert på opplysninger fra matrikkelen og utvendig befaring av eiendom. Alle skattepliktige eiendommer skal befares/besiktiges/synfares. I Rakkestad foregår takseringen slik at kommunens ansatte befaringsmenn først verdivurderer den enkelte eiendom. Som befaringsmenn benytter Rakkestad kommune lokalt baserte og erfarne besiktigere.

Takstforslag fra befaringsmennene legges fram for kommunens skattetakstnemnd, som er ansvarlig for fastsettelse av takstene. Der kommunen mangler opplysninger om areal på bygninger, vil besiktigerne på befaringen foreta utvendig oppmåling av eiendommen.

G. Innkreving av eiendomsskatten

Eiendomsskatten innkreves 4 ganger i året, sammen med kommunale avgifter.

H. Omtaksering av særskilte eiendommer

Omtaksering av eiendom vil si at man i perioden mellom to alminnelige takseringer (som skal foregå hvert 10. år) foretar ny taksering. Skattyter som krever omtaksering må etter loven selv dekke takseringskostnadene.

Det skal foretas en justert taksering av eiendommer når:

  • Det har foregått deling av eiendommen.
  • Bygninger eller større bygningsdeler på eiendommen er revet eller brent ned.
  • Det er oppført nye bygninger på eiendommen av en viss verdi.

Videre kan den skattepliktige eller formannskapet kreve omtaksering av eiendommer, dersom verdien av en eller annen grunn er vesentlig endret ift. andre eiendommer. Dette kan f.eks. skyldes påbygg eller tilbygg eller det er foretatt seksjonering. Kravet om omtaksering må være stilt innen 1. november året før skatteåret.

Lenker:

Informasjon om eiendomsskatten:

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut