A A A
Vær fra yr.no
Regn

Skjemaer A-Å

Hopp til: A B D E F G K L M N O P R S T U V
A
Arrangement med servering av alkohol i kulturhuset - søknad om tillatelse.pdf
Arrangementstilskudd - Underskuddsgaranti informasjon.pdf
Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknad
Asylmottak/ hospits/ campingplass/ forsamlingslokale - meldeskjema

B
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Barnehageplass for barnehageåret 2016/2017 - søknad/endring/oppsigelse
Barnehageplass for barnehageåret 2017/2018 - søknad/endring/oppsigelse
Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker m.m. 2016.pdf
Betalingsregulativ Matrikkelloven 2016.pdf
Bolig - kommunal utleiebolig - søknad.pdf
Boligspesifikasjon i matrikkelen
Bostøtte.pdf
Bålbrenning - søknad om tillatelse

D
Driveplikt - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - fritak - søknad.pdf
Elg - sett elg.pdf
Elg - Slaktevekt elg.pdf
Enkeltvedtak - klage
Ettersøk etter påskutt rådyr - Framgangsmåteinfo.PDF
Ettersøksringavtale bestilling 2017.PDF

F
Familiehjelpen - info.PDF
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad
Fellingsrapport rådyr.pdf
Filmfremvisning - søknad om konsesjon
Fiskekart Rakkestad.pf
Friskliv for barn kontaktinfobrosjyre.PDF
Friskliv for barn Årshjul 2017.PDF
Fritidskontakt/støttekontakt - registrering

G
Generell henvendelse til kommunen
Gjeldsordning.pdf
Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad
Grunnskole - Fritak fra vurdering i enkeltfag
Grunnskole - innmelding 1. trinn

H
Helse - og omsorgstjenester - søknad (juni16).pdf
Husleie info for kommunale leiligheter 2016.pdf

I
Individuell plan koordinator (Helse og miljø)- søknad.pdf
Informasjon til nye gårdbrukere 2015.pdf

J
Jaktkort for småvilt- og rådyrjakt i Rakkestad kommunes skoger- info.pdf
Jaktkort Rakkestad kommuneskoger 20.mai - søknad.pdf

K
KiB kurs infomatriell.PDF
Kjøletårn og/eller luftskrubbere – melding
Klage på vedtak.pdf
Kommunal skoleskyss - søknad.pdf
Kommunale varer og tjenester 2016 - prisinfo.pdf
Kommunestyret - spørsmål til spørretimen
Kompostering - avtale.pdf
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad
Konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense - egenerklæring
Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring
Kulturformål - søknad om tilskudd
Kulturprogram vår 2017.PDF
Kulturskole - inntak søknad
Kulturskole - oppsigelse av plass
Kunnskapsprøven/etablererprøven - oppmelding
Kurs i Mestring av Belastning 2016.PDF

L
Lederutdanning - info om støtte.pdf
Lederutdanningstøtte-søknad.pdf
Ledige stillinger
Ledsagerbevis - søknad
Leie av kommunal bolig - søknad.pdf
Leie av kommunale lokaler- info.pdf
Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking)

M
Motorferdsel i utmark - søknad

N
Nærmiljøtilskudd - søknad

O
Offentlig høring - høringssvar
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Overnatting - melding
Overnatting på skoler, barnehager og andre bygninger.pdf
Oversiktskart jaktområder Rakkestad kommuneskog.pdf

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
Permisjon fra undervisning - søknad
PPT Henvisningsskjema.pdf
Psykisk helsearbeid og rustjeneste - info.pdf

R
Religionspregede aktiviteter i skolen - melding om fritak
Renovasjon - bestilling/endring/deling av avfallsbeholder
Renovasjon - klage
Ressursen INFO brosjyre febr.17.PDF

S
Saksdokumenter - bestilling
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Samarbeid om antall oppsamlingsenheter for husholdningsavfall-avtale.pdf
Separasjon, søknad (etter ekteskapsloven §20)-Q165b.pdf
Serveringsbevilling - søknad
Serviceerklæring for helsestasjon 0 - 5 år.pdf
Serviceerklæring for skolehelsetjenesten.pdf PDF document ODT document
Serviceerklæring svangerskapsomsorgen.pdf
SFO - Innmelding, endring, oppsigelse
Skatt - søknad om nedsettelse eller ettergivelse av skatt og avgift av rimelighetshensyn (billighet)
Skilsmisse - søknad etter separasjon ved bevilling (etter ekteskapsloven §21)-Q171b-.pdf
Skilsmisse - søknad etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven §22)-Q172b.pdf
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skole - melding om skolebytte ved flytting
Skole - søknad om bytte av skole
Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern)
Skolehelsetjenesten - Vaksinasjonsprogram 2016.pdf
Skolehelsetjenesten faste tilbud 2016.pdf
Skoleskyss for grunnskolen- retningslinjer.pdf
Skoleskyss grunnskolene og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune - Lokal forskrift.pdf
Skoleskyss-Tilrettelagt- Vedlegg m attest-helseerklæring - søknad.pdf
Statlig tilskudd mindre nærmiljøanlegg.pdf
Statlig tilskudd til bygg og anlegg.pdf
Støttekontakt/fritidskontakt - registrering

T
Tildeling av tilskudd og gaver innen kultur - samlet retningslinjer.pdf
Tilkobling og avklaring av sanitæranlegg- søknad.pdf
Tilskudd til islegging av plasser - søknad.pdf
Tilskudd til islegging og skiløyper - Info.pdf
Tilskudd til lekeplasser og andre nærmiljøtiltak - Info.pdf
Tilskudd til større utstyrsanskaffelser og andre tiltak - Info.pdf
Tilskudd til vedlikehold - drift av egne lokaler og anlegg.pdf
Torgplass - søknad.pdf
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) - søknad
Trygdeleilighet, med svarslipp legeerklæring - søknad.pdf
Tøybleier - Info.pdf
Tøybleier - søknad.pdf

U
Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur SLF909B-1.pdf
Utleiebolig - leie kommunal bolig - søknad.pdf
Utslipp veiledning tillatelse avløpsanlegg.PDF
Utslippssøknad for mindre bedrifter, boliger og fritidsbebyggelse.pdf
Utslippstillatelse - søknad

V
Varmkompostering av våtorganisk husholdningsavfall-avtale.pdf
Verge – begjæring om oppnevning