Ny kommunal forskrift: Forvaltning av bever i Rakkestad kommune

Våren 2017 ble det vedtatt en ny sentral forskrift for forvaltning av bever. Den nye forskriften åpner for en friere avskyting av bever. Men samtidig er et større ansvar for forvaltningen overlatt til kommunene. For å få dette til må hver kommune vedta sin egen forskrift om forvaltning av bever, forskriften skal bygge på en lokal målsetting.Rakkestad kommune har utarbeidet et forslag til forskrift om forvaltning av bever – med høringsfrist 01.09.2017. Sammen med forslag til forskrift er det også utarbeidet en målsetting for beverbestanden i Rakkestad og retningslinjer for forvaltning av bever. 

Les forslag til forskrift her

Endring kommunal målsetting hjorteviltforvaltning (elg) Rakkestad kommune

Kommunene og grunneierne/jegerne i østre elgregion (kommunene i Østfold øst for Glomma) har som målsetting om i fellesskap drive en bærekraftig forvaltning av elgstammen i området. For å få dette til er det hensiktsmessig at kommunene i området har en mest mulig lik kommunal målsetting. Det er nå utarbeidet forslag til en tilnærmet lik kommunal målsetting for alle kommunene. Forslaget er nå lagt ut på høring med høringsfrist 01.10.2017. Endringene i forhold til tidligere målsetting går i hovedsak ut på å øke andelen stor okse i bestanden og tydeliggjøre planområdenes ansvar i forvaltningen.

Les forslag til målsetting her