A A A
Vær fra yr.no
Lettskyet -9°

Skjemaer A-Å

Hopp til: A B D E F G K L M N O P R S T U V
A
Arrangement med servering av alkohol i kulturhuset - søknad om tillatelse.pdf
Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknad
Asylmottak/ hospits/ campingplass/ forsamlingslokale - meldeskjema
Avtale om samarbeid ny avfallsløsning 2018.PDF

B
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Barnehageplass for barnehageåret 2017/2018 - søknad/endring/oppsigelse
Barnehageplass for barnehageåret 2018/2019 - søknad/endring/oppsigelse
Betalingsregulativ for plansaker.PDF
Betalingsregulativ Matrikkelloven 2016.pdf
Boligspesifikasjon i matrikkelen
Bålbrenning - søknad om tillatelse

D
Den Kulturelle Spaserstokk Høsten 2017.PDF
Driveplikt - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - fritak - søknad.pdf
Elg - sett elg.pdf
Elg - Slaktevekt elg.pdf
Enkeltvedtak - klage
Ettersøk etter påskutt rådyr - Framgangsmåteinfo.PDF
Ettersøksringavtale bestilling 2017.PDF

F
Familiehjelpen - info og søknadsbrosjyre.PDF
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad
Filmfremvisning - søknad om konsesjon
Fiskekart Rakkestad.PDF
Friskliv for barn kontaktinfobrosjyre.PDF
Friskliv for barn Årshjul 2017.PDF
Fritidskontakt/støttekontakt - registrering

G
Generell henvendelse til kommunen
Gjeldsordning - søknad.pdf
Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad
Grunnskole - Fritak fra vurdering i enkeltfag
Grunnskole - innmelding 1. trinn
Gårdbrukere - Info til nye gårdbrukere 2015.pdf

H
Helse - og omsorgstjenester - søknad (juni16).pdf

I
Individuell plan koordinator (Helse og miljø)- søknad.pdf

J
Jakt Rådyr Fellingsrapport.pdf
Jaktkort for småvilt- og rådyrjakt i Rakkestad kommunes skoger- info.pdf
Jaktkort Rakkestad kommuneskoger 20.mai - søknad.pdf
Jaktområder oversiktskart Rakkestad kommuneskog.pdf

K
Kjøletårn og/eller luftskrubbere – melding
Klage på vedtak.pdf
Kommunale varer og tjenester 2016 - prisinfo.pdf
Kommunestyret - spørsmål til spørretimen
Kompostering av matavfall -hageavfall - avtale.pdf
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad
Konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense - egenerklæring
Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring
Kulturformål - søknad om tilskudd
Kulturskole - inntak søknad
Kulturskole - oppsigelse av plass
Kunnskapsprøven/etablererprøven - oppmelding
Kurs i depresjonsmestring (KID) informasjonbrosjyre Kursstart 28.februar 2018.PDF
Kurs i mestring av Belastning (KiB) infomatriell.PDF
Kurs i mestring Belastning - nytt kurs starter uke 38 2017.info.PDF

L
Lederutdanningsstøtte - søknad og info.pdf
Ledige stillinger
Ledsagerbevis - søknad
Legater i Rakkestad kommune.PDF
Leie av kommunal utleiebolig søknad.PDF
Leie av kommunale lokaler- info.pdf
Leie kommunale leiligheter, husleieinfo.pdf
Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking)

M
Mot vold og overgrep - Brosjyre: Føler du deg trygg hjemme?.PDF
Mot Vold og Overgrep - Handlingskort ved mistanke mot barn og unge.PDF
Mot vold og overgrep - Handlingskort voksne i nære relasjoner.PDF
Motorferdsel i utmark - søknad

N
Nærmiljøtilskudd - søknad

O
Offentlig høring - høringssvar
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Overnatting - melding
Overnatting på skoler, barnehager og andre bygninger.pdf

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) Henvisningsskjema.pdf
Permisjon fra undervisning - søknad
Psykisk helsearbeid og rustjeneste - info.pdf

R
Religionspregede aktiviteter i skolen - melding om fritak
Renovasjon - klage
Ressursen Aktivitetstjeneste infobrosjyre febr.17.PDF

S
Saksdokumenter - bestilling
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Separasjon, søknad (etter ekteskapsloven §20)-Q165b.pdf
Serveringsbevilling - søknad
Serviceerklæring for helsestasjon 0 - 5 år.pdf
Serviceerklæring svangerskapsomsorgen.pdf
SFO - Innmelding, endring, oppsigelse
Skatt - søknad om nedsettelse eller ettergivelse av skatt og avgift av rimelighetshensyn (billighet)
Skilsmisse - søknad etter separasjon ved bevilling (etter ekteskapsloven §21)-Q171b-.pdf
Skilsmisse - søknad etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven §22)-Q172b.pdf
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skole - melding om skolebytte ved flytting
Skole - søknad om bytte av skole
Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern)
Skolehelsetjenesten - Vaksinasjonsprogram.pdf
Skolehelsetjenesten faste tilbud.pdf
Skolehelsetjenesten i barneskolene.PDF
Skoleskyss for grunnskolen- retningslinjer Østfold Kollektivtrafikk.pdf
Skoleskyss grunnskolene og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune - Lokal forskrift.pdf
Skoleskyss kommunal Søknad.pdf
Spillemidler - søknad om forhåndsgodkjenning (idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning)
Støttekontakt/fritidskontakt - registrering

T
Tilkobling og avklaring av sanitæranlegg- søknad.pdf
Tilskudd statlig til bygg og anlegg.pdf
Tilskudd til skogkultur-søknad og utbetaling av skogfond SLF909B-1.pdf
Torgplass - søknad.pdf
Torgplass reglement.PDF
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) - søknad
Tøybleier - Info.pdf
Tøybleier - søknad.pdf

U
Utslipp veiledning tillatelse avløpsanlegg.PDF
Utslippssøknad for mindre bedrifter, boliger og fritidsbebyggelse.pdf
Utslippstillatelse - søknad

V
Verge – begjæring om oppnevning
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut