Det er mange kontaktflater mot næringen og andre i forhold til kommunene sin miljøforvaltning, kanskje mest virkningsfullt innenfor områdene arealplanleggingen med en bærekraftig by og sentrumsutvikling, grøntstruktur og boligutvikling, arealøkonomisering/fortetting med kvalitet og en miljøvennlig areal og transportplanlegging. 

Kommunen retter seg også mot det ytre miljøet ved å være lokal forurensningsmyndighet med ansvar for å beskytte miljøet mot skadelige utslipp og legge opp til en god avfallshåndtering.

Miljøtemaet er bredt og miljøinformasjonsloven setter krav til at kommunene viser miljøinformasjon bl.a. på sine hjemmesider, at denne er lett tilgjengelig for innbyggerne og næringsliv.

Næringsutvikling: Miljøstyring og dokumentasjon

Dagens krav i marked og forvaltningen til miljødokumentasjon, krever at miljøhensyn mer og mer må bakes inn i bedrifter og virksomheters styring- og ledelsessystem/miljømerkesystem. Uansett er det viktig å kunne dokumentere og skape en troverdighet overfor kundene, leverandører eller markedet for at det jobbes systematisk med dagens krav til det å fremstå som en moderne og miljøvennlig bedrift - en grønn bedrift.
Noen kommuner har f.eks. allerede vedtatt å være en miljøfyrtårn kommune som jobber mot å miljøsertifisere små og mellomstore virksomheter. Større bedrifter kan ha krav til mer avansert miljøstyringssystem. Det betyr at kommunen har skaffet seg kompetanse for å videreutvikle sine egne virksomheter mot å få en miljøgodkjenning og kommunen kan sertifisere og foretar miljøfyrtårn godkjenninger overfor næringsliv/ virksomheter. I Indre Østfold er et økende antall bedrifter og virksomheter blitt miljøfyrtårngodkjente.
 

Næring og miljø i Indre Østfold

I Indre Østfold er det et stort mangfold av bedrifter både hva angår type virksomhet og størrelser. Det er noen store nøkkelbedrifter med flere hundre ansatte, i tillegg er det svært mange mindre bedrifter med inntil 10 ansatte. Vi ser også en stor etablering av nye foretak i Indre Østfold.
De siste årene er det mange i Indre Østfold som har etablert egne virksomheter. Mange av dem har fått etableringshjelp i form av faglige tips fra kommunene eller fra Østfold Bedriftssenter AS. Innovasjon Norge kan bidra med økonomisk hjelp i oppstartsfasen, men vær klar over at det er et relativt trangt nåløye å komme igjennom. Det viktigste er at det er noe nyskapende - og helst produksjon - med et markedspotensiale. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Gjennom et nettverk av godkjente konsulenter kan du søke bistand til å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.